Dnes
Teplota: 8.7 °C

Čtvtek, 4.3.2021Základní školy v Náchodě chystají zápisy do 1. tříd

Základní školy v Náchodě chystají zápisy do 1. tříd


Vážení rodiče,

začátkem dubna čeká Vaše děti první důležitý krok v jejich životě - výběr školy a následný zápis do 1. tříd. Volba školy bude záležet především na Vás. Abychom Vám rozhodování co nejvíce ulehčili, naleznete v tomto čísle Náchodského zpravodaje hlavní informace o všech základních školách, které zřizuje město Náchod. Každý rok měli budoucí prvňáčci a jejich rodiče možnost si školy prohlédnout při dnech otevřených dveří nebo při přípravných setkáních, které školy pořádaly. Bohužel letos to současná epidemiologická situace nedovoluje. Pokud by školy tyto akce pořádaly, tak by nejen porušovaly nařízení vlády ČR, ale především by ohrožovaly zdraví Vaše a Vašich dětí. A to v žádném případě nechceme. Proto většina škol zvolila představení se na svých webových stránkách, kde také naleznete informace k zápisu, který proběhne (pokud to epidemiologická situace dovolí) ve dnech 8. a 9. dubna 2021. Přihlášku k zápisu, včetně rezervace termínu a času, bude možné podávat pomocí elektronického formuláře. Ten rovněž naleznete na webových stránkách příslušné školy, včetně aktuálních změn a pokynů.  

Šest náchodských základních škol Vám nabízí různé vzdělávací programy či zaměření, je jen na Vás, kterou si vyberete.  Všechny školy jsou velmi dobře materiálně vybavené, včetně moderních informačních technologií. Každá škola nabízí něco originálního, jedno však mají společné - kvalitní a zkušené pedagogické sbory, které jsou jistotou, že Vaše děti budou v těch nejlepších rukou. Jsem proto naprosto přesvědčen, že si vyberete podle Vašich představ. Přeji Vám, aby Vaše volba byla dobrá, a pro své dítě jste vybrali školu, která mu bude vyhovovat.

Mgr. František Majer

místostarosta města

 

ZŠ Komenského

ZŠ Komenského

 

1. Základní údaje 

Ředitel:

Mgr. František Majer

E-mail:

zsnakom@na-zskom.cz

Telefon:

491 401 753, 491 401 756

Webové stránky školy:

www.komenskehonachod.cz

Celkový počet žáků školy k 31.01.2021:

779

Počet otvíraných 1. tříd pro školní rok 2021/2022:

3

Počet otvíraných 6. tříd pro školní rok 2021/2022:

4 (z toho jedna „matematická")

 

2. Školní družina: 6 oddělení, zahrada + vybavené herny, provozní doba denně
od 6:00-17:00 (pátek do 16:00); akce a činnost pro děti: kolektivní a relaxační hry, bruslení, exkurze a výlety, dopravní výchova, besedy, vánoční besídky, karneval, čarodějnice, oslava Dne dětí, rukodělné a výtvarné práce...

 

3. Školní vzdělávací program: „Škola je místem, kde žijí děti" - je zaměřen na klasickou výuku a výchovu dětí ve všech předmětech s využitím moderních učebních metod
a moderních technologií a pomůcek

 

4. Nadstandardní aktivity školy: školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, vlastní školní psycholog, výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence, asistenti pedagoga), adaptační kurzy pro 6. ročníky, školní závěrečné akademie 1. a 2. stupně, celoškolní projektové dny k významným událostem, charitativní činnost, žákovský parlament, školní časopis, sportovní dny

 

5. Významné akce školy: školy v přírodě, branně-turistické kurzy, lyžařské kurzy, velká nabídka kroužků, exkurze v Česku i v zahraničí, účast ve sportovních soutěžích
a předmětových olympiádách, hodiny pohybu navíc (pro 1. - 3. třídy), „knihovnické třídy", plavání žáků 1. - 5. tříd

 

6. Podmínky školy: bezbariérová škola s výhodnou polohou v centru města, standardem je vybavení všech kmenových i odborných učeben IT technikou, interaktivní tabulí nebo zpětným projektorem, jazyková učebna, tělocvična s posilovnou, školní pozemek s malou ZOO, kvalifikovaný pedagogický sbor

 

7. Různé (čím se škola odlišuje):

 • samostatná budova 1. tříd zajišťuje plynulý přechod dětí zMŠ, neboť je zde o děti
  po všech stránkách postaráno (samostatná školní jídelna, družina, školní zahrada, herny jako součást tříd)
 • školní pozemek - malá zoologická zahrada, učebny přírodopisu (včetně vybavené laboratoře), skleník, venkovní učební prostory
 • „matematické třídy" srozšířenou výukou přírodovědných předmětů

