Dnes
Teplota: 9.0 °C

Úterý, 04.04.2023Informace k zápisům do mateřských škol

Informace k zápisům do mateřských škol


Vážení rodiče, minulý měsíc jsme vám přiblížili, v souvislosti se zápisem dětí do 1. tříd, všechny základní školy, které zřizuje město Náchod. Zápisy nových dětí se ale týkají i našich mateřských škol. Proto vám nyní představujeme i všechny mateřské školy. Zápis do nich proběhne ve dnech 3. - 4. května 2023 od 9 do 15 hodin. Novinkou pro letošní rok je možnost se přihlásit (stejně jako u škol základních) k zápisu elektronicky. Podrobnosti naleznete  s dostatečným předstihem na webových stránkách jednotlivých MŠ a města Náchoda. Město Náchod je zřizovatelem celkem sedmi mateřských škol. Ty nabízejí velmi rozsáhlou škálu rozdílných vzdělávacích programů, a záleží pouze na vašem rozhodnutí, kterou zvolíte. Ať už vyberete kteroukoliv z nich, tak máte jednu jistotu - všechny jsou velmi dobře materiálově vybaveny, všechny mají k dispozici školní zahrady, kde mohou děti trávit čas venku. Ale především - všechny disponují kolektivy zkušených ředitelek a učitelek, což vám dává jistotu, že o vaše dítě bude vzorně a bezpečně postaráno a předškoláci budou skvěle připraveni na vstup do škol základních. Přeji vám, abyste si vybrali co nejlépe, a jsem přesvědčen o tom, že rozhodně zklamaní vy ani vaše děti nebudete.

 

Mgr. František Majer, místostarosta

 

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952

MŠ Alšova

1. Základní údaje

Ředitelka: Bc. Klára Skleničková

E-mail: reditelka@ms-alsova.cz

Telefon: 602 413 453, 491 423 413

Webové stránky školy: www.ms-alsova.cz

Celkový počet dětí školy k 31.01.2023: 61

Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku 2023/2024: 17

 

2. Školní vzdělávací program: „Hledáme krásnou duhu za každým mráčkem" - program je koncipován na rozvoj postojů, znalostí a dovedností a vede k samostatnosti dítěte, a to vše s cílem pro přípravu na praktický život; využíváme prvky programu Začít spolu.

3. Nadstandardní aktivity školy: „KLUB DUHÁČEK"- nespavý program pro nejstarší děti, který je naplňován různorodou vzdělávací nabídkou, jako je stimulační program MAXÍK; logo hrátky; tvoření, pokusy a jiné; cílem je přitažlivou formou dovést děti k samostatné tvořivé činnosti a ke spontánnímu zájmu o poznávání ve spolupráci s dospělým, vše je zaměřené na přípravu pro pohodový vstup do základní školy; nespavý program je využíván i u dětí mladšího předškolního věku se sníženou potřebou spánku (ve formě klidových činností).

4. Významné akce školy: projekty „Skřítek Kutílek", „Skřítek Zahradníček", „Všude dobře doma nejlíp", tvoření s rodiči „Podzimáčků", vánoční akce s rodiči „Cesta za světýlkem", „Karnevalový a Čarodějnický rej" a největší závěrečná akce „Zahradní slavnost" - pasování a loučení se s předškoláky a pasování dalších předškoláků na Duháčky; spaní v MŠ s bohatým programem; spolupráce s partnery formou vzájemných projektů např. „Zdravověda není věda" - interaktivní projekt pořádaný Střední zdravotnickou školou - Evangelickou akademií Náchod, projekty zaměřené na podporu českých tradic ve spolupráci s SVČ Déčkem Náchod a další.

5. Podmínky školy: mateřská škola se nachází v krásné čtvrti Náchoda zvané Třešinky
a těsné blízkosti lesoparku Montace; součástí školy je hezká zahrada s herními prvky a malou EKO zahrádkou; materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni s mnoha hracími a pracovními koutky, včetně IT techniky a interaktivních tabulí; nově vybudovanou polytechnickou dílničkou pro děti. Od roku 2020 přístavba šaten pro děti, včetně sociálního zařízení.

6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):

 • zaměřujeme se na poznávání českých tradic, ale i multikulturní zvyky, dále na environmentální činnosti na podporu vztahu k přírodě, pohybové činnosti, čtenářskou a předmatematickou gramotnost;
 • nově se zaměřujeme na rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí;
 • nově se zaměřujeme na polytechnické dovednosti v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou"rozvíjíme v dětech jejich technické a logické dovednosti v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II pod názvem „Malá technická univerzita";
 • zprostředkováváme odpolední sportovní kroužky - Sporťáček, in-line bruslení, lyžování.

Mateřská škola, Náchod, Březinova 669

MŠ Březinova

1. Základní údaje

Ředitelka: Lenka Šimková

E-mail: reditelka@ms-brezinova.cz

Telefon: 491 423 664

Webové stránky školy: www.ms-brezinova.cz

Celkový počet dětí k 31.01.2023: 48

Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku 2023/2024: 10

2. Školní vzdělávací program: „Dobré ráno, dobrý den..." - naší prioritou je vytvořit bezpečné a přátelské prostředí plné pohody, radosti a kamarádů, ve kterém budeme vzdělávat samostatné, tvořivé a spokojené dítě se zdravou sebedůvěrou a připravíme ho na vstup do ZŠ. Preferujeme učení hrou, prožitkové a sociální učení.

3. Nadstandartní aktivity školy: „Předškoláček" - příprava předškoláků pro vstup do ZŠ; „Angličtina hrou" - metoda Wattsenglish; „Šikovné ruce"- výtvarné a pracovní činnosti; „Rarášek" - pohybové hry, cvičení a tanec; plavecký výcvik - výuku zajišťuje Plavecká škola Náchod; „kutilství" v naší dílničce v suterénu školy; projektové dny.

4. Významné akce školy: zamykání a odemykání zahrady; tematické týdny - pohádkový, pyžamový, kuchařský, korálkový, ekologický; Mikulášská a Vánoční nadílka; Tříkrálové putování v sousedství MŠ; karneval; velikonoční pečení mazanců; Den matek; Den otců; spaní předškoláků ve školce a jejich pasování na školáky; Zahradní slavnost; výlety po okolí.

5. Podmínky školy: mateřská škola je zřízena v jednopatrové vile v klidné části Náchoda
v blízkosti Montace; budova školy je obklopena rozsáhlou lesoparkovou zahradou s velkým množstvím herních a vzdělávacích prvků; v blízkosti MŠ se nacházejí nově vybudovaná sportovní hřiště.

6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):

 • jsme dvoutřídní mateřská škola, děti jsou rozděleny do heterogenních tříd
 • činnosti plánujeme podle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí tak, aby si každé dítě našlo činnost sobě blízkou a mělo tak možnost se všestranně rozvíjet dle svého potenciálu
 • naší prioritou je profesionalita, otevřenost, slušnost a vstřícnost
 • důraz klademe na individuální přístup k dítěti a přátelskou atmosféru
 • nabízíme velmi dobře vybavenou školu, dostatek hraček a didaktických pomůcek
 • stravování - velmi pestrá a chutná skladba jídelníčku s kladnou odezvou od dětí
  i rodičů.

7. Pozvánka

Den otevřených dveří 19. 4. 2023 - 15,00 - 16,30 hodin.

 

Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848

MŠ Havlíčkova

1. Základní údaje:

Ředitelka: Mgr. Zuzana Uhlířová, DiS.

E-mail: msplhov@msplhov.cz

Telefon: 491 427 248, 736 772 040

Webové stránky školy: www.msplhov@msplhov.cz

Celkový aktuální počet dětí k 31.01.2023: 106

Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku 2023/2024: 34

2. Školní vzdělávací program: „Za vším hledej slunce" je program zaměřený na badatelsky orientovanou výuku vycházející z environmentální výchovy a vzdělávání; děti se zapojují
do zahradnických projektů, kterými škola naplňuje kritéria Skutečně zdravé školy; naší prioritou je respektující přístup, přátelské klima a péče o zdraví našich dětí.

3. Nadstandardní aktivity školy: pěvecký sbor Plhováček, Tvořivá dílna, angličtina, kroužek IT pro děti, Feuresteinova metoda instrumentálního obohacování a Logohrátky (logopedická cvičení); podporujeme sportovní aktivity a účast na plavání; pěstujeme a sklízíme z vlastní zahrádky.

4. Významné akce školy: sboreček Plhováček prezentuje školu na veřejných vystoupeních a přehlídkách; děti se s programem účastní vítání občánků; pořádáme zahradní slavnost, exkurze a výlety, setkávání a posezení s rodiči a dětmi, spolupracujeme se školami v okolí.

5. Podmínky školy: mateřská škola se nachází na sídlišti na Plhově v klidové části s přístupem do zámeckého parku, má rozsáhlou a podnětnou přírodní zahradu plnou vzrostlých stromů, jedlých bylin a keřů; třídy pro děti rok před vstupem do ZŠ umožňují intenzivní přípravu dětí k zápisu.

6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):

 • přírodní zahrada" Ráj pro děti" se zahradnickým a sportovním centrem
 • stravování dětí dle principů Skutečně zdravé školy
 • nadstandardní vybavení tříd a společných prostor
 • rodiče a zaměstnanci školy se společně podílí na tvorbě podnětného a přátelského prostředí, které podporuje rozvoj dětí po všech stránkách
 • jsme příkladem dobré praxe v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
 • propojujeme badatelsky orientovanou výuku s využitím digitálních technologií
 • rozvíjíme dovedností v rámci projektu Malý zahradník
 • zařazujeme prvky Montessori pedagogiky a Začít spolu.

 

 

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

MŠ Komenského

1. Základní údaje:

Ředitelka: Mgr. Alena Dušánková

E-mail: info@mskomenskeho.cz

Telefon: 499 110 210

Webové stránky školy: www.mskomenskeho.cz

Celkový počet dětí školy k 31.01. 2023: 104

Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku 2023/2024: 41

2. Školní vzdělávací program: vychází z odkazů Jana Ámose Komenského; snahou je pěstovat v dětech hrdost na místo a město, ve kterém žijí a vést je k zdravému patriotismu a úctě k hodnotám, jakými jsou rodina, vlast, národ; program se opírá především o české tradice; Celoroční školní projekt s názvem „Pohádka ve škole, škola v pohádce" si paní učitelky během roku zpracovávají ve svých třídních vzdělávacích programech dle aktuálních potřeb a zájmu dětí. Během roku doplňujeme vzdělávací nabídku ještě o další kratší projekty, které vyplynou z aktuálního dění v mateřské škole a života dětí.

3. Doplňkové aktivity školy: účast dětí na vítání občánků, „Vánoce s květinou" na zámku v Novém Městě n. M.; před Vánocemi chodí na obchůzky do okolí MŠ se zpěvem vánočních koled a předávají vánoční přání; předškoláci se účastní plavecké výuky; školní jídelna připravuje ochutnávku zdravých pomazánek a moučníků; pořádáme veřejné výstavy dětských prací nebo prací rodičů a dětí ve vestibulu MŠ, tematické výlety, návštěvy některých významných osobností (literárních, uměleckých...).

4. Významné akce školy: každý rok pořádáme výstavy ve vstupních prostorách školy, Zahradní party s hudbou pro rodiče s dětmi, rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ, „Pasování na školáka".

5. Podmínky školy: mateřská škola má 5 tříd, které se vyznačují barevnou sladěností, velikostí, variabilností hracích a pracovních center, která děti motivují k dalšímu rozvoji; terasovitě členěná školní zahrada slouží k maximálnímu pohybovému vyžití dětí (průlezky, lanový parkur, houpadla, pískoviště, přírodní stimulační chodníček, hřiště na míčové hry či jízdu na koloběžkách, odrážedlech, svah na lopatování atd.).

6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):

 • jedna ze tříd školy je speciální a slouží pro 13 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; paní učitelky pravidelně konzultují své postupy se speciálními pracovišti
  a současně zajišťují průběžnou diagnostiku u všech dětí z MŠ a odbornou radu ostatním pedagogům a zákonným zástupcům
 • celoročně probíhá ve všech třídách aktivita „Babičko, přečti mi pohádku"(vzhledem
  ke covidu-19 pozastaveno).

 

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4

MŠ Myslbekova

1. Základní údaje:

Ředitelka: Jaroslava Dušková

E-mail: ms.myslbekova@tiscali.cz

Telefon: 775 240 426

Webové stránky školy: www.msmyslbekova.cz

Celkový počet dětí školy k 31.01.2023: 94

Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku 2023/24: 32

2. Školní vzdělávací program: „Země, voda, vzduch a já, člověk" je vytvořen tak, aby byl kreativní, vycházel vstříc potřebám i odlišnostem dětí, počínaje od těch nejmenších - odpoutání od rodinného prostředí, až po předškolní děti a jejich přípravu na školu, tedy samostatnost; rozvojem citových, sociálních a volních vazeb zajišťujeme dětem jejich pocit jistoty, bezpečí a vytváříme pro ně nové příležitosti k učení a poznávání.

3. Nadstandardní aktivity školy: plavecký výcvik, lyžařský výcvik, všeobecná pohybová průprava.

4. Významné akce školy: spolupráce se ZŠ Staré Město, tvořivé dílny s rodiči, loučení s předškoláky, účast dětí na vítání občánků, exkurse a výlety do okolí.

5. Podmínky školy: nabízíme velké, moderně vybavené prostory s krásnou zahradou určenou pro pohybové aktivity, pěstitelské a polytechnické činnosti; třída pro nejstarší děti zajišťuje intenzivní přípravu pro nástup do základní školy; zajišťujeme podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti mladší tří let; pracoviště U Kočovny nabízí moderně vybavené domácí prostředí s nižším počtem dětí uprostřed přírody.

6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):

 • pracujeme podle programu Začít spolu
 • venkovní třída - tvořivá dílna pro rozvíjení polytechnických dovedností, kde děti pracují se skutečným materiálem, se skutečným nářadím a náčiním
 • všechny třídy jsou vybaveny IT technikou - tablety, interaktivní tabule, robotické pomůcky
 • mateřská škola má odloučené pracoviště U Kočovny 31.

 

Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345

MŠ Vančurova

Základní údaje:

 

Ředitelka: Mgr. Miroslava Weissová

E-mail: ms.vancurova@post.cz

Telefon: 491 428 695

Webové stránky školy: www.msnachod.cz

Celkový počet dětí školy k 31.01. 2023: 69

Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku 2023/2024: 18

2. Školní vzdělávací program: „Strom přátelství" zahrnuje obecné cíle vzdělávání a řídí se společnými cíli (osvojení základních klíčových kompetencí dítětem a získání předpokladů
pro celoživotní vzdělávání); není opomenuto ani přihlédnutí k předškolnímu věku jako k období senzitivní fáze, kdy je dítě zvláště vnímavé.

3. Nadstandardní aktivity školy: nabízíme nejstarším dětem doplňkové zájmové činnosti pro předškoláky: flétnička a angličtina, plavecký výcvik, zprostředkování lyžařského výcviku.

4. Významné akce školy: dodržujeme české lidové zvyky a tradice - zpravidla jsou provázeny vzdělávacím projektem, který umožní dětem se s daným zvykem, případně tradicí seznámit; vystoupení dětí při příležitosti vítání občánků, divadla, kina, exkurze, výstavy...

5. Podmínky školy: 3třídní mateřská škola se snahou o věkové rozdělení dětí do jednotlivých tříd; každá třída je vybavena hračkami a učebními pomůckami příslušnými k věku dítěte, postupně je obnovujeme a doplňujeme; součástí mateřské školy je členitá zahrada, která je postavena v duchu přírodního hřiště, je členěna do 4 celků a nabízí dětem mnoho podnětů pro jejich hru a přirozený rozvoj.

6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):

 • jsme první založenou mateřskou školou v Náchodě
 • máme blízko na zámek a k lesu, i když jsme v centru města, což využíváme k vycházkám
 • mateřská škola je součástí projektu Mrkvička (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy mateřské školy).

 

Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304

MŠ Vítkova

1. Základní údaje:

Ředitelka: Jana Chmelíková

Email: ms.vitkova@seznam.cz

Telefon: 491 427 241, 734 445 777

Webové stránky školy: http://www.msvitkova.cz

Celkový počet dětí školy k 31.01.2023: 69

Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku 2023/2024: 15

2. Školní vzdělávací program: „Království skřítka Pramínka" - maskot skřítek Pramínek seznamuje děti se světem, ve kterém žijí, rozvíjí děti, jejich učení a poznání, vede je k osvojení si hodnot, na kterých je založena naše společnost a k získání osobní samostatnosti; vše probíhá formou pestré vzdělávací nabídky v centrech aktivit (nabídka činností dle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí); při vzdělávání jsou využívány metody, které se zakládají na přímých zážitcích dítěte, potřebě objevovat, experimentovat, podporují dětskou zvídavost.

3. Nadstandardní aktivity školy: Kutílci, dětská jóga; projekt Máme polské kamarády, projekt ve spolupráci se ZŠ 1. Máje - Děti čtou dětem, Hrátky s angličtinou, stimulační program Maxík pro děti s odkladem školní docházky, aktivita „Hláskař" s rozvíjením jazykových schopností podle D. B. Elkonina, pohybová aktivita „Se sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky".

4. Významné akce školy: pořádáme společné odpolední akce s rodiči a dětmi (podzim, Vánoce, Velikonoce, ukončení školního roku), návštěvu hvězdárny a planetária v Hradci Králové, den strašidel, tříkrálové koledování, masopustní průvod Bělovsí, vítání jara s vynášením Morany, projektové týdny - Houby s dědou Lojzou, poznáváme svět s Honzíkem a Vendulkou, Sněhové království, Zimní olympijské sportování, Vstávej semínko, Co se děje v trávě, Včelí rojení,  celodenní výlet do Prahy s návštěvou divadla Spejbla a Hurvínka, dopoledne s hasiči a jejich technikou, návštěvu v záchranné stanici „Jaro", tajný výlet, opékání brambor ze zahrádky skřítka Pramínka, hledání pokladu, zahradní slavnost - předškolní maturita atd.

5. Podmínky školy: mateřská škola má 3 třídy, nachází se v příměstské části Běloves, na okraji města v blízkosti řeky Metuje, Malých lázní s kolonádou a lesoparku Montace; je po celkové rekonstrukci s bezbariérovým přístupem do přízemní třídy, má nově zrekonstruovanou školní kuchyň; školní zahrada prošla revitalizací s doplněním dřevin, zeleně, nového posezení okolo pískoviště a části prostoru se štěpkou, máme nově vytvořený altánek pro polytechnický rozvoj. Pro pobyt venku využíváme vycházky do lesa, chodíme pozorovat a krmit zvířátka u hotelu Bonato, pozorujeme život u řeky Metuje. Děti všech tříd využívají interaktivní displej s výukovými programy „Barevné kamínky", do tříd jsou děti rozděleny dle věku.

6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):

 • při vzdělávání vyžíváme centra aktivit s pestrou nabídkou, Montessori didaktické pomůcky, digitální mikroskopy, programovatelné včely, vláčky, roboty, Albi tužky a další digitální pomůcky,
 • máme nadstandartní vybavení tříd, snažíme se o estetickou výzdobu vnitřních prostor,
 • děti jsou vedeny k přirozenému objevování, jednoduchým pokusům, manipulaci s přírodninami,
 • zařazovány jsou aktivity z reálného života jako pečení moučníků, vánočky, palačinek, cukroví, zavařování ovoce, výroba pomazánek, zeleninových či ovocných salátů, vaření a pečení na ohni, chodíme do lesa na houby, věnujeme se polytechnické výchově v dílničkách,
 • ve dvou třídách se staráme o drobné živočichy, na školní zahradě děti pečují o vlastní zahrádku, kde pěstují, sklízí a občas i zpracovávají ovoce, zeleninu, luštěniny, bylinky nebo květiny, ke hře na zahradě využívají vodní tok s komorami AquaFlow, vaří v kuchyňkách vyrobených z palet v reálném smaltovaném nádobí,
 • zprostředkováváme aktivity „Bavíme se sportem" a „Soptíkovo lyžování" v Orlických horách.

 


Ilustrační foto Ilustrační foto

MŠ Alšova MŠ Alšova

Další v galerii 8

Další zprávy /