Dnes
Teplota: 9.6 °C

Životní situace


Pojmenování (název) životní situace

Poplatek ze psů
 
Základní informace k životní situaci

Předmětem poplatku je držení psa staršího tří měsíců Poplatníkem je držitel psa. Nemusí to být jen vlastník psa, ale i osoba, která  se o psa  stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem. Za držení psa se nepovažuje například opatrování psa v době dovolené jeho držitele nebo pobytu držitele v nemocnici, lázních apod.

Poplatek platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.

Trvalým pobytem se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání  Povinnost platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt na základě povolení k pobytu. Poplatkovou povinnost nemají cizinci s přechodným pobytem na území České republiky bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o přechodný pobyt krátkodobý či déle trvající.

Každá právnická osoba má určeno sídlo, zpravidla je zapsané ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku, spolkovém či jiném rejstříku)


 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická a právnická osoba - každý držitel psa.


 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Každý držitel psa staršího tří měsíců je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. držení psa. Tuto povinnost má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena a tento důvod osvobození musí být prokázán. Držitel psa je rovněž povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, vznik nebo zánik osvobození a to rovněž do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.


 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním ohlášení na formuláři a doručením ho příslušnému pracovníkovi správy daní a poplatku na Městském úřadu v Náchodě.


 
Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným správcem místního poplatku na území města Náchoda je Městský úřad Náchod, odbor správy majetku a financování, Masarykovo náměstí 40, Náchod, I. patro, č. dveří 9, Marcela Skalická,  odborný pracovník - daně a poplatky,  tel. 491 405 225.


 
Jaké doklady je nutné mít s sebou

-doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),

-potvrzení veterinárního lékaře v případě označení psa mikročipem.

-průkaz  ZTP/P - v případě osvobození od poplatku.

-potvrzením z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy - v případě osvobození (držitel psa je osvobozen od placení poplatku dva kalendářní roky počínaje následujícím rokem po převzetí psa z útulku

-potvrzení  o „lovecké upotřebitelnosti" psa - v případě osvobození.

-poživatel důchodu předloží rozhodnutí o přiznání důchodu a podepíše čestné prohlášení, že důchod (důchody) jsou jeho jediným zdrojem příjmu


 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení lze podat na formuláři, který je k dispozici  s dalšími formuláři týkající se evidence psů na odboru správy majetku a financování nebo ke stažení na internetových stránkách zde:

http://www.mestonachod.cz/urad/formulare/default.asp#mafi

-ohlášení psa k místnímu poplatku ze psů - registrační karta držitele psa

-odhlášení psa z evidence k místnímu poplatku ze psů

-ohlášení změny u držitele psa v evidenci k místnímu poplatku ze psů

-žádost o vydání nové evidenční známky pro psa v evidenci k místnímu poplatku ze psů


 
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011, o místním poplatku ze psů, která je uveřejněna zde:

http://www.mestonachod.cz/mesto/vyhlasky-narizeni/v_4_2011.asp

Splatnost:

Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto dni, je poplatek splatný nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

 

                             

Pokud pes například uhyne, ztratí se nebo se změní osoba držitele, platí se poplatek v takové výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců držení psa.

Přeplatek:

Při zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku a již uhrazeného poplatku vzniká přeplatek. Tento je vrácen pouze na základě písemné žádosti poplatníka.

Poplatek je možno uhradit :

-hotově v pokladně - Masarykovo náměstí 40, Náchod

-převodem nebo poštovní poukázkou na účet Města Náchod vedeného  u Komerční banky, a.s., č.ú. 19-222551/0100,

(variabilní symbol: 134100 + číslo evidenční známky psa)


 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení


 
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


 
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška města Náchod č. č. 4/2011 o místním poplatku ze psa platné v územním obvodu města Náchod

Obecně závazná vyhláška města Náchod č. 8/2011, o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích,

Obecně závazná vyhláška města Náchod č. 11/2011 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů.

 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

Poplatek je splatný bez vyměření. Pokud není zaplacen včas a ve správné výši, je vyměřen platebním výměrem, proti němuž lze podat odvolání do 30 dnů ode dne jeho doručení ( odvolání nemá odkladný účinek ) písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku.


 
Elektronická služba, kterou lze využít

Tato agenda není zařazena do on-line objednávkového systému.


 
Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Náchod, odbor správy majetku a financování, Masarykovo náměstí 40, Náchod.

Marcela Skalická


 
Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2018
 
Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.
 

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.