 

8. Pozvánka:

 • Den otevřených dveří 23. března 2021
 • Přijímací zkoušky do matematické třídy (6. ročník) 7. května 2021 (přihlášky do 30. 4. 2021)

ZŠ TGM

 ZŠ TGM

1. Základní údaje

 

Ředitelka:

Mgr. Radka Lokvencová

E-mail:

radka.lokvencova@zstgmnachod.cz

Telefon:

491 428 345

Webové stránky školy:

www.zstgmnachod.cz

Celkový počet žáků školy k 31.01.2021:

340 žáků

Počet otvíraných 1. tříd pro školní rok 2021/2022:

2 (do 24 žáků)

Počet otvíraných 6. tříd pro školní rok 2021/2022:

2 (všeobecná, sportovní, jazyková)

 

2. Školní družina: 2 oddělení (v provozu ráno před zahájením vyučování od 6:15 hod do 7:45 hod a odpoledne po skončení vyučování od 11:35 do 16:30 hod) + školní klub, nabízíme široký výběr zájmových činností a akcí

 

3. Školní vzdělávací program: Škola pro život" - je zaměřen na klasickou výuku, od 6. ročníku otvíráme sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, jazykové třídy s rozšířenou výukou jazyků (Aj od první třídy), využíváme moderní učební metody a moderní technologie

 

4. Nadstandardní aktivity školy: Školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, kariérový poradce), adaptační kurzy
6. ročníky, projektové dny, žákovský parlament, charitativní činnost, spolupráce s Déčkem - rodilí mluvčí při výuce cizích jazyků, Edison - AJ v praxi, mezinárodní spolupráce, projekt Škola plná sportu, mezinárodní festival, mezinárodní olympiáda, akce pro seniory, výzdoba recepce nemocnice Náchod výtvarnými díly našich žáků, výuka českého jazyka pro cizince (vzdělávání žáků ze zemí EU a mimo EU)

 

5. Významné akce školy: letní a zimní ozdravné pobyty, oslavy výročí školy, akce pro rodiče, dny otevřených dveří, Vánoční akademie a bazar, závěrečná akademie, předmětové olympiády

 

6. Podmínky školy: kvalifikovaný pedagogický sbor, škola je umístěna v areálu dvoukřídlé budovy s dostupnými sportovišti, disponuje dvěma zrekonstruovanými tělocvičnami a venkovním sportovištěm, na kterém lze nalézt řadu sportovních prvků pro volnočasové aktivity dětí i žáků; zimní stadion cca 10 min chůze; plavecký bazén cca 10 minut chůze; atletický areál Hamra, plavecký bazén; odborné učebny, skleník, Zelená třída

 

7. Různé (čím se škola odlišuje):

 • vzdělávání žáků na 2. stupni je obohaceno o blokovou výuku ve sportovních třídách a dvěma hodinami tělesné výchovy navíc, vkaždém ročníku sportovní kurzy
 • snažíme se, aby sport byl přijat žáky jako celoživotní záležitost, která se dá provozovat
  na jakékoliv úrovni (pohyb patří k životu)
 • realizujeme rozvoj žáků v oblasti pohybové a zároveň se snažíme o osobnostní růst a fair play, spolupráce se sportovními kluby města Náchod
 • žáci jazykových tříd se zaměřují na rozšíření konverzačních schopností, rozvoj slovní zásoby a zapojují se do projektů (Erasmus, Edison, atd.) včetně aktivní komunikace se školami
  v zahraničí (Polsko, Německo)

ZŠ Plhov

 ZŠ Plhov

1. Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186

Ředitel:

Mgr. Vladimír Honzů

E-mail:

zsplhov@zsplhov.cz

Telefon:

491 427 252, 731 167 465

Webové stránky školy:

www.zsplhov.cz

Celkový počet žáků školy k 31.01.2021:

437

Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2021/2022:

2 (do 25 žáků)

Počet otevíraných 6. tříd pro školní rok 2021/2022:

2 (do 27 žáků)

2. Školní družina: 4 oddělení ŠD pro žáky 1. - 4. ročníku, žáky 5. tříd umístíme do ŠD v případě, že budeme mít volnou kapacitu. Provoz ŠD od 6:30, nabízíme široký výběr zájmových činností a úzkou spolupráci s SK Plhov.

3. Školní vzdělávací program: „Klíče k životu" - prioritou je čtenářská a matematická gramotnost (Hejného matematika). V budoucích 1. třídách budeme žáky hodnotit slovně. Klademe důraz na výuku cizích jazyků (angličtina od 1. třídy). Od 5. ročníku nabízíme žákům rozšířenou výuku tělesné výchovy. Velký význam má etický rozměr školní práce, ve 2. - 9. ročníku je zařazen předmět Osobnostní a etická výchova.

4. Nadstandardní aktivity školy: rozšířená výuka tělesné výchovy v 5. - 9. třídách, péče o děti vyžadující specializovanou péči, práce speciálního pedagoga a školního psychologa, do školní družiny přijímáme všechny zájemce z 1. - 4. tříd, žáky 5. tříd umístíme do ŠD v případě, že budeme mít volnou kapacitu.

5. Významné akce školy: závěrečná akademie žáků školy, závěrečné seminární práce žáků 9. tříd a jejich obhajoby, tematicky zaměřené jednodenní projektové dny, Den otevřených dveří pro veřejnost, tradiční akce, na jejichž organizaci se podílejí zástupci Rady žáků (den dětí pro žáky
1. stupně, Valentýnská pošta, Čertoviny..., sportovní akce - olympijský den dětí 1. a 2. stupně, Skok o vánočního kapra...)

6. Podmínky školy: kvalitní pedagogický sbor, vynikající prostorové podmínky - nadstandardní podmínky pro sport a tělesnou výchovu, odborné učebny pro výuku Ch, Př, F, Z, společenských věd, Aj, Hv, Vv, PC, dvě čítárny pro realizaci čtenářských dílen, dobře vybavené prostory školní družiny
a školního klubu, školní jídelna vaří podle zásad zdravé výživy, jsme držitelem titulu „Zdravá školní jídelna".

7. Pozvánka - zápis do 1. tříd 8. - 9. dubna 2021

 

ZŠ Babí

ZŠ Babí

1. Základní údaje

Ředitelka:

Mgr. Zuzana Hoffmannová

E-mail:

zsbabi@zsbabi.cz

Telefon:

491 423 638, 777 467 530

Webové stránky školy:

www.skolababi.webnode.cz

Celkový počet žáků školy k 31.01.2021:

58

Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2021/2022:

1

2. Školní družina: 2 oddělení pro žáky 1. až 4. ročníku, kromě častých projektů
a různorodých aktivit jsou některé akce tradiční: Drakiáda, Strašidlení, Čarodějnice, Den Země, Dětský den...

 

3. Školní vzdělávací program: „Naše školička" - cílem je poskytnout kvalitní základy všeobecného vzdělání, propojit výuku s upevňováním a prohlubováním samostatnosti žáků, spoléhat sám na sebe, nacházet strategie a spolupracovat s žáky jiných ročníků

 

4. Nadstandardní aktivity školy: dětský karneval pro veřejnost, ples rodičů, provoz školní družiny o vedlejších prázdninách, každoroční poznávací výlet do Prahy, škola v přírodě nebo spaní ve škole, lyžařský kurz, spolupráce s polskou školou, vědomostní soutěže málotřídních škol, předškolička, Charanga

 

5. Významné akce školy: předvánoční a závěrečné vystoupení žáků pro rodiče
a veřejnost, turnaje ve vybíjené málotřídních škol, turnaje ve vybíjené školních družin, Rej čarodějnic...

 

6. Podmínky školy: 5 ročníků ve čtyřech třídách, každá učebna je vybavena interaktivní tabulí, k dispozici je počítačová učebna a přenosné notebooky; hojně využíváme hřiště, zahradu, louku i les

 

7. Různé (čím se škola odlišuje):

 • jsme málotřídní škola rodinného typu; hojně využíváme okolní přírodu a velmi často jsme venku
 • máme řadu zájmových kroužků (dramatický, flétna, taneční, sboreček, anglický jazyk, sportovní, deskové hry, smajlík, zdravotní kroužek, příprava na gymnázium, věda); častá vystoupení dětí na veřejnosti (Harmonie, Marie, Malá Prima sezona, různá výročí, Kurónské slavnosti...)
 • v současné době probíhá spolupráce naší školy s učiteli z Velké Británie
  a Dánska; v Anglii vznikl program „Charanga", který se za naší pomoci překládá
  do českého prostředí - jeho úkolem je zpestřit žákům hodiny hudební výchovy, hravou formou se tak učí hudební nauku, hrají na různé nástroje, zpívají a tančí

ZŠ Staré Město

ZŠ Staré Město

1. Základní údaje: 

Ředitel:

Mgr. Jiří Hejk

E-mail:

hejk@zs-nachod.cz

Telefon:

777 217 949

Webové stránky školy:

http://www.zs-nachod.cz

Celkový počet žáků školy k 31.01.2021:

130

Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2021/2022:

1

2. Školní družina: provoz od 6:30 do 16:15 - dvě oddělení po 25 dětech

3. Školní vzdělávací program:Škola porozumění" - vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi; program je orientován na žáka, respektuje a rozvíjí jeho individuální potřeby; všem ve škole má vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti

4. Nadstandardní aktivity školy: škola neposkytuje

5. Významné akce školy: školní podzimní vzdělávací exkurze, zimní odpolední lyžařské kurzy, čtyřdenní školní výlet pro žáky 3. až 5. tříd zaměřený na environmentální vzdělávání
a zlepšení sociálních vazeb ve třídě, zahradní slavnost - závěrečná zahradní párty spojená
s loučením žáků 5. ročníků

6. Podmínky školy: škola je stranou od hlučného centra v okrajové městské části, je obklopená zelení, obkroužená řekou Metují, a přitom v dosahu všeho důležitého a příjemného, co město Náchod nabízí; škola má tělocvičnu, školní jídelnu i družinu - tedy vše, co potřebuje, což oceňují především prvňáčci, protože nemusí nikam složitě přecházet; samozřejmostí je kvalifikovaný pedagogický sbor.

7. Různé (čím se škola odlišuje):

 • od roku 2018 spolupracujeme s Národním pedagogickým institutem České republiky a jsme zapojeni do jejich projektu Podpora přímé práce učitele - společně s pracovníky institutu nastavujeme vzdělávací strategie, ověřujeme pilotní materiály, či vzdělávací metody
 • klademe důraz na rozvíjení tří klíčových gramotností - čtenářské, matematické
  a digitální
 • naši žáci mají možnost využívat služby školního asistenta i po vyučování, kdy společně mohou vypracovat domácí úkol, či procvičit problémové učivo
 • v našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se,
  chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy
  a osvojili si sociální dovednosti, uměli komunikovat a pracovat

 

 

 

ZŠ 1. Máje Běloves

1. Základní údaje: 

Ředitel:

Mgr. Libor Zelený

E-mail:

zs_nachod_beloves@mybox.cz

Telefon:

491 426 443

Webové stránky školy:

http://zsbeloves.cz/

Celkový počet žáků školy k 31.01.2021:

95

Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2021/2022:

1

2. Školní družina: 2 oddělení, provoz 6:30 - 16:00, nabízí celou řadu kroužků: sportovní, výtvarný, hudebně - dramatický, flétna, deskové hry, šikovné ručičky nebo výuka břišních tanců a anglického jazyka; školní družina využívá školní zahradu s hřištěm a dalšími hracími prvky, organizuje vycházky, jednodenní výlety, besedy a tradice jako je návštěva čerta
a Mikuláše, vynášení Moreny, pálení čarodějnic...

 

3. Školní vzdělávací program:Škola pro život"

 

4. Nadstandardní aktivity školy: projektové vyučování, skupinové práce, spolupráce mezi třídami; podpora integrovaných žáků, asistenti pedagoga; výuka anglického jazyka již
od 1. třídy, vyšší časová dotace v každém ročníku; příprava na přijímací zkoušky; široká nabídka kroužků ve škole; vícedenní výlet pro žáky 3. - 5. třídy; exkurze, zájezdy, výstavy, divadla; spolupráce s MŠ v Bělovsi (Předškolák, Děti čtou dětem, Masopust, vzájemné návštěvy); lyžařský kurz a kurz jízdy na in-line bruslích, plavecký kurz v 1. - 4. ročníku

 

5. Významné akce školy: loučení s létem - akce pro rodiče s dětmi, vánoční besídka
s prodejní výstavou, karneval - masopust, dětský den, loučení s vycházejícími žáky
5. ročníku

 

6. Podmínky školy: škola je umístěna v příjemném prostředí - součástí areálu jídelna
s domácí kuchyní, školní družina, sportovní a zábavní hřiště; v blízkosti je příroda, lesy, dopravní hřiště

 

7. Různé (čím se škola odlišuje):

 • škola rodinného typu se samostatnými ročníky v jednotlivých třídách
 • nižší počet žáků ve třídách, individuální přístup
 • výborné technické vybavení (interaktivní tabule ve všech třídách,počítačová učebna, tablety)

Ilustrační foto Ilustrační foto

ZŠ Komenského ZŠ Komenského

Další v galerii 6

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.