Dnes
Teplota: 3.4 °C

Souhrn usnesení z 27. / 34. / schůze Rady města Náchoda konané 17. června 2019

Výroční zpráva Beránek Náchod a.s.

Usnesení č. 34/772/19 - rada města v působnosti valné hromady

společnosti Beránek Náchod a.s., IČO: 64829472, se sídlem Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod,

b e r e n a v ě d o m í

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2018, stavu jejího majetku k 31. 12. 2018 a podnikatelského záměru na rok 2019 včetně předložení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

- zprávu dozorčí rady a její vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Usnesení č. 34/773/19 - rada města v působnosti valné hromady společnosti Beránek

Náchod a.s., IČO: 64829472, se sídlem Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod,

s c h v a l u j e

účetní závěrku za rok 2018 a vypořádání hospodaření na vrub ztrátám z minulých let

Usnesení č. 34/774/19 - rada města v působnosti valné hromady společnosti Beránek

Náchod a.s., IČO: 64829472, se sídlem Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod,

u r č u j e a s c h v a l u j e,

že auditorem pro audit řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2019 bude firma Ing. Jiří Huml, IČ: 46527591, DIČ: CZ5604240576, Hejtmánkovice 4, 55001 Broumov

Výroční zpráva - Technické služby Náchod s. r. o.

Usnesení č. 34/775/19 - rada města v působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2018

- Roční účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad

- Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2018

- Odměnu jednateli společnosti za rok 2018 dle návrhu dozorčí

rady

- Zprávu dozorčí rady

- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) dle § 66a odst. 9) podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v roce 2018

- Plán činnosti společnosti na rok 2019

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 34/776/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 2703 - pachtovní smlouvu č. SMF/3319/2019 s paní ******* z Náchoda, v předloženém znění. Smlouvou se přenechává do užívání část pozemkové parcely č. 586/3 o výměře 20 m2 v katastrálním území Běloves, za účelem zřízení zahrádky. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 100,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.7.2019

č. 3851 - smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3269/2019 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, v předloženém znění. Zemní a vrchní kabelové vedení NN je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 249/1, č. 251, č. 252, č. 305/9, č. 319/1 a č. 327/30 v katastrálním území Malé Poříčí o celkové délce 198 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 39.600,- Kč + DPH

č. 10368/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3318/2019 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, v předloženém znění. Zemní kabelové vedení knn je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1149/1 v katastrálním území Náchod o celkové délce 5 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 6140/2019 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3300/2019 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, v předloženém znění. Vedení 2x 110 kV bude umístěno nad povrchem pozemkové parcely č. 207/1, č. 208/7 a č. 441/1 v katastrálním území Babí u Náchoda a dále pozemkové parcely č. 10, č. 252, č. 305/3 a č. 319/1 v katastrálním území Malé Poříčí v předpokládané délce cca 39 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 250,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 3882, 8417/2019 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SMF/3043/2017 s příspěvkovou organizací Základní škola T.G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, IČO 00857611, v předloženém znění. Dodatkem č. 1 dochází ke snížení počtu vypůjčených třídílných šatních skříněk o 14 kusů. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a

uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3323/2019 s příspěvkovou organizací Základní škola Náchod-Plhov, Příkopy 1186, IČO 70154287. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předávají do bezplatného užívání 14 kusů třídílných šatních skříněk. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 24.6.2019

Usnesení č. 34/777/19 - rada města r e v o k u j e

č. 7595/2019 - své usnesení č. 15/408/19

n e s ch v a l u j e

smlouvu o výpůjčce č. SMF/3317/2019

u k l á d á

- odboru SMF výběr vhodnějších lokalit

- po vytypování pozvat společnost Laxus z.ú. na jednání RM

vhodné lokality

Usnesení č. 34/778/19 - rada města s o u h l a s í

č. 19079 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s p******* , kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.07.2019 do 30.09.2019

č. 19080 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem *******, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.07.2019 do 30.09.2019

č. 19081 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 9 s *******, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.07.2019 do 30.09.2019

č. 19082 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 1 s *******, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.07.2019 do 30.09.2019

č. 19083 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 12 se *******, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.07.2019 do 30.09.2019

č. 19084 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 10 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *******, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.07.2019 do 30.09.2019

č. 19085 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *******, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.07.2019 do 30.09.2019

č. 19086 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem *******, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.07.2019 do 30.09.2019

č. 19087 - s uzavřením smlouvy o umístění reklamy na vánočních převěsech s uvedenými firmami na dobu 3 let do 15.01.2022 za uvedenou cenu

Usnesení č. 34/779/19 - rada města r e v o k u j e

č. 19088 - usnesení 31/416/19 z 03.06.2019 ve věci umístění reklamního poutače firmy TSFinance s.r.o. mezi domy č.p. 920 a č.p. 83 v ulici Palackého v Náchodě na dobu 04.06. - 31.10.2019, úplata za období vyvěšení je Kč 2.500,00 + DPH a

s c h v a l u j e

Smlouvu o umístění reklamního poutače firmy TSFinance s.r.o. mezi domy č.p. 920 a č.p. 83 v ulici Palackého v Náchodě na dobu 20.06. - 31.10.2019, úplata za období vyvěšení je Kč 2.183,00 + DPH s tím, že RM žádá firmu, aby jejich převěs byl udržován v čitelné podobně za vlastní náklady

Usnesení č. 34/780/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19089 - provedení opravy střechy včetně příslušenství domu č.p. 540 v ulici Českých Bratří v Náchodě firmou Miloš Habr, Václavická č.p. 1179, Náchod, IČO 16273788 za nabídkovou cenu Kč 372.728,40 včetně 21 % DPH a

vystavení objednávky firmě Miloš Habr, Václavická č.p. 1179, Náchod, IČO 16273788 na provedení opravy střechy včetně příslušenství domu č.p. 540 v ulici Českých Bratří v Náchodě za nabídkovou cenu Kč 372.728,40 včetně 21 % DPH

Usnesení č. 34/781/19 - rada města o d r o č u j e

č. 19090 - rozhodnutí a žádá advokátní kancelář JUDr. Svobody o jasnou formulaci právního stanoviska k otázce převodu na SVJ zůstatku účtu z hlediska trestně právní odpovědnosti zastupitelů za neoprávněné nakládání s finančními prostředky

Sportovně kulturní centrum Náchod - Babí - úprava PD - snížení nákladů

Usnesení č. 34/782/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na Sportovně kulturní centrum Náchod - Babí - úprava PD - snížení nákladů, zhotoviteli Centrum PRO, s.r.o., Belveder 126, 518 01 Dobruška, IČO: 03161331

Zápisy z komisí

Usnesení č. 34/783/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

- zápis z jednání sportovní komise ze dne 29.5.2019

- zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.6.2019

- zápis z jednání letopisecké a místopisné komise ze dne22.5.2019

Rozdělení rezervy na zabezpečovací zařízení

Usnesení č. 34/784/19 - rada města s o u h l a s í

s rozdělením rezervy na zabezpečovací zařízení mateřských škol dle návrhu

Žádost ředitele Základní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 34/785/19 - rada města s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Základní umělecké škole, Náchod, Tyršova 247 od Nadace O2 ve výši 30 000 Kč na vzdělávací akce v oblasti internetové a mediální gramotnosti

Převod majetku z Mateřské školy, Náchod, Alšova 952 do Sportovních zařízení města Náchoda

Usnesení č. 34/786/19 - rada města s c h v a l u j e

- převedení majetku z Mateřské školy, Náchod, Alšova 952

v pořizovací hodnotě 31 246 Kč do majetku Města Náchod

- bezúplatný převod z majetku Města Náchod v pořizovací

hodnotě 31 246 Kč do vlastnictví Sportovních zařízení města

Náchoda

Změna platového zařazení ředitelek mateřských škol

Usnesení č. 34/787/19 - rada města s o u h l a s í

se zařazením ředitelek mateřských škol do 11. platové třídy v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu

Návrh na úpravu platu ředitelky Základní školy, Náchod, Pavlišovská 55

Usnesení č. 34/788/19 - rada města s o u h l a s í

s úpravou platu ředitelky Základní školy, Náchod, Pavlišovská 55 od 1.8.2019 v navrhované výši

Stanovení platu ředitelky MŠ Náchod, Vančurova 1345

Usnesení č. 34/789/19 - rada města s o u h l a s í

se stanovením platu ředitelky Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 od 1.7.2019 v navrhované výši

Cenová nabídka na vyčištění zámkových dlažeb a proskleného zastřešení autobusového nádraží Náchod

Usnesení č. 34/790/19 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku na vyčištění zámkových dlažeb a proskleného zastřešení autobusového nádraží Náchod předloženou Technickými službami Náchod s.r.o. a termín zahájení prací

Cenová nabídka - KB SmartPay

Usnesení č. 34/791/19 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku KB SmartPay na další období poskytování služeb platebních terminálů

Žádosti o parkovací místa

Usnesení č. 34/792/19 - rada města s o u h l a s í

- se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro *******, držitelku ZTP průkazu na parkovišti v ulici

Českoskalická, na pozemku p.p.č. 471 v k. ú. Staré Město nad

Metují, vlastník město Náchod, na náklady žadatele

- se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro pana *******, držitele ZTP průkazu na parkovišti v blízkosti zadního

vchodu do domu č.p. 1959, na pozemku p.p.č. 110/32 v k. ú. Staré

Město nad Metují, na náklady žadatele

- se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro pana *******, držitele průkazu ZTP na parkovišti v blízkosti domu č. p.

1420 v ulici Komenského v Náchodě na pozemku p. p. č. 1929

v k. ú. Náchod, vlastník Město Náchod, na náklady žadatele

Železniční most v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Raisova - Parkány v Náchodě

Usnesení č. 34/793/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Dodatku ke smlouvě č. 231M/2019/1 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 na akci „Železniční most v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Raisova - Parkány v Náchodě" - ISPROFOND 5522510001 se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508

Finanční výbor ZM - Plán práce na II. pololetí 2019

Usnesení č. 34/794/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit plán práce FV ZM na II. pololetí 2019

Správa silnic Královéhradeckého kraje

Usnesení č. 34/795/19 - rada města s c h v a l u j e

navržený postup evidence vratných kaucí týkajících se SS KHK,

v případě prokluze bude informována RM

Žádost o dotaci na Česká společnost ornitologická

Usnesení č. 34/796/19 - rada města n e s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích (IČO 70804974), zastoupenou panem Tomášem Divišem, na vydání knihy „Ptáci Náchodska - hrabaví, měkkozobí, kukačky, sovy, lelkové, svišťouni, srostloprstí a šplhavci"

Žádost o dotaci na vydání knihy „Doufám, dokud dýchám"

Usnesení č. 34/797/19 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro pana Pavla Mervarta (IČO 68511779) ve výši 5.000,- Kč na vydání knihy Věry Vlčkové „Doufám, dokud dýchám.." včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Ceník víceúčelového hřiště Hamra pro rok 2019

Usnesení č. 34/798/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

ceník a provozní řád víceúčelového hřiště Hamra pro sezónu 2019

Doporučení ze sportovní komise

Usnesení č. 34/799/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

doporučení Sportovní komise Rady města Náchoda a schvaluje dotace pro sportovní kluby dle následující tabulky:

sportovní klub

výše dotace (Kč)

účel dotace

SKP Judo Náchod z.s.

18.000,-

Celoroční sportovní činnost členky oddílu Kristýny

Vondřejcové (startovné a cestovné na soutěže, náklady na soustředění a tréninkové kempy, rehabilitace).

TJ SPŠS Náchod z.s.

15.000,-

nákup nových dresů

Hvězda Pardubice z.s.

18.000,-

Úhrada části pronájmů za sportoviště v Náchodě Atletické skupině Jiřího Vondřejce působící pod hlavičkou Hvězdy Pardubice z.s.

Holkey Náchod z.s.

7.000,-

Celoroční činnost mládeže oddílu ženského hokeje

Karate - Do Dvůr Králové nad Labem, z.s.

10.000,-

Celoroční činnost mládeže Oddílu sportovního karate Náchod působícího pod hlavičkou Karate - Do Dvůr Králové nad Labem.

Bavíme se sportem z.s.

20.000,-

Celoroční činnost sportovní všestrannosti předškolní mládeže

Správa budov - úhrady drobných oprav

Usnesení č. 34/800/19 - rada města u k l á d á

Správě budov Náchod s.r.o. s okamžitou platností postupovat v souladu s předpisem č. 308/2015 Sb. - Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu při jednáních s konkrétními nájemníky městského bytového fondu.

Usnesení č. 34/801/19 - rada města n a ř i z u j e

Správě budov Náchod s.r.o. neobjednávat provedení drobných oprav v souladu s předpisem č. 308/2015 Sb.

Správa budov - žádost o snížení převodu fin. prostředků

Usnesení č. 34/802/19 - rada města s c h v a l u j e

zrušení převodu Kč 625 000,- na účet města z účtu spravovaného Správou budov Náchod s.r.o. a

u k l á d á

- odboru SMF pokrýt tento výpadek příjmů z vytvořené rezervy

- správním orgánům Správy budov Náchod s.r.o., aby v dalším období plánovaly výdaje pouze v té výši, aby byla zachována zastupitelstvem města schválená povinnost převodu Kč 1 250 000,- na účet města

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 34/803/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 38 až č. 40 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE a umístění v Domově pro seniory Marie

Usnesení č. 34/804/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z rozmísťovací komise ze dne 06.06.2019 a

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od 01.07.2019 do 31.12.2019, kauce na byt není stanovena

Plnění rozpočtu za květen 2019

Usnesení č. 34/805/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Schválení ceníku zimního stadionu pro zimní sezónu 2019/2020

Usnesení č. 34/806/19 - rada města s c h v a l u j e

- ceník Zimního stadionu Náchod pro využití ledové plochy na

sezonu 2019/2020

- ceník Zimního stadionu Náchod pro využití tělocvičny na sezonu

2019/2020

Smlouva o bezúplatném poskytnutí licence

Usnesení č. 34/807/19 - rada města s c h v a l u j e

znění Smlouvy o bezúplatném poskytnutí licence na autorská práva a tiskové podklady k brožuře „Stezka dřevěných soch Česká Čermná - Běloves u Náchoda - Szlak drewnianych rzeźb" č. 18/KSCR/2019

Návrh na zadání stavebního záměru pro rozšíření parkovacích míst u dopravního hřiště v Bělovsi

Usnesení č. 34/808/19 - rada města s o u h l a s í

s návrhem na zadání stavebního záměru pro rozšíření parkovacích míst u dopravního hřiště

Žádost o dotaci na běh Náchod-Dobrošov

Usnesení č. 34/809/19 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Spolek Klub Českých Turistů Náchod (IČO 15046656), zastoupenou panem Miroslavem Horákem, předsedou spolku, ve výši 5.000,- Kč na uspořádání běhu Náchod-Dobrošov včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura.

Usnesení č. 34/810/19 - rada města u k l á d á

odboru KSCR zařadit všechny tradiční akce do návrhu rozpočtu na rok 2020

Chodník v ulice Ryšavého - projektová dokumentace

Usnesení č. 34/811/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky na vypracování PD chodníku v ulici Ryšavého, k.ú. Babí u Náchoda pro společné územní (DÚR) a stavební řízení (DSP) v podrobnostech pro provedení stavby (PDPS) pro zhotovitele Miloslav Kučera - PRODIS, projektování dopravně inženýrských staveb, Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové, IČO:12349615

Dešťová kanalizace v ulici Za Kapličkou, smlouva se Správa silnic KHK

Usnesení č. 34/812/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti se Správou silnic Královéhradeckého kraje na akci dešťová kanalizace ulice Za Kapličkou Náchod

Malé lázně Běloves - dostavba : dodatek č.1 ke SOD

Usnesení č. 34/813/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/558/2018 s názvem „Malé lázně - Běloves-dostavba", kterým bude upraveno uplatnění přenesené daňové povinnosti a věta o spolufinancování projektu

Víceúčelové hřiště Hamra - úprava terénu v areálu hřiště

Usnesení č. 34/814/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky zhotoviteli BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí , IČO: 275 04 867 na akci Víceúčelové hřiště Hamra - úprava terénu v areálu hřiště

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou - I. etapa"

Usnesení č. 34/815/19 - rada města r o z h o d u j e

o přidělení veřejné zakázky „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou - I. etapa" účastníkovi ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 288 11 470 a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou - I. etapa" se zhotovitelem ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 288 11 470 dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

Oprava 2 ks čerpadel na Jiráskově koupališti v Náchodě

Usnesení č. 34/816/19 - rada města s c h v a l u j e

úpravu objednávky č. 322/2019

Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojky 1.máje (pro čp. 391 a k p.p.č. 769/5 v k.ú Náchod)

Usnesení č. 34/817/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky na zpracování projektové dokumentace na prodloužení vodovodního řadu D90 délky 60m na pozemkové parcele č. 769/4 v k.ú. Náchod a vodovodní přípojky k čp. 391 a k pozemkové parcele č. 769/5 v k.ú Náchod projektantovi Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Kladská 1521, Náchod IČO: 48172928

Déčko - výměna a oprava podlahových krytin v čp. 243, Zámecká ul. Náchod

Usnesení č. 34/818/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky společnosti Interiéry Brejtr s.r.o., Žižkova 898, 547 01 Náchod, IČO: 04438621 na výměnu a opravu podlahových krytin v čp. 243, Zámecká ul. Náchod - Středisko volného času Déčko

Pořízení hydraulické ruky s drapákem na dřevo - výzva MAS Stolové hory - PRV

Usnesení č. 34/819/19 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

a žádá jednatele Lesů o účast na příštím zasedání RM, předložit využití a zdůvodnění potřebnost této investice

Ustanovení kronikářů Babí a Malé Poříčí

Usnesení č. 34/820/19 - rada města n e s c h v a l u j e

vytvoření pozice kronikářů Babí a Malé Poříčí

Uvedení Dr. Oskara Sýkory mezi významné osobnosti města Náchoda

Usnesení č. 34/821/19 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí a žádá podrobné stanovisko Letopisecké a místopisné komise k tomuto návrhu

Žádost o vyhrazení parkovacího místa pro zásobování

Usnesení č. 34/822/19 - rada města n e s o u h l a s í

s žádostí paní Mojmíry Škodové o vyhrazení parkovacího místa na Masarykově náměstí z důvodu zásobování podniku Café bar u Lípy, Masarykovo náměstí čp. 68

Žádost o souhlas se sjezdem a k zásahu do pozemku Města Náchoda v k. ú. Dobrošov

Usnesení č. 34/823/19 - rada města s o u h l a s í

- s vybudováním sjezdu na pozemek 453/1 od čp. 10,

- se zásahem do pozemku 453/1 z důvodu vybudování sjezdu

- zpevněné plochy ze zámkové dlažby s napojením na stávající

komunikaci,

- s umístěním dešťového svodu pod zpevněnou plochu, jak je

uvedeno v bodě b).

Podmínkou souhlasu vlastníka bude, že pokud v budoucnu dojde k rekonstrukci komunikace na pozemku 453/1 v majetku Města Náchoda, vlastník RD čp. 10 bude akceptovat podmínky Města Náchod spojené s rekonstrukcí a v případě potřeby na vlastní náklady odstraní část zpevněné plochy nacházející se na pozemku 453/1

Souhlas s parkováním na veřejném parkovišti

Usnesení č. 34/824/19 - rada města s o u h l a s í

s povolením 2 (dvou) parkovacích stání na veřejném parkovišti ve vlastnictví města za jednorázovou úplatu ve výši 20.000,-Kč + 21% DPH pro dvě stání

Žádost o souhlas s umístěním prodejního zařízení

Usnesení č. 34/825/19 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí

Prohlášení o partnerství - dětská skupina Cipísek

Usnesení č. 34/826/19 - rada města n e s o u h l a s í

s uzavřením partnerství s dětskou skupinou Cipísek

Prohlášení o partnerství - dětská skupina „miniMIMIS" Náchod

Usnesení č. 34/827/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením partnerství s dětskou skupinou „miniMIMIS" Náchod

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. IRM/477/2017

Usnesení č. 34/828/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. IRM/477/2017 na poradenskou činnost s příkazníkem, společností Regional Development Agency, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 70157855 dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění.

Hasičská zbrojnice - Instalace tlumičové komory

Usnesení č. 34/829/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky na provedení VZT- tlumičové komory,

zhotoviteli IZOMAT s.r.o., Stolín 71, 549 41 Červený Kostelec, IČO

46505831

„Propojení ulic Raisova - Parkány nová místní komunikace" - Dodatek č.2

Usnesení č. 34/830/19 - rada města s o u h l a s í

se změnovými listy č.4-12 a schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo IRM/521/18 na akci „Propojení ulic Raisova - Parkány nová místní komunikace Náchod" se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 74 924

Oprava komunikace Raisova

Usnesení č. 34/831/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci ,,Oprava komunikace Raisova" firmě STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO : 60838744

Kácení dřevin - trasa posílení kapacity vodovodu

Usnesení č. 34/832/19 - rada města s o u h l a s í,

aby Město Náchod vydalo souhlas s kácením dřevin v souladu s doporučením kácecí komise

Úprava kontejnerových stání pro rok 2019

Usnesení č. 34/833/19 - rada města s c h v a l u j e

realizaci úpravy navržených kontejnerových stání a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na se společností ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČO 609 30 888

Studie proveditelnosti oprav bazénových van na Jiráskově koupališti v Náchodě a v krytém plaveckém bazénu v Náchodě

Usnesení č. 34/834/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávek pro GHC Invest, s. r. o., Korunovační 6,

170 00 Praha 7 IČ: 60464496 na studie proveditelnosti oprav v krytém plaveckém bazénu v Náchodě a na Jiráskově koupališti v Náchodě

V Náchodě 18. června 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta