Dnes
Teplota: 21.6 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční 27. června 2022


Souhrn usnesení z  25.  / 194. /  schůze Rady města Náchoda konané 13. června 2022

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 194/4109/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 3667 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
č. SMF/2740/2015 uzavřené se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o.

č. 53/2022 - uzavření dohody o splácení s panem ********* dle předloženého návrhu

č. 54/2022 - uzavření dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 2 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem ********* za podmínek předloženého návrhu

č. 55/2022 -  uzavření dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 500 v č.p. 252 v ul. Českoskalická v Náchodě za podmínek předloženého návrhu

č. 56/2022 - uzavření dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě za podmínek předloženého návrhu

č. 57/2022 - uzavření dohody o narovnání a postup města pro případ neuhrazení nájemného včas dle předloženého návrhu

č. 58/2022 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 4 dle předloženého návrhu

 

Výroční zpráva Technických služeb Náchod s.r.o.

Usnesení č. 194/4110/22 - rada města dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. C) zákona o obcích ve věcech města jako jediného společníka obchodní
společnosti Technické služby Náchod s.r.o.

s c h v a l u j e

- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2021

- Roční účetní závěrku za rok 2021 bez výhrad

- Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2021

- Odměnu jednateli společnosti za rok 2021

- Zprávu dozorčí rady

- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) dle § 82 zákona
č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

- Plán činnosti společnosti na rok 2022

Výroční zpráva Beránek Náchod a.s.

Usnesení č. 194/4111/22 - rada města v působnosti jediného společníka obchodní společnosti Beránek Náchod a.s.,  IČO: 64829472, se sídlem
Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod bere na vědomí:

1. zprávu představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2021,    stavu jejího majetku k 31. 12. 2021 a podnikatelského záměru na    rok 2022 včetně předložení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021    a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

2. zprávu dozorčí rady a její vyjádření k přezkoumání řádné účetní    závěrky k 31. 12. 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského   výsledku a

s c h v a l u j e

účetní závěrku za rok 2021 a vypořádání hospodaření na vrub ztrátám z minulých let a určuje, že auditorem pro audit řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2022 bude firma Ing. Jiří Huml, IČ: 46527591, DIČ: CZ5604240576, Hejtmánkovice 4, 55001 Broumov

 

Výroční zpráva - Městská knihovna Náchod, o.p.s.

Usnesení č. 194/4112/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

výroční zprávu za rok 2021

 

Odměny ředitelům PO za 1. pololetí 2022

Usnesení č. 194/4113/22 - rada města    s c h v a l u j e

vyplacení odměn ředitelům PO za 1. pololetí roku 2022 dle návrhu

 

Poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality

Usnesení č. 194/4114/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z jednání komise prevenci kriminality a

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací v rámci Programu prevence kriminality na rok 2022 dle návrhu komise

 

Možnost upuštění od vybírání správních poplatků od uprchlíků z Ukrajiny

Usnesení č. 194/4115/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zmocnění uvedené v zákoně č. 128/2022 Sb., o opatřeních
v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a

n e d o p o r u č u j e

Městskému úřadu Náchod tohoto zmocnění využít

 

Změna kategorie komunikací v pasportu místních komunikací

Usnesení č. 194/4116/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

žádost odboru dopravy a

s o u h l a s í

s navrženou úpravou pasportu místních komunikací a ukládá odboru dopravy provedení úprav v pasportu místních komunikací

 

Vyhrazené parkování u koupaliště

Usnesení č. 194/4117/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

žádost Sportovních zařízení města Náchoda o zřízení vyhrazených parkovacích míst a

p o v ě ř u j e

odbor dopravy k vydání povolení nového stanovení místní úpravy provozu na uvedených parkovištích. Náklady na realizaci uhradí odbor správy majetku a financování

 

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje - ZŠ Drtinovo nám.

Usnesení č. 194/4118/22 - rada města    s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 127.779,- Kč a
převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121. Finanční prostředky budou použity na nákup nábytku do učebny

 

Zábor veřejného prostranství

Usnesení č. 194/4119/22 - rada města    s c h v a l u j e

zábor veřejného prostranství pro umístění předzahrádky na části pozemku p. p. č. 1919/5 v k. ú. Náchod, vlastník město Náchod, před prodejním okénkem zmrzliny č. p. 33 na Masarykově náměstí

a dále umístění 3 ks reklamního zařízení „A" (do 0,6 m2),od

15. 6. 2022, dle předloženého návrhu

 

Rohlík CZ - možná spolupráce

Usnesení č. 194/4120/22 - rada města    u k l á d á

odboru SMF vytipovat vhodné lokality pro zřízení ROHLIK POINTu a předložit RM návrh na možnou spolupráci s ROHLIK CZ
k finálnímu rozhodnutí

 

Směrnice pro stanovení výše příplatku za vedení, poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Náchodem

Usnesení č. 194/4121/22 - rada města    s c h v a l u j e

Směrnici Rady města Náchoda č. 5/2022 pro stanovení výše
příplatku za vedení, poskytování osobního, zvláštního a
specializačního příplatku ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Náchodem dle návrhu

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/144/2022

Usnesení č. 194/4122/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
č. SMF/144/2022

 

Městská doprava seniorů Náchod - prodloužení smlouvy

Usnesení č. 194/4123/22 - rada města    s c h v a l u j e

Smlouvu o provozování služby „Městská doprava seniorů
Náchod" od 1.8.2022 do 31.7.2023

 

Žádost o navýšení rozpočtu Základní školy, Náchod, Komenského 425

Usnesení č. 194/4124/22 - rada města    s o u h l a s í

s navýšením rozpočtu Základní školy, Náchod, Komenského 425 na opravu wifi sítě a rekonstrukci dvou učeben dle návrhu

 

Zápis z jednání školské komise

Usnesení č. 194/4125/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z jednání školské komise konané 27. dubna 2022

 

Oprava chodníku u přechodu pro chodce ulice 1. máje

Usnesení č. 194/4126/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
realizaci opravy chodníku v ulici 1. máje v Bělovsi, pro společnost SILVAGRO s.r.o.,  Zábrodí č.p. 120, 549 41 Zábrodí, IČO 274 76 162

 

Plavecký bazén - elektroventil pro výměník ohřevu vody

Usnesení č. 194/4127/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost EKO-EKVITERM spol. s r.o., Obránců míru 100, PSČ 503 02 Předměřice nad Labem IČ: 42196906 na provedení dodávky a montáže uzavíracího elektroventilu na vstupu páry pro výměník ohřevu teplé vody

 

Novostavba skladovací haly s garáži v Náchodě - výkon činnosti technického dozoru investora

Usnesení č. 194/4128/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro pana

Michala Nováka, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí, IČO 878 25 848 na

výkon činnosti technického dozoru investora

 

Kontejnerová stání - dohoda s innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o.

Usnesení č. 194/4129/22 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením dohody o výstavbě v ochranném pásmu s innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o., - Teplárna Náchod  v rámci
realizace kontejnerového stání v ulici Kostelecká u č.p. 1130 na pozemkové parcele č. 1972/5 a 1972/6

 

Cenová nabídka na provedení manipulační plochy u  čp. 1527-1528 Pražská

Usnesení č. 194/4130/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost SILVAGRO s.r.o., 549 41, Zábrodí 13, IČO 27476162 na provedení manipulační plochy u č.p.1527-1528 Pražská

 

Rekonstrukce místní komunikace ulice Nad Březinkou, Náchod - výkon činnosti autorského dozoru

Usnesení č. 194/4131/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na výkon autorského dozoru na akci „Rekonstrukce MK ul. Nad Březinkou - Náchod" pro Ing. Filipa Eichlera, Ph.D., Nábřežní 322, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 761 76 355

 

Kamerový systém pro sběrný dvůr v Náchodě - rozšíření

Usnesení č. 194/4132/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky
společnosti JJTrend, s.r.o.,IČO  63216302,Dobrošovská 960,54701 Náchod na rozšíření kamerového systému pro sběrný dvůr
v Náchodě

 

Ulice U Zbrojnice v Náchodě, Bělovsi - doplnění sadových úprav

Usnesení č. 194/4133/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
doplnění štěpky k sadovým úpravám v ulici U Zbrojnice v
Náchodě, Bělovsi společnosti ZAHRADNÍ SVĚT s.r.o., 506 01
Podhradí - Čejkovice 60, IČO 07841990

 

ZŠ Komenského Českoskalická - dodání požárního hydrantu

Usnesení č. 194/4134/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro pana
Dušana Pozděnu - SLUPO, Na Výsluní 276, 549 11 Dolní
Radechová, IČO 45928070, na dodávku a instalaci požárního
hydrantu do ZŠ Komenského, Českoskalická

 

Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o udělování souhlasů s fyzickými zásahy do pozemků či staveb č. SMF/3453/2020 ze dne 22. 01. 2020

Usnesení č. 194/4135/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o udělování souhlasů s fyzickými zásahy do pozemků či staveb města Náchoda
č. SMF/3453/2020 dle předloženého návrhu

 

Žádost o schválení opravy vytipovaných místních komunikací zástřikem pro rok 2022

Usnesení č. 194/4136/22 - rada města    s c h v a l u j e

opravy místních komunikací zástřikem živičnou směsí
s kamenivem a cenovou nabídku předloženou firmou Technické

služby Náchod, s.r.o. ve výši 1.014.600,-Kč bez 21% DPH

 

Prohlášení „bývalé rakouské celnice" za kulturní památku

Usnesení č. 194/4137/22 - rada města    b e r e   n a    v ě d o m í

předloženou informaci a žádá úsek kanceláře tajemníka o
vypracování rozkladu

 

Dodatek č. 7 Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy

Usnesení č. 194/4138/22 - rada města    s c h v a l u j e

- uzavření Dodatku č. 7 Smlouvy o závazku veřejné služby   k provozování městské hromadné dopravy, v předloženém znění

- jízdní řád linky č. 645383 na období od 01.07.2022 do 31.10.2022

 

REALITY COMMERCIAL s.r.o. - nabídka spolupráce

Usnesení č. 194/4139/22 - rada města    s o u h l a s í

s nabídkou spolupráce a ukládá odboru SMF zajistit odpovídající smluvní dokumentaci

 

Úprava zahrady MŠ U Kočovny, zpevněných ploch, pískoviště a opěrných zdí

Usnesení č. 194/4140/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost SILVAGRO s.r.o., 549 41, Zábrodí 13, IČO 27476162 na provedení úprav zahrady MŠ U Kočovny, včetně zpevněných ploch, pískoviště a opěrných zdí

 

FVE - posouzení vhodných objektů pro instalaci

Usnesení č. 194/4141/22 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku Ing.  Petra Frinty na posouzení vhodnosti
vybraných bytových domů z hlediska dotačního titulu Nová zelená úsporám za cenu celkem 16.000,- Kč dle předloženého návrhu

 

Spolkový dům, Náchod - aktualizace projektové dokumentace

Usnesení č. 194/4142/22 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s vystavením objednávky na
vypracování aktualizace projektové dokumentace na stavbu
Spolkového domu, Náchod pro projekční společnost Tomáš
Vymetálek Architects s r.o., Šafaříkova 550/10, 500 02 Hradec Králové, IČO 27524906

 

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání - doplnění projektové dokumentace

Usnesení č. 194/4143/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
doplnění projektové dokumentace na stavbu „Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání" pro společnost INS spol. s r. o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČO 60109971

 

SVČ Déčko - sítě u hřiště

Usnesení č. 194/4144/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
dodávku a montáž sítí okolo hřiště v areálu Déčka,  pro
společnost B plus P spol. s  r. o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec,  IČO 25297015 a

u k l á d á

- odboru SMF prověřit statut hřiště

- MP zpracovat návrh na zřízení kamerového bodu

 

MK ulice Nad Březinkou výkon činnosti koordinátora BOZP

Usnesení č. 194/4145/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce na stavbě rekonstrukce MK ulice Nad Březinkou - Náchod, pro pana Karla Fejka, Nové Lesy 18, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 45955581

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 194/4146/22 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 37 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

FK Náchod spolek - žádost o odklad splátky půjčky dle smlouvy o půjčce č. 101/2002 ze dne 5.8.2002

Usnesení č. 194/4147/22 - rada města    z a m í t á

žádost FK Náchod spolek o odklad splátky poskytnuté půjčky

 

Výměna podlahové krytiny v budovách ZŠ Komenského

Usnesení č. 194/4148/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro pana Leoše Hermana, Nová 1880, 547 01 Náchod IČO 13199196, na provedení výměny podlahových krytin ve školní jídelně ZŠ
Komenského a výměnu podlahové krytiny na schodišti a
podestách v budově ZŠ Komenského ulice Sokolská

 

V Náchodě 14. června 2022Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta