Dnes
Teplota: 14.4 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční  27. května 2024

Souhrn usnesení z  19.  / 76. /  schůze Rady města Náchoda konané 29. dubna 2024

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 76/1561/24 - rada města    s c h v a l u j e

č. 3721/2024 - uzavření nájemní smlouvy č. SM/4276/2024
se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, IČO 48172928, na pronájem části pozemkové
parcely č. 524/12 o výměře 2 m2 v katastrálním území Běloves, za účelem umístění reklamního panelu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.9.2024 do 30.11.2024. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 5.000,- Kč + DPH

č. 3741/2024 - smlouvu o umístění reklamy č. SM/4277/2024 se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, IČO 48172928. Smlouva se týká umístění reklamní tabule o výměře do 2 m2 na části pozemkové parcely č. 576/1 v
katastrálním území Běloves při konání akce „Den s policií" dne 11.5.2024. Smlouva se uzavírá na dobu od 8.5.2024 do 11.5.2024. Cena za umístění reklamy je stanovena dohodou ve výši 15.000,- Kč + DPH

č. 5260/2023/2 -  zřízení bezúplatného parkovacího místa na
pozemku p.č. 154/2 v k.ú. Náchod pro **********, 547 01 Náchod s tím, do realizace záměru zřízení parkovací plochy bude ********** umožněno na tomto pozemku bezúplatně
parkovat s jedním osobním vozidlem

č.  35761/2023/1 - náhradu ve výši 391.720,30 Kč včetně DPH pro Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové za zrušení části vodního díla Metuje na pozemku p.č. 681/1 v k.ú. Běloves: Běloves - Malé Poříčí v rámci stavební akce „PARK VELKÉ LÁZNĚ" a uzavření „Smlouvy o vypořádání za rušené části vodního díla

č. 755/2024 -  bezúplatný převod svislé dopravní značky č. B11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem „MIMO OBYVATEL MĚSTA NÁCHODA z majetku České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 do majetku města

č. 11544/2018 - uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce č.
SMF/1895/2011 se Základní uměleckou školou, Náchod, Tyršova 247, 547 01 Náchod, IČ 67439241. Předmětem dodatku č. 1
smlouvy o výpůjčce je aktualizace pozemků, které jsou
předmětem výpůjčky (st.p.č. 3892, p.p.č. 201/2 v k.ú. Náchod již
neexistují), aktualizace hodnoty budovy č.p. 247, ul. Tyršova a zahrnutí opěrné zdi s oplocením v pořizovací hodnotě 121.493,54 Kč a zpevněné plochy dvora u č.p. 247 v pořizovací hodnotě
594.000,- Kč do výpůjčky. Celková pořizovací hodnota majetku města, která je na základě smlouvy o výpůjčce č. SMF/1895/2011 ve znění dodatku č. 1 svěřena ZUŠ do výpůjčky činí 95.151.250,39 Kč. RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění dodatku č. 1

č. 4047/2022 - uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce č.
SMF/3888/2022 se Základní uměleckou školou, Náchod, Tyršova 247, 547 01 Náchod, IČ 67439241. Předmětem dodatku č. 1
smlouvy o výpůjčce je výpůjčka dálkového ovladače ke
klimatizační jednotce Daikin v pořizovací hodnotě 5.130,- Kč. RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho
finálním znění

č. 9465/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SM/4319/2024 s obchodní společností „N_SYS s.r.o.",
Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, IČ 25254405. Věcné břemeno se týká uložení optického kabelu vč. chráničky a přípojky
optického kabelu pro MŠ Březinova pod povrchem pozemkových parcel č. 2004/1, č. 2004/9, č. 981 a č. 985/21 v k.ú. Náchod
v celkové délce 222,30 m. Úplata za zřízení věcného břemene činí 18.121,- Kč + 21 % DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu
neurčitou

č. 895/2023 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -
služebnosti č. SM/4286/2024 s obchodní společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV -
Podmokly, IČ 24729035. Věcné břemeno se týká uložení zemního kabelového vedení nízkého napětí umístěného pod povrchem pozemkové parcely č. 1142/4 v k.ú. Náchod v celkové délce 1 m. Úplata za zřízení věcného břemene činí 140,- Kč + 21 % DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou

č. 3966/2023 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SM/4268/2024 s obchodní společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV -
Podmokly, IČ 24729035. Věcné břemeno se týká uložení zemního kabelového vedení nízkého napětí umístěného pod povrchem pozemkových parcel č. 367 a č. 649/1 v k.ú. Běloves v celkové délce 13,54 m. Úplata za zřízení věcného břemene činí 1.540,- Kč + 21 % DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou

č. 4211/2024 - uzavření nájemní smlouvy č. SM/4344/2024
s Pavlem Kopeckým, U Práchovny č.e. 1, 547 01 Náchod. Smlouva se týká pronájmu pozemku č. 390/1 v k.ú. Vysokov za účelem rekreace a umístění mobilheimu. Výše ročního nájemného je na základě udělení výjimky ze Směrnice Rady města Náchoda č. 3/2023, z důvodu veřejného zájmu v rámci majetkoprávního
vypořádání stavby obchvatu města Náchod, na základě usnesení RM č. 65/1292/24 ze dne 14.2.2024, stanoveno ve výši 1,- Kč.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to po dobu života nájemce

č. 6141/2024 - uzavření dohody o zrušení věcného břemene č. SM/4342/2024 s Mgr. Jiřím Klapkou, č.p. 266, 547 01 Kramolna, jejímž předmětem je zrušení věcného břemene vedení pokládky vodovodní přípojky s oprávněním pro p.p.č. 1510/12, p.p.č. 2094/1, p.p.č. 2094/3, všechny v k.ú. Městská Kramolna a obci Kramolna, s povinností k p.p.č. 2094/2 v k.ú. Městská Kramolna a obci
Kramolna. Věcné břemeno se ruší bezúplatně z důvodu veřejného zájmu - majetkoprávních úkonů v rámci stavby obchvatu města Náchoda. RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 6142/2024 - uzavření dohody o zrušení věcného břemene č. SM/4341/2024 s paní ********** , 547 01 Náchod, jejímž předmětem je zrušení věcného břemene vedení pokládky vodovodní přípojky s oprávněním pro p.p.č. 1510/5 v k.ú. Městská Kramolna a obci Kramolna, s povinností k p.p.č. 2094/2 v k.ú. Městská Kramolna a obci Kramolna. Věcné břemeno se ruší bezúplatně z důvodu veřejného zájmu - majetkoprávních úkonů v rámci stavby obchvatu města Náchoda. RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 6143/2024 - uzavření dohody o zrušení věcného břemene č. SM/4340/2024 s paní Radmilou Schmidtovou, Hronova 1560, 547 01 Náchod, jejímž předmětem je zrušení věcného břemene vedení pokládky vodovodní přípojky s oprávněním pro p.p.č. 1510/3 v k.ú. Městská Kramolna a obci Kramolna, s povinností k p.p.č. 2094/2 v k.ú. Městská Kramolna a obci Kramolna. Věcné břemeno se ruší bezúplatně z důvodu veřejného zájmu - majetkoprávních úkonů v rámci stavby obchvatu města Náchoda. RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 6144/2024 - uzavření dohody o zrušení věcného břemene č. SM/4339/2024 s paní Kateřinou Kramlovou, Nerudova 1491, 547 01 Náchod, jejímž předmětem je zrušení věcného břemene vedení pokládky vodovodní přípojky s oprávněním pro p.p.č. 1510/4 a st.p.č. 1839, obě v k.ú. Městská Kramolna a obci Kramolna,
s povinností k p.p.č. 2094/2 v k.ú. Městská Kramolna a obci
Kramolna. Věcné břemeno se ruší bezúplatně z důvodu veřejného zájmu - majetkoprávních úkonů v rámci stavby obchvatu města Náchoda. RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 6148/2024 - uzavření dohody o zrušení věcného břemene č. SM/4343/2024 s ********** 547 01 Kramolna, jejímž předmětem je zrušení věcného břemene vedení pokládky vodovodní přípojky
s oprávněním pro p.p.č. 1509/1 a st.p.č. 915, obě v k.ú. Městská Kramolna a obci Kramolna, s povinností k p.p.č. 2094/2 v k.ú. Městská Kramolna a obci Kramolna. Věcné břemeno se ruší
bezúplatně z důvodu veřejného zájmu - majetkoprávních úkonů v rámci stavby obchvatu města Náchoda. RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 9702/2024 - uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce č.
SMF/2063/2012 se Základní uměleckou školou, Náchod, Tyršova 247, 547 01 Náchod, IČ 67439241. Předmětem dodatku č. 2
smlouvy o výpůjčce je vyřazení grafických licencí v celkové
hodnotě 21.672,- Kč z výpůjčky. Celková pořizovací hodnota
majetku města, která je na základě smlouvy o výpůjčce č.
SMF/2063/2012 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 svěřena ZUŠ do výpůjčky činí 312.846,- Kč. RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění dodatku č. 2

č. 9833/2024 - uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce č.
SMF/2406/2013 se Sportovními zařízeními města Náchoda,
Pražská 178, 547 01 Náchod, IČ 62731891, jehož předmětem je výpůjčka majetku dle předloženého návrhu v celkové pořizovací hodnotě 19.891.680,47 Kč. RM pověřuje městský úřad, aby
samostatně rozhodl o jeho finálním znění

 

Usnesení č. 76/1562/24 - rada města    r e v o k u j e

č. 13441/2022 - své usnesení č. 47/1021/23 ze dne 30.10.2023 a s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SM/4197/2023 s obchodní společností EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 27461254. Věcné břemeno se týká optického vedení s názvem "Metropolitní optická síť I2.CZ (SUN)" umístěného pod povrchem pozemkových parcel č. 110/1, 110/,9 110/21, 110/65, 110/86, 110/87, 110/88, 110/149, 110/152, 110/159, 110/161, 110/162 a č. 575 v k.ú. Staré Město nad Metují v celkové délce 586,51 m. Úplata za zřízení věcného
břemene činí 34.417,- Kč + 21 % DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou

 

Usnesení č. 76/1563/24 - rada města    s c h v a l u j e

č. 82/2024/1 - uzavření dohody o splátkách dle předloženého
návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 82/2024/3 - uzavření dohody o splátkách dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 82/2024/4 - uzavření dohody o splátkách dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 82/2024/6 - uzavření dohody o splátkách dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 82/2024/7 - uzavření dohody o splátkách dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 82/2024/8 - uzavření dohody o splátkách dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 82/2024/9 - uzavření dohody o splátkách dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 8962/2024 - výsledek výběrového řízení na obsazení nájemního bytu č. 5 v domě č.p. 270, ulice Bílkova v Náchodě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle přeloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 2724/2022 - úpravu provozu parkovací plochy U Bílé růže
následovně: Po a Středa (úřední dny) 7:00 - 16:00, Út, Čt a Pá
7 - 12:00. Změna provozu parkovací plochy U Bílé růže se
nedotkne výše poplatku za parkovné a permanentky

 

Usnesení č. 76/1564/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

č. 4453/2023 - že byt zvláštního určení č. 316, v domě č.p. 1819, ul. Rybářská v Náchodě bude k dispozici pro další nájemníky, k tomu bude RM předložen samostatný návrh

 

Zákaz zastavení v ul. Mlýnská v Náchodě

Usnesení č. 76/1565/24 - rada města    s o u h l a s í

s předloženým návrhem (změnou) dopravního značení v ul.
Mlýnská v Náchodě a pověřuje odbor dopravy a silničního
hospodářství k vydání povolení nového stanovení místní úpravy provozu

 

Smlouva o poskytnutí dotací

Usnesení č. 76/1566/24 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Náchoda č. FIN/143/2024 dle předloženého návrhu

 

Navýšení rozpočtu škol na energie

Usnesení č. 76/1567/24 - rada města    s o u h l a s í

s navýšením rozpočtu PO Mateřská škola, Náchod, Březinova 669

ve výši 246.500 Kč a PO Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 12 ve výši 166.000 Kč na pokrytí nákladů na energie

 

Odvolání ředitelky Mateřské školy, Náchod, Komenského 301 a vyhlášení  konkursního řízení na tuto školu

Usnesení č. 76/1568/24 - rada města    o d v o l á v á

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů z důvodu vyhlášení konkursního řízení ke dni 31.07.2024 Mgr. Alenu Dušánkovou z pracovního místa ředitelky Mateřské školy, Náchod, Komenského 301.

 

Usnesení č. 76/1569/24 - rada města    s c h v a l u j e

úplné znění inzerátu na obsazení pracovního místa ředitele /
ředitelky Mateřské školy, Náchod, Komenského 301

 

Iniciativa na vybudování humanitárního střediska

Usnesení č. 76/1570/24 - rada města    n e s c h v a l u j e

žádost družstva Podslovan o podporu na vybudování humanit. střediska v Ústeckém kraji

 

Dotace na sociální služby 2024

Usnesení č. 76/1571/24 - rada města    s c h v a l u j e

poskytnutí vyrovnávacích plateb/dotací z vyhlášeného Programu na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2024, a to v částkách do 250.000,- Kč včetně, dle předloženého návrhu

 

Vytvoření 2 funkčních míst Městského úřadu Náchod, zrušení 1 funkčního místa Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 76/1572/24 - rada města    s c h v a l u j e

- s účinností od 01.05.2024 vytvoření 1 funkčního místa -
odborného pracovníka správy majetku, pronájmů na odboru   správy majetku

- s účinností od 01.05.2024 vytvoření 1 funkčního místa - správce   počítačové sítě na úseku kanceláře tajemníka

- zrušení 1 funkčního místa odborného pracovníka investic na   odboru investic a rozvoje města ke dni 30.04.2024

 

Usnesení č. 76/1573/24 - rada města    s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 200, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců
uvolněných pro výkon veřejné funkce, s účinností od 01.05.2024.

 

Usnesení č. 76/1574/24 - rada města    s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 199, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců
uvolněných pro výkon veřejné funkce, s účinností od 01.06.2024.

 

Usnesení č. 76/1575/24 - rada města    s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 200, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců
uvolněných pro výkon veřejné funkce, s účinností od 01.08.2024.

 

Komise cestovního ruchu a partnerských měst, Komise lázeňská - změna na pozici tajemníka komise

Usnesení č. 76/1576/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o ukončení výkonu funkce tajemníka p. Jakubem
Pokorným pro Komisi cestovního ruchu a partnerských měst a Komisi lázeňskou ke dni 30. 4. 2024. RM schvaluje jmenování p. Andrey Kecové na pozici tajemníka pro Komisi cestovního ruchu a partnerských měst a Komisi lázeňskou s účinností od 1. 6. 2024 dle předloženého návrhu

 

Rozbor hospodaření za I.Q.2024

Usnesení č. 76/1577/24 - rada města    s c h v a l u j e

rozbor hospodaření za I.Q.2024 bez výhrad

 

Oprava hromosvodů v Mateřské škole Komenského Náchod

Usnesení č. 76/1578/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky se
společností EVT elektro s.r.o., Václavická 1179, 547 01 Náchod, IČO 27472621 na provedení opravy hromosvodů v budově MŠ Komenského v Náchodě

 

Cenová nabídka na provedení podkladů pro zadávací řízení na  opravy komunikací

Usnesení č. 76/1579/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost, LIKA Holding s.r.o., Bartoňova 833, Studánka, 530 12 Pardubice, IČO: 177 65 871

 

Rozhodnutí o výši podpory pojištění lesních porostů pro rok 2023

Usnesení č. 76/1580/24 - rada města    b e r e     n a    v ě d o m í

o vydání Rozhodnutí o výši podpory pojištění lesních porostů z Programu poskytování finanční podpory Pojištění lesních porostů vyhlášeného Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

 

Městské středisko sociálních služeb Marie - Dodatek č. 2 ke smlouvě č. FIN/3/2024 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 76/1581/24 - rada města    s ch v a l u j e

snížení vyrovnávací platby a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. FIN/3/2024 o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daný dodatek č. 2 na vědomí

 

Kompletní rekonstrukce (stavební úpravy) bytu číslo 6 v dome čp. 1526, ul. Pražská, 547 01 Náchod

Usnesení č. 76/1582/24 - rada města    s c h v a l u j e

žádost Správy majetku a schvaluje kompletní rekonstrukci -
stavební úpravy bytu číslo 6 v domě čp. 1526, ul. Pražská, 547 01 Náchod, a schvaluje vystavení objednávky pro firmu OGAR-
SOLAR s.r.o., IČO 074 18 388, se sídlem Lidická 397, 552 03 Česká Skalice  za cenu 573.815,-Kč bez DPH

 

Park Velké lázně - mobiliář (odpadkové koše) - Smlouva  o poskytnutí dotace

Usnesení č. 76/1583/24 - rada města    s o u h l a s í

s přijetím dotace na projekt „Park Velké lázně - mobiliář",
evidovaný pod číslem 24RGI02-0100 ve výši 250 000 Kč z
programu Dotace na individuální účel - jednorázové akce, číslo dotačního programu 24RGI02 vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 24RGI02-0100

 

Oprava hromosvodů na Základní škole TGM Náchod

Usnesení č. 76/1584/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky se
společností EVT elektro s.r.o., Václavická 1179, 547 01 Náchod, IČO 27472621 na provedení opravy hromosvodů v budově
základní školy TGM v Náchodě

 

Úprava vzduchotechniky v kuchyni Základní školy Náchod, Drtinovo náměstí 121

Usnesení č. 76/1585/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost IZOMAT s.r.o., Stolín 71, 549 41 Červený Kostelec, IČO 46505831 na provedení úpravy vzduchotechniky v kuchyni
základní školy Náchod, Drtinovo náměstí 121.

 

Schválení opravy stezky Staré Město nad Metují - TS Náchod s.r.o.

Usnesení č. 76/1586/24 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku na opravu stezky ve Starém Městě nad Metují rozkládající se na p.č. 352/2, k.ú. Bražec a p.č. 550 v k.ú. Staré Město nad Metují a schvaluje uzavření objednávky s firmou: Technické
služby Náchod s.r.o., IČO:25270095, se sídlem Bílkova 196, 547 01 Náchod za nabídkovou cenu 319.973,- Kč bez DPH, tj. 387.167,33 Kč vč. 21% DPH

 

Schválení dopracování požárního řádu města Náchod - Hasprojekt s.r.o.

Usnesení č. 76/1587/24 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku na zpracování závěrečné II. a III. etapy požárního řádu města, na kterou byla firmou Hasprojekt s.r.o. vystavena cenová nabídka na částku 72.000,- Kč vč. DPH a schvaluje uzavření
objednávky s firmou: Hasprojekt s.r.o. se sídlem Parkány 413, Náchod 547 01, IČO: 097 65 581 za nabídkovou cenu 72.000,- Kč vč. DPH 21%

 

Schválení opravy cestičky na hřbitově v Náchodě - f. Dudek provádění staveb s.r.o.

Usnesení č. 76/1588/24 - rada  města    s c h v a l u j e

nabídku na opravu přístupové cesty na městském hřbitově a schvaluje uzavření objednávky s firmou : Rostislav Dudek -
provádění staveb s.r.o. se sídlem Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují, nabídková cena: 67.100,- Kč bez DPH, tj. 81.191,- Kč vč. DPH 21%

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 76/1589/24 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 11 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu

města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí.

 

Schválení zahraničních služebních cest

Usnesení č. 76/1590/24 - rada města    s c h v a l u j e

zahraniční služební cesty všech navrhovaných členů delegací do města Duszniki-Zdrój (Polsko) na zahájení lázeňské sezóny dne 01.05.2024; do partnerského města Bauska (Lotyšsko) ve dnech 30.05.-02.06.2024 s účastí na Oslavách výročí 415 let od založení města Bauska; a do partnerského města Persan (Francie) s účastí na koncertech dětského pěveckého sboru Canto a za účelem prohloubení vzájemné partnerské spolupráce mezi městy ve dnech 21.-23.06.2024

 

Schválení opravy horské vpusti ul. Jungmannova - f. Dudek provádění staveb s.r.o.

Usnesení č. 76/1591/24 - rada  města    s c h v a l u j e

nabídku na opravu horské vpusti v ul. Jungmannova v Náchodě a schvaluje uzavření objednávky s firmou : Rostislav Dudek -
provádění staveb s.r.o. se sídlem Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují za nabídkovou cenu: 88.904,- Kč bez DPH, tj.
107.573,84 Kč vč. DPH 21%

 

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města

Usnesení č. 76/1592/24 - rada  města    s c h v a l u j e

- uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -   podpora de minimis - č. FIN/145/2024 až FIN/147/2024 dle
předloženého návrhu

- poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Náchoda č. FIN/144/2024 dle předloženého   návrhu

 

Žádost SPŠ stavební a Obchodní akademie, Náchod - Regionální veletrh fiktivních firem

Usnesení č. 76/1593/24 - rada města    s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 12 000 Kč vč. DPH na akci Regionální veletrh fiktivních firem pořádané Střední průmyslovou školou stavební a Obchodní
akademií arch. Jana Letzela, Náchod, zastoupenou paní RNDr. Věrou Svatošovou - ředitelkou školy, dne 9. 5. 2024.

 

Zápis z jednání komise cestovního ruchu a partnerských měst

Usnesení č. 76/1594/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z jednání komise cestovního ruchu a partnerských měst ze dne 25.4.2024

Úprava rozpočtu a PD veřejného osvětlení v trasách rušení sloupů ČEZ, lokalita Klínek a okolí

Usnesení č. 76/1595/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávek na úpravu rozpočtu a projektové dokumentace akce „ Veřejné osvětlení  Klínek  a okolí" pro ENERGIAPROJEKT CZ s.r.o., Dvorská 217/11, 503 11 Hradec Králové, IČO : 27472655

 

Smlouva o horizontální spolupráci při digitalizaci objektů

Usnesení č. 76/1596/24 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o horizontální spolupráci při digitalizaci objektů

DTI ve veřejném vlastnictví pro Digitální technickou mapu
Královéhradeckého kraje, v předloženém znění

 

Stanovisko autorizované osoby - Balneum Glacensis

Usnesení č. 76/1597/24 - rada města    s o u h l a s í

s vystavením objednávky RNDr. Františku Bártovi, Syrovátka 14, 503 27 Lhota pod Libčany, IČO 46462601 na zpracování
stanoviska k šíření invazivních druhů za nabídkovou cenu
19.000Kč (dodavatel je neplátce DPH)

 

Využití Spolkového domu při festivalu Náchodská Prima sezóna

Usnesení č. 76/1598/24 - rada města    s c h v a l u j e

ústní smlouvu o pronájmu Spolkového domu mezi městem
Náchod a organizací Náchodská Prima sezóna, o.p.s.,
zastoupenou paní Lenkou Hronkovou - ředitelkou, konkrétně místností č. 1.06 o celkové výměře 124,89 m2, č. 2.02 o celkové výměře 29,53 m2 a č. 2.04 o celkové výměře 46,14 m2 za celkovou částku 5 000 Kč

 

Žádost o dotaci Sportovní kuželkářský klub Náchod

Usnesení č. 76/1599/24 - rada města    s c h v a l u j e

dotaci ve výši 25 000 Kč pro organizaci Sportovní kuželkářský klub Náchod, z.s. (IČO 46501738), zastoupenou panem Tomášem Majerem - předsedou, na zajištění účasti na Světovém poháru žáků a Mistrovství Evropy dorostu a juniorů ve Slovenském
Brezně, které se uskuteční v termínu 16.-26. 5. 2024 včetně
rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura a sport

 

V Náchodě 30. dubna 2024

 

 

Jan    B i r k e
starosta
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta