Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Místní referendum o areálu bývalé Tepny ve dnech 10. a 11. října 2014Usnesení z 36. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného 22. září 2014


III. Zastupitelstvo města r o z h o d l o
a/ o vyhlášení Místního referenda o areálu bývalé Tepny ve dnech 10. a 11. října 2014 o otázce č. 1, která zní: „Souhlasíte s tím, aby Město Náchod v areálu bývalé Tepny (st. p. č. 2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 2187 a 403/4 v katastrálním území Náchod) odkoupilo všechny pozemky, a to maximálně za cenu v místě a čase obvyklou s tím, že tuto cenu stanoví nezávislý certifikovaný odhadce, na kterém se shodne prodávající i kupující strana.“ a o otázce č. 2, která zní: „Souhlasíte s tím, aby Město Náchod v areálu bývalé Tepny (st. p. č. 2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 2187 a 403/4 v katastrálním území Náchod) trvalo v územním řízení na dodržení stávajícího územního plánu a jeho Souhrnné průvodní zprávy, zejména na smíšeném rázu území a blokové zástavbě s tradičním systémem ulic.“

IV. Zastupitelstvo města s t a n o v í
a/ den konání místního referenda na 22. listopadu 2014
b/ výši zvláštních odměn za výkon funkce členů okrskových a místních komisí pro hlasování v místním referendu takto: pro předsedu komise odměnu ve výši 900,- Kč, pro člena komise odměnu ve výši 700,- Kč. Výše odměn bude zveřejněna nejpozději 25 dnů přede dnem hlasování na úřední desce Městského úřadu Náchod

Poučení o hlasování v místním referenduOPRÁVNĚNÁ OSOBA – kdo může hlasovat
Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce . Musí tedy splňovat podmínku trvalého pobytu v obci a podmínku věku –dovršení 18 let alespoň v den konání místního referenda.

HLASOVACÍ PRŮKAZ
Oprávněná osoba (dále jen „volič“ ) , která nebude moci hlasovat ve volebním okrsku, do kterého náleží dle svého místa trvalého pobytu ale může se účastnit hlasování na území obce ( tedy v jiném volebním okrsku ) může zažádat obecní úřad o vydání tzv. hlasovacího průkazu.
Žádost lze podat osobně nebo písemně s ověřeným podpisem. Písemná žádost musí být doručena obecnímu úřadu nejpozději dne 15.11.2014 , osobně lze žádat nejpozději 20.11.2014 do 16:00 hodin. Žádost je k dispozici na internetových stránkách města Náchod. Hlasovací průkaz obecní úřad předá přímo voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání hlasovacího průkazu. Pokud volič požádá o zaslání hlasovacího průkazu tak mu jej obecní úřad zašle.

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv