Dnes
Teplota: 22.3 °C
logo

Vybavení přírodovědné a jazykové učebny Déčka Náchod

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011308

Místo realizace projektu: Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243


Cíl projektu

Středisko volného času Déčko Náchod (dále jen „SVČ Déčko"), nabízí aktivity pro děti, mladistvé
i dospělé ve velmi rozmanitém spektru činností, ať už se jedná o celoroční