Dnes
Teplota: 29.9 °C

Odbor školství

Rozsah hlavních působností

 • dohlíží na dodržování zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  a prováděcích předpisů v oblasti školství
 • spolupracuje s krajským úřadem a obcemi v rámci pověřeného úřadu
 • vykonává rozpočtové a ekonomické činnosti v oblasti výkonu státní správy
 • přijímá finanční rozvahy jednotlivých školských subjektů o počtu zaměstnanců, objemu mzdových prostředků a potřebě ostatních přímých výdajů na vzdělávání - sumarizace informací a jejich přenos na krajský úřad
 • zpracovává zahajovací výkazy - objektivizace - specifikace dle důležitosti zajištění provozu
 • vykonává zúčtovací a rozborové činnosti veškerých dotací a příspěvků poskytovaných školám a školským zařízením státem
 • zpracovává návrhy rozpočtu pro školy a školská zařízení v rámci pověřeného úřadu (platy, učební pomůcky, učebnice, vzdělávání) a předává tyto informace na krajský úřad
 • organizuje porady ředitelů škol a školských zařízení v rámci pověřeného úřadu
 • zabezpečuje provozní záležitosti organizací zřizovaných městem v oblasti školství
 • připravuje provozní části rozpočtu
 • sleduje vybavenost a údržbu zařízení, kontroluje čerpání příspěvku a jeho využití ke stanovenému účelu
 • připravuje materiály v oblasti školství pro projednání v RM a ZM
 • spolupracuje se školskými radami
 • koordinuje provoz mateřských škol v době přerušení a omezení jejich provozu
 • předává informace o zahájení povinné školní docházky pro RM
 • poskytuje konzultační a poradenský servis v oblasti stravování škol
 • sleduje dodržování zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 137/2004 Sb.
  a vyhlášky č. 410/2005 Sb.
 • kontroluje přijatá opatření doporučená Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje
 • spolupracuje s odborem kultury, sportu a cestovního ruchu při konání významných akcí pořádaných městem

Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu své působnosti.

Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 14.