Dnes
Teplota: 9.2 °C

Pondělí, 08.04.2024Ořez topolu v Bělovsi

Ořez topolu v Bělovsi


Město Náchod plánuje provedení ořezu topolu v Bělovsi. Jedná se o stárnoucí topol černý rostoucí u mostu přes řeku Metuji vedle komunikace Lázeňská.

Vzhledem k tomu, že jde o ojedinělý topol černý z hlediska stáří i mohutnosti na území města, je naším cílem, strom co nejdéle zachovat. Z tohoto důvodu byl již v roce 2015 vypracován na dřevinu znalecký posudek. Účelem posudku bylo zhodnotit aktuální stav stromu pomocí tahové zkoušky s hlavní pozorností věnované jeho perspektivě a provozní bezpečnosti. Posudek měl zodpovědět, zda je strom stabilní, respektive jaká je odolnost vůči vývratu stromu a zlomu kmene v dané době. Dále měl specifikovat opatření nebo zásahy, které umožní provozní bezpečnost stromu udržet do budoucna, popřípadě stabilitu zvýšit, pokud je to účelné. V roce 2015 byl strom vyhodnocen jako dřevina s mírně zhoršenou fyziologickou vitalitou se známkami periferního prosychání. Zdravotní stav byl vyhodnocen jako zhoršený s patrnou infekcí dřevními houbami na kmeni i v koruně.
Bylo doporučeno provést obvodovou redukci současně s lokální redukcí destabilizovaných částí koruny. Dále provést reinstalaci stávající bezpečnostní vazby s využitím lan s nosností 4 t. Doporučeno bylo obvodovou redukci vždy po několika letech opakovat s tím, že za účelem stabilizace dojde k postupnému snižování délky větví v budoucnu třeba až na úplné torzo. Odborná arboristická firma provedla ořez a výměnu vazby nejprve v roce 2016 a poslední obvodová redukce a kontrola bezpečnostní vazby proběhla v roce 2021.
V roce 2022 byl městem Náchod objednán nový znalecký posudek pomocí tahové zkoušky. Hodnota odolnosti stromu vůči vývratu je nad požadovanou minimální hranicí, avšak v zóně hraniční. Na rozdíl od výpočtu z roku 2015, byl použit výpočet zatížení stromu, který počítá s dynamickou složkou. Z tohoto důvodu byl strom dimenzován na větší zatížení. Vlastní reakce stromu na zatížení tak byla v náklonu báze srovnatelná s měřením v roce 2015. Odolnost vůči zlomu je dostatečná. Vitalita v roce 2022 byla již hodnocena jako zřetelně snížená a zdravotní stav s ohledem na infekci houbami na bázi kmene, na kmeni i na větvích jako silně narušený. Doporučen byl opětovně postup redukce obrostu v koruně a pravidelná kontrola, případně výměna instalovaných vazeb.
V měsíci dubnu letošního roku tak dojde znovu k redukci koruny uvedeného topolu. S ohledem na rozvoj infekce hub bude provedena redukce hlubší tak, aby došlo ke stabilizaci koruny. Dále bude provedena kontrola, případně výměna lan dynamické vazby.


Ořez topolu v Bělovsi Ořez topolu v Bělovsi

Další zprávy /