Dnes
Teplota: 10.9 °C

Dotační programy na podporu sportu pro rok 2024

Dne 21. 12. 2024 vyhlásilo město Náchod dotační programy na podporu sportovní činnosti pro rok 2024. Znění dotačních programů včetně formulářů žádostí, formulářů povinných příloh, popřípadě další informace naleznete pod níže uvedenými odkazy. Žádosti o dotace z těchto dotačních programů můžete podávat od 1. do 28. 2. 2024 v listinné podobě na podatelnu MěÚ Náchod nebo elektronicky e-mailem na adresu: podatelna@mestonachod.cz nebo do datové schránky města Náchoda: gmtbqhx.

V případě elektronického podání e-mailem musí být všechny dokumenty podepsány elektronickým podpisem. V případě fyzického podání musí být všechny dokumenty podepsány fyzickým podpisem statutárního zástupce žadatele.

Při vyplňování povinných příloh - formulářů „celoroční činnost mládeže, soutěže a soustředění" a „údržba, provoz a pronájem tělovýchovných zařízení" - dbejte přiložených pokynů k jejich vyplňování. V případě nesprávně vyplněných formulářů může být výše dotace zkrácena.

 

1) Dotační program na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu

Z tohoto dotačního programu lze podat jednu žádost na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu. Při vyhovění žádosti obdrží žadatel jednu finanční částku, kterou může dle svého uvážení využít na celoroční činnost mládeže, údržbu vlastního tělovýchovného zařízení, úhradu energií nebo pronájmů sportovních zařízení.

Jedinou výjimkou je situace, kdy bude žadatel žádat o dotaci na investiční akce, v tomto případě musí být finanční částka v dotační smlouvě rozdělena zvlášť na investiční a neinvestiční dotaci. Rozdělení na investiční a neinvestiční projekty je třeba konzultovat s účetní(m) vašeho klubu. Za investice do sportovního zařízení se považují investice, které účetní jednotka podle § 28 zákona č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví odepisuje v souladu s účetními metodami.

- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,4 MB)

2) Dotační program z výnosu města ze sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku

Z tohoto dotačního programu lze podat jednu žádost na celoroční činnost fyzických osob v oblasti individuálního sportu dosahujících velmi dobrých výsledků i na soutěžích probíhajících mimo území ČR.

- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,4 MB)