Dnes
Teplota: 10.4 °C

Čtvrtek, 30.4.2020Stavba nového mostu přes řeku Metuji v Náchodě – Bělovsi

Stavba nového mostu přes řeku Metuji v Náchodě – Bělovsi


V pondělí 4. května 2020 bude zahájena realizace stavby nového mostu přes řeku Metuji v Náchodě - Bělovsi. Stavební práce v ulici U Zbrojnice za 32,5 mil. Kč zahájí pracovníci firmy MADOS MT s.r.o. kompletním odstraněním stávajícího mostního objektu.

S realizací této investice souvisí i dopravní omezení v této lokalitě. Přechodné dopravní opatření je řešeno jednou objízdnou trasou jak pro místní dopravu, tak pro pěší a cyklisty. Po celou dobu výstavby bude provoz na mostě vyloučen a bude řešen po objízdných trasách.

Objízdná trasa pro místní dopravu, pěší a cyklisty je řešena po provizorní objízdné trase, podél řeky Metuje.

Směr z Náchoda do místní části Běloves: Zde bude doprava vedena po ulici 1. Máje do ulice Lázeňská (přes most ev. č. 2a-1) a dále do ulice U Lomu a Promenádní (podél řeky Metuje).

Směr z místní části Běloves do Náchoda: Zde bude doprava vedena po ulici Promenádní do ulice Lázeňská a za mostem ev. č. 2a-1 do ulice 1. Máje.

S ohledem na skutečnost, že ulice Promenádní je jednosměrná cyklotrasa, budou ve dvou místech provedeny výhybny, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý provoz místní dopravy, ale i pěších a cyklistů.

Z důvodu, že objízdná trasa je navržena po místních komunikacích, které jsou jednopruhové, bylo nutné v ulici Promenádní vybudovat dvě výhybny. Výhybny budou mít délku 15,0m + náběhy (celkově 25,0m) a budou provedeny z betonových silničních panelů. Rozmístění výhyben je patrné ze situačního výkresu objízdných tras. V místě napojení ulice Promenádní do ulice Na Horním konci (za opravovaným mostem) bude nutné z důvodu ochrany soukromého pozemku, ale i postupu výstavby (změna výšky nivelety opravované komunikace) provést betonová svodidla v potřebné délce - viz opět situace objízdných tras.

 

Stavba mostu, jejímž investorem je město Náchod, bude dokončena v listopadu letošního roku.

  

Technická specifikace stavby:

Tato stavba řeší novostavbu mostního objektu v místě mostu stávajícího s úpravou navazujících místních komunikací a chodníků na předmostí. Mostní objekt převádí místní komunikaci a chodník pro pěší přes řeku Metuje. Stávající mostní objekt bude kompletně odstraněn, tzn. nosná konstrukce s příslušenstvím, opěry a pilíř včetně základů. Na jeho místě bude postaven most nový, který bude proveden jako rámová konstrukce s předpjatou příčlí založená pouze na krajních opěrách (bez mezilehlého pilíře). Na mostě bude provedena nová vozovka včetně chodníků, příslušenství a nasvětlení úseku opravované komunikace. Na předmostích bude provedena obnova místních komunikací a chodníků. Současně se začne připravovat projektová dokumentace na kanalizaci v ulici Na Horním konci a U Zbrojnice.


Most přes řeku Metuji v Náchodě – Bělovsi Most přes řeku Metuji v Náchodě – Bělovsi

Uzavírka mostu U Zbrojnice mapa Uzavírka mostu U Zbrojnice mapa

Další v galerii 3

Další zprávy /