Dnes
Teplota: 6.4 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční 7. prosince 2022


Souhrn usnesení  ze  4.  schůze Rady města Náchoda konané 14. listopadu 2022

Jmenování členů konkursní komise v novém konkursním řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848

Usnesení č. 4/43/22 - rada města    j m e n u j e

dle návrhu předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848

 

Žádost o schválení HAVARIJNÍ opravy části komunikace na pozemku p.č. 571/1 v k.ú. Lipí u Náchoda, poblíž domu čp. 79

Usnesení č. 4/44/22 - rada města    s o u h l a s í

s havarijní opravou části pozemku p. č. 571/1 za cenu ve výši 385.190,-Kč bez DPH. Havarijní opravu provede firma Silvagro s.r.o., IČO 274 76 162, Zábrodí čp. 120, 549 41 Červený Kostelec

 

Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Usnesení č. 4/45/22 - rada města    s o u h l a s í

- s uzavřením smlouvy číslo SML-2022-100-000694 pro odběrné   místo na adrese Náchod - Běloves, ul. Lázeňská čp. 116, p. č.   122, v k. ú. Běloves

- s uzavřením předmětné smlouvy číslo SML-2022-100-000373/1   pro odběrné místo na adrese Jizbice, p. č. 369/12

- s uzavřením smlouvy číslo SML-2012-100-001842/2 pro odběrné   místo na adrese Jizbice, čp. 37, p. č. 10 st.

 

Dotační program KHK na obnovu památkového fondu - obnova oken radnice, obnova oken Bartoňovy vily

Usnesení č. 4/46/22 - rada města    s o u h l a s í

s předložením žádostí o dotaci z Dotačního programu
Královéhradeckého kraje č. 23KPGU2 na Obnovu památkového fondu - účel 1 Stavební obnova památkového fondu na akce
„Obnova oken radnice čp. 40, Masarykovo náměstí, Náchod" a „Obnova oken a dveří Bartoňovy vily čp. 243, Zámecká ulice, Náchod"

 

Oprava a nátěr fasády objektu č.p. 50 Babí u Náchoda, změna objednávky

Usnesení č. 4/47/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje změnu uzavřené objednávky pro společnost Vše pro stavby s.r.o. Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČO 28969553 na provedení opravy a nátěr fasády objektu č.p. 50 Babí u Náchoda

 

Oprava podlahy v tělocvičně a výměna radiátoru z důvodu škodní události v Evangelické akademii

Usnesení č. 4/48/22 - rada města    s o u h l a s í  - s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro pana   Miroslava Poláčka, Na Drážkách 210, 547 01 Náchod IČO
16802306 na výměnu radiátoru v Evangelické akademii

- s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost DOMIVO s.r.o., Kladská 104, 547 01 Náchod IČO   03771351 na provedení opravy podlahy v tělocvičně Evangelické   akademie

Smlouva o dílo rekonstrukce MK Nad Březinkou Náchod, dodatek č. 2

Usnesení č. 4/49/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

změnový listy č. 1 a schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na realizaci stavby rekonstrukce MK Nad Březinkou - Náchod se zhotovitelem ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811470 dle předloženého konceptu a pověřuje
městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění

 

Výměna zdrojů svítidel a podání žádosti o dotaci

Usnesení č. 4/50/22 - rada města    s o u h l a s í

- s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost Technické služby Náchod s.r.o. na výměnu zdrojů   veřejného osvětlení v souladu s předloženými podklady

- se zpracováním žádosti na výměnu zdrojů veřejného osvětlení   z fondu Národní obnovy externím administrátorem a pověřuje   odbor investic a rozvoje města zajištěním cenové nabídky na   zpracování žádosti

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 4/51/22 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 59 až č. 61 dle návrhu a doporučuje
zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Elektrocentrály pro Ťačiv - využití veřejné sbírky Pomoc Ukrajině zasažené válečným konfliktem

Usnesení č. 4/52/22 - rada města    s c h v a l u j e

- použití finančních prostředků ze sbírky Pomoc Ukrajině
zasažené válečným konfliktem na zakoupení 12 ks elektrocentrál   pro obyvatele města Ťačivu v celkové hodnotě 215.990,40 Kč vč.   DPH dle předloženého návrhu

- poskytnutí věcného daru městu Ťačivu a jeho obyvatelům ve   výši 7.279,4 Kč dle předloženého návrhu

 

ALIS Účetní program KEO04 - příprava na převod majetkových karet z GINIS

Usnesení č. 4/53/22 - rada města    s c h v a l u j e

úhradu nákladů na export majetkových dat ze systému GINIS dle předloženého návrhu

 

Dražba

Usnesení č. 4/54/22 - rada města    s c h v a l u j e

maximální částku 18 mil. Kč na koupi souboru nemovitých věcí o ochranných známek z majetkové podstaty dlužníka Ing. Khalify

 

V Náchodě 15. listopadu 2022Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta