Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

18.1.2016   Veřejné projednání návrhu Územního plánu Náchod


Pořizování nového územního plánu vstupuje do své závěrečné etapy, souhrnně označené jako Řízení o územním plánu (§ 52 - 58 stavebního zákona). Jedním z vrcholů této etapy z pohledu veřejnosti, je veřejné projednání návrhu územního plánu. Územní plán je naprosto klíčový dokument pro jakýkoliv další, nejen stavební rozvoj města, ale předznamenává i možné změny v krajině, včetně její ochrany. Stavby nebo záměry, které nejsou v souladu s územním plánem, není možné v budoucnosti realizovat, dokud nedojde k jeho změně. Proto je aktivní účast veřejnosti v této závěrečné fázi důležitá. Jistě je pochopitelné, že nelze vyhovět každé připomínce a námitce, ale chceme s veřejností diskutovat. Budeme hledat řešení, která budou přijatelná pro co největší okruh občanů a institucí a budou současně v souladu se strategií rozvoje města Náchod.

 

Veřejné projednání

Veřejné projednání se uskuteční 21. ledna 2016 v 15:30 hodin v malém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka. Přítomni budou autoři návrhu, architekti projektového ateliéru REGIO s. r. o., pořizovatel, představitelé odboru výstavby a územního plánování, určený zastupitel a další zástupci samosprávy.

 

Lze ještě podat námitku či připomínku?

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem nového územního plánu, oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury) a zástupce veřejnosti mohou nejpozději do sedmi dnů ode dne veřejného projednání tj. do 28. ledna podat námitku k navrhovanému řešení. Ostatní občané mohou návrh připomínkovat. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

Pro veřejnost byly připraveny formuláře pro podávání připomínek a námitek. Připomínky a námitky mohou být podány i na čistém archu, musí ovšem vždy obsahovat identifikační údaje osoby (jméno a příjmení, datum narození, bydliště), která je uplatňuje a její podpis. U námitek je nutné navíc uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Elektronické podání je možné pouze se zabezpečeným elektronickým podpisem přes elektronickou podatelnu. Standardní e-mail musí být vždy do 5 dnů doplněn doručením v listinné podobě s písemným podpisem. Formuláře jsou na adrese http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/formulare/default.asp#vystavba, vytištěné jsou k dispozici na informacích v budově Městského úřadu Náchod v ulici Němcové 2020, nebo na odboru výstavby a územního plánování v budově Městského úřadu Náchod v ulici Palachova 1303.

 

Vyhodnocení projednání a vydání územního plánu

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Návrhy doručí dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání.

 

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek se dotčeným osobám nedoručuje jednotlivě. Návrhy budou součástí územního plánu předkládaného zastupitelstvu města.

Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. Zastupitelstvo města územní plán vydává formou opatření obecné povahy.

V průběhu zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání obdržel pořizovatel od veřejnosti celkem 63 připomínek. Podstatná část těchto podání byla úplně nebo částečně zohledněna a byla zapracována do upraveného návrhu. Každý, kdo připomínky podával, se může seznámit s tím, zda byly nebo nebyly zohledněny.

Na internetových stránkách města, odboru výstavby a územního plánování, úsek územního plánování, projednávané územní plány (http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/vystavba/projednavane-uzemni-plany/ ), najdete dokument s názvem Textová část - odůvodnění ve formátu PDF. Občany, kteří chtějí vědět, jak dopadla jejich připomínka, bude zajímat kapitola e2 str. 26 s názvem Výčet úprav koncepčního charakteru provedených ve výrokové části ÚP po společném jednání na základě stanovisek dotčených orgánů, připomínek a výsledků konzultací.

V této kapitole najde veřejnost na str. 30-31 Přehled úprav návrhu ÚP Náchod na základě pokynů z vyhodnocení připomínek a jejich vypořádání.

Kde je návrh územního plánu dostupný?

Veřejnost si může návrh nového územního plánu prohlédnout na stránkách městského úřadu, odboru výstavby a územního plánování (http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/vystavba/projednavane-uzemni-plany/), kde je zveřejněna textová i výkresová část návrhu nového územního plánu, včetně posuzování vlivů ÚPD na udržitelný rozvoj území a na životní prostředí - SEA.

S upraveným a posouzeným návrhem Územního plánu Náchod a Vyhodnocením vlivů návrhu ÚP Náchod na udržitelný rozvoj území se může každý seznámit na Městském úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, ul. Palachova 1303, Náchod.

Koordinační výkres grafické části a výňatek z textové části si mohou občané prohlédnout také na prezentaci ÚP v bezbariérových vstupních a čekacích prostorách pracoviště Evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, umístěné v budově MěÚ Náchod, Němcové 2020 - vedle Polikliniky. Prezentace potrvá do 28. ledna 2016. Do stejného termínu lze podávat také námitky a připomínky k řešení návrhu územního plánu.

 

Ing. Jan Čtvrtečka, člen Rady města Náchoda a určený zastupitel

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 85325 návštěv