Dnes
Teplota: 18.4 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční 17. května 2021


Souhrn usnesení ze 15.  / 134. / schůze  Rady města Náchoda konané  19. dubna 2021

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 134/2803/21 - rada města    s o u h l a s í

č. 2627 - s odpuštěním nájemného za 1. čtvrtletí roku 2021
společnosti Carbon, s.r.o.

 

Usnesení č. 134/2804/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 2800 - odpuštění nájemného za měsíce říjen, listopad, prosinec                   ve výši 50% paní ******, na základě usnesení č. 131/2702/21,                 pod číslem 21058, úpravou splátkového kalendáře na rok 2021

č. 3172, 3173 - Dohody o ukončení nájemních smluv č.
SMF/1899/2011 a č. SMF/1900/2011 a darovacích smluv

 

Usnesení č. 134/2805/21 - rada města    o d r o č u j e

č. 294/2021, č. 21077

 

Usnesení č. 134/2806/21 - rada města    s o u h l a s í

č. 21064 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 1 se ******, kterým se prodlužuje tato               smlouva od 01.05.2021 do 31.05.2021

č. 21065 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, s                   uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p.                 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní ******, kterým                  se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.05.2021 do               31.05.2021

č. 21066 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 8 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní ******, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.05.2021 do 31.05.2021

č. 21067 -  na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, s                                 uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 2 v č.p.                               2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní ******, kterým                                se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.05.2021 do                               31.05.2021

č. 21069 - s ukončením Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 32 v ulici                                   Broumovská v Náchodě dohodou k 30.04.2021 a schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 32 v ulici Broumovská                           v Náchodě s panem ******, doba nájmu od
01.05.2021 do 31.07.2021, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy,                              jistota Kč 8.500,00

 

Usnesení č. 134/2807/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 21068 - ukončení Smlouvy o ubytování na místnost č. 11 v č.p.                           2013 v ul. Běloveská v Náchodě k 30.04.2021

č. 21070 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 32 v ulici                                 Broumovská v Náchodě s paní ******, doba nájmu od                                 01.05.2021 do 31.05.2021, nájemné Kč 65,00/m2 podlahové plochy,                          jistota Kč 8.000,00

č. 21072 - opravu střešních oken bytů č. 15 a č. 16 v č.p. 294 v ulici                                       Borská v Náchodě dle předložené cenové nabídky, stavbu a
pronájem lešení od firmy Jiří Lelek - stavitelství, Starkoč č. 11,                                           IČO 12939480 za uvedenou cenu

č. 21074 - ukončení nájemní smlouvy bytu č. 6 v č.p. 265 v ulici

Duhová v Náchodě k 30.06.2021

č. 21076 - užívání bytu č. 5 v č.p. 391 v ulici Běloveská v Náchodě                                          jako záložního pro nájemníky právě opravovaného bytu v domě,
náklady za elektřinu a vodné v bytě č. 5 po dobu opravy bytů                                               v domě bude hradit pronajímatel

č. 21079 - slevu na nájemném prostoru k podnikání restaurace U                           stříbrného potoka, Českoskalická č.p. 1 v Náchodě nájemce p.                          ******ve výši Kč 11.950,50 zohledněnou v nájmu prostoru                                  za 3. čtvrtletí 2021

č. 21080 - slevu na nájemném prostoru k podnikání za období od                                            1.7.-30.9.2020 na adrese Kladská č.p. 1513 v Náchodě nájemce                                         firmy AXIT CZ s.r.o., IČO 27517772 ve výši Kč 23.760,38
zohledněnou v nájmu prostoru za 3. čtvrtletí 2021 a

slevu na nájemném prostoru k podnikání za období od 1.10.-
31.12.2020 na adrese Kladská č.p. 1513 v Náchodě nájemce firmy                                           AXIT CZ s.r.o., IČO 27517772 ve výši Kč 23.760,38 zohledněnou                                              v nájmu prostoru za 4. čtvrtletí 2021

 

Usnesení č. 134/2808/21 - rada města    z a m í t á

č. 21071 - žádost paní ****** o nájem bytu ve vlastnictví                               města Náchoda

 

Usnesení č. 134/2809/21 - rada města    r e v o k u j e

č. 21073 - část usnesení 129/2623/21 z 08.03.2021 ve věci  uzavření                                Smlouvy o nájmu bytu č. 16 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě                               s paní ****** na období 01.04.2021 - 30.06.2021,
nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota Kč 8.000,00 a

schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 16 v č.p. 294 v ulici                               Borská v Náchodě s paní ****** na období 01.06.2021                             - 31.08.2021, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota                                   Kč 8.000,00

 

Usnesení č. 134/2810/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

č. 21075 - přípravu rozpočtů na opravu bytu č. 1 v č.p. 64 v obci                                   Dobrošov

č. 21078 - zájem o nájem prostoru k podnikání v č.p. 252 v ulici                               Českoskalická v Náchodě

 

Usnesení č. 134/2811/21 - rada města    u k l á d á

č. 4177/2021 - odboru SMF zadat zpracování znaleckého posudku               a geometrické oddělení případné náhrady za demolici vyvolanou       stavbou obchvatu

 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 134/2812/21 - rada města    s c h v a l u j e

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č.
SMF/88/2021 až č. SMF/91/2021

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -
podpora de minimis č. SMF/92/2021

 

Čarodějnice na Dobrošově

Usnesení č. 134/2813/21 - rada města    s c h v a l u j e

nepořádat tradiční akci Čarodějnice na Dobrošově  30. 4. 2021

z důvodu  epidemiologické situace Covid-19.

 

Městská informační centra - provozní doba po rozvolnění vládních nařízení

Usnesení č. 134/2814/21 - rada města    s c h v a l u j e

provozní dobu v městských informačních centrech dle návrhu

s účinností ke dni rozvolnění  služeb na základě vládních opatření                          do odvolání

 

Souhlas se zapojením do projektu PO Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121

Usnesení č. 134/2815/21 - rada města    s o u h l a s í

se zapojením PO Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121 do                                  dotačního projektu „Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR                            v prioritní ose 3"

 

Provoz mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2021

Usnesení č. 134/2816/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

organizaci provozu v náchodských mateřských škol v měsících                              červenci a srpnu 2021 dle návrhu

 

Návrh na odměny ředitelům příspěvkových organizací za splnění mimořádného úkolu

Usnesení č. 134/2817/21 - rada města    s o u h l a s í

s vyplacením odměn ředitelům PO za splnění mimořádného úkolu                            dle návrhu

 

Žádost o převod nepotřebného majetku ze Základní školy Náchod-Plhov, Příkopy 1186

Usnesení č. 134/2818/21 - rada města    s c h v a l u j e

převod nepotřebného majetku v celkové výši 177.364 Kč
ze Základní školy Náchod - Plhov, Příkopy 1186 na město Náchod                                             a zároveň schvaluje bezúplatný převod tohoto majetku z města na                                      Základní školu T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 v celkové                                           výši 60.118 Kč a na Základní školu, Náchod, Komenského 425                                            v celkové výši 117.246 Kč

 

Stavební úprava v budově MŠ Vančurova

Usnesení č. 134/2819/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana                          Luboše Kalouska, Zahradní 335, 547 01 Náchod IČO 66292085

 

Cenová nabídka na výkon autorského dozoru na akci stavební úpravy místní komunikace ulice Purkyňova Náchod

Usnesení č. 134/2820/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou za činnost výkonu autorského dozoru na                               akci: „Stavební úpravy místní komunikace, ulice  Purkyňova
Náchod" a schvaluje uzavření objednávky se společností
Hauckovi, s.r.o., Zlič 73, 552 03 Česká Skalice, IČO 28779533

 

Zabezpečovací systém Harmonie I.

Usnesení č. 134/2821/21 - rada města    o d r o č u j e    rozhodnutí

 

Plnění rozpočtu za březen 2021

Usnesení č. 134/2822/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou zprávu

 

Žádost o finanční příspěvek pro Linku bezpečí

Usnesení č. 134/2823/21 - rada města    z a m í t á

žádost o poskytnutí fin. příspěvku pro Linku bezpečí

 

Smlouva o spolupráci PFERDA z.ú.

Usnesení č. 134/2824/21 - rada města    s c h v a l u j e

Smlouvu o spolupráci projektu Startujeme do života
s poskytovatelem sociálních služeb PFERDA z.ú.

 

Informace o nutných opravách kanálů a děr v roce 2021

Usnesení č. 134/2825/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou zprávu

 

Vybudování parkovacích míst v ul. Krásnohorské

Usnesení č. 134/2826/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou zprávu a

u k l á d á

odboru investic a rozvoje města zajistit projektovou
dokumentaci pro stavební povolení na vybudování parkovacích                          míst a následnou výstavbu parkovacích míst

 

Přeprava dvou kusů novinových stánků

Usnesení č. 134/2827/21 - rada města    s o u h l a s í

s přepravou 2 ks novinových stánků z Kralup nad Vltavou do                              Náchoda vždy po jednom, za cenu 35.000,-Kč bez DPH za oba                           stánky. Přepravu, uložení a kompletaci novinových stánků zajistí                                    firma JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., Rohanské nábřeží                                   678/25B, 186 00 Praha 8

 

Městská informační centra - provoz výdejních okének pro prodej zboží

Usnesení č. 134/2828/21 - rada města    s c h v a l u j e

zřízení výdejních okének v městských informačních centrech na                                  Masarykově náměstí a v Malých lázních pro prodej zboží a
rozšíření otevírací doby v městských informačních centrech dle                                  návrhu s účinností ode dne schválení RM do dne rozvolnění
služeb na základě vládního opatření

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 134/2829/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 17 a č.18  dle návrhu a doporučuje ZM vzít                             daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Průkazy energetické náročnosti budov města Náchoda

Usnesení č. 134/2830/21 - rada města    s c h v a l u j e

zpracování Průkazů energetické náročnosti budov energetickým                          auditorem Ing. Petrem Frintou dle předložené cenové nabídky

 

Usnesení č. 134/2831/21 - rada města    p o v ě ř u j e

zadáním vypracování Průkazů energetické náročnosti budov pro                          budovy Technických služeb Náchod, s.r.o.  jednatele pana  Aleše                          Kolářského

 

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 134/2832/21 - rada města    s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 14.4.2021 vyřazení

dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000
Kč/kus dle návrhu

 

 

Usnesení č. 134/2833/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit na návrh škodní a likvidační komise ze dne 14.4.2021                               vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000                                Kč/kus dle návrhu

 

Žádost pana Josefa Pácla o výjimku

Usnesení č. 134/2834/21 - rada města    s o u h l a s í

s výjimkou z Pravidel pro udělování souhlasu s užíváním
pozemků ve vlastnictví města Náchoda pro vyhrazené parkování                          na území města Náchoda, dle bodu 13, pro pana Josefa Pácla,                            držitele průkazu ZTP a ukládá odboru SMF sepsat žádost o
souhlas vlastníka místní komunikace k vyhrazenému parkování                              s panem Josefem Páclem

 

Zpráva - videočidla pro sběr dopravních informací

Usnesení č. 134/2835/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou zprávu

 

Rekonstrukce ulice Řezníčkova

Usnesení č. 134/2836/21 - rada města    s o u h l a s í

se zařazením akce rekonstrukce ulice Řezníčkova do návrhu                               rozpočtu pro příští rok tj. 2022

 

Přesun lanového parku Hopstráda

Usnesení č. 134/2837/21 - rada města    s c h v a l u j e

záměr na přesun lanového parku z pozemkové parcely
č. 362/16 v k. ú. Náchod na parcelu č. 355 v k. ú. Náchod ve
vlastnictví města Náchoda a souhlasí, aby současný nájemce                                  tohoto pozemku (Lesy města Náchoda, spol. s r.o.) uzavřel
s panem Viktorem Špreňarem nájemní smlouvu za účelem zřízení                                    lanového parku

 

Souhlas vlastníka pozemku vybudováním zpevněné plochy

Usnesení č. 134/2838/21 - rada města    s o u h l a s í

s vydáním souhlasu města Náchod o vybudování zpevněné
plochy na pozemku p.p.č. 2005/1 v k.ú. Náchod, vlastník město                                    Náchod, před garáží č. ev. 202 postavenou na pozemku st.p.č.                                 2216, vlastník Vít Kočnar, vše bez zásahu do tělesa komunikace                                ulice Dobrošovská za dodržení následujících podmínek :

a/ stavebník provede úpravu - zpevnění před garáží a chodníku                                        v uvedené délce a šířce výhradně na své náklady,

b/ stavebník nebude před ani po realizaci úpravy - zpevnění
požadovat od vlastníka pozemku p.p.č. 2005/1 finanční
spoluúčast,

c/ stavebník si bude na vlastní náklady udržovat takto upravenou
plochu před garáží č. ev. 202 a chodník v ul. Dobrošovská
v provozuschopném stavu a nebude požadovat po městu
Náchod materiální ani finanční spoluúčast,

d/ stavebník bere na vědomí, že v případě potřeby provedení

zemních nebo jiných prací v prospěch města Náchod
v uvedeném prostoru před garáží č. ev. 202 a chodníku, na                           základě výzvy musí toto místo uvolnit a upravenou - zpevněnou                                plochu odstranit v nutném rozsahu na vlastní náklady

 

 

Multifunkční sportoviště Bražec

Usnesení č. 134/2839/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovými nabídkami a schvaluje vystavení objednávky na akci                            sportoviště Bražec, včetně oplocení, pro společnost SILVAGRO,                           s.r.o., Zábrodí 13, PSČ 549 41, IČO 27476162.

 

Přechod pro chodce a navazující chodníky ulice 1. máje

Usnesení č. 134/2840/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
vypracování projektové dokumentace přechodu pro chodce a                                             navazující chodníky v ulici 1 máje pro zhotovitele Ing. Jana
Lahodu, IČO 06654720, Bílinská 514/8, 190 00 Praha 9.

 

Rozbor hospodaření za I.Q.2021

Usnesení č. 134/2841/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozbor hospodaření za I.Q.2021 bez výhrad

 

Připojení a zprovoznění sanitární buňky na víceúčelovém hřišti Hamra

Usnesení č. 134/2842/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost  Telkabel CR, Českých bratří 89, 547 01 Náchod, IČO                                      252 89675, na realizaci připojení a zprovoznění sanitární buňky na                                             víceúčelovém hřišti Hamra

 

Dětské dopravní hřiště v Náchodě - provozní budova - dodatek č.2

Usnesení č. 134/2843/21 - rada města    s o u h l a s í

se zněním a výší evidenčních změnových listů číslo 3, 4 a 5 a                                schvaluje uzavření dodatku číslo 2. ke smlouvě o dílo
IRM/596/2020 na akci dětské dopravní Náchod - provozní budova                                 se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o.,Dobrošovská 1776,547 01                                Náchod, IČO 25275062

 

Vybudování elektro přípojky - Bartoňova ul.

Usnesení č. 134/2844/21 - rada města    s o u h l a s í

s udělením souhlasu se zásahem do pozemku p.p.č. 110/64,
110/58, 110/1, 110/62 a st.p.č. 541 vše v k.ú. Staré Město nad
Metují, vlastník město Náchod, společnosti ELETKRO-COMP spol.                                 s r.o. (jako zmocněnec investora ČEZ Distribuce, a.s.), z důvodu                             vybudováním elektro přípojky v souvislosti s akcí IV-12-2018543                          Náchod, Bartoňova - knn pro p.č. 110/64, bez kauce na náhradu                           škody

 

Změna stanov obchodní korporace Správa budov Náchod, s. r. o., a jmenování dalších členů dozorčí rady

Usnesení č. 134/2845/21 - rada města v rozhodovací působnosti města jako jediného
společníka obchodní korporace Správa budov Náchod, s. r. o.,

s c h v a l u j e

- změnu stanov této obchodní korporace spočívající v navýšení                                počtu členů dozorčí rady ze tří na pět,

- jmenování dvou nových členů dozorčí rady této obchodní
korporace, kterými budou:

- Bc. Jana Majerová, vedoucí Odboru správy majetku a
financování Městského úřadu Náchod,

- Bohuslav Voborník, vedoucí Odboru investic a rozvoje města,
Městského úřadu Náchod a

p o v ě ř u j e

městský úřad

- zajistit sepsání notářského zápisu o předmětné změně stanov a                                    jeho vložení do sbírky listin,

- zajistit jmenování uvedených nových členů dozorčí rady a jejich                              zapsání do obchodního rejstříku

 

Pojištění majetku a odpovědnosti

Usnesení č. 134/2846/21 - rada města    u k l á d á

odboru SMF

- Zplnomocnit OK GROUP k vykonávání veškerých právních
jednání ve věci pojištění majetku a odpovědnosti Města Náchod                          v rozsahu přiložené Dohody o zmocnění

- Poptat u OK GROUP průzkum trhu s cílem získat nabídky
minimálně 3 pojišťoven k pojištění majetku a odpovědnosti                              Města Náchoda na 1 rok a dále tyto nabídky pojišťoven
vyhodnotit a RM předložit návrh řešení pojištění na období od                                    1.5.2021

 

V Náchodě 20. dubna 2021Ing. Jan Čtvrtečka
místostarosta 
Ing. Pavla Maršíková
místostarostka