Dnes
Teplota: 18.0 °C

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2023, zveřejněné dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)


Útvar/Odbor vykonávající kontrolu

Počet kontrol

Okruh kontrolovaných osob

Kontrolní zjištění - zjištěné nedostatky

Interní audit 17 právnické osoby, odbory MěÚ Náchod Zjištění a doporučení z provedených kontrol byla vždy projednána s vedoucími zaměstnanci kontrolovaných osob a na základě doporučení byla přijata opatření.
Kancelář tajemníka 2 právnické osoby Obce plní úkoly uvedené v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.
Odbor životního prostředí 32 fyzické a právnické osoby V 18 případech zjištěny nedostatky.
Odbor obecní živnostenský úřad 124 podnikající fyzické osoby a právnické osoby Porušení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění,např. §17 odst. 3, odst. 7 a 8, § 31 odst. 2.
Odbor výstavby a územního plánování 4 fyzické osoby Zjištěné nedostatky podle stavebního zákona a zákona o památkové péči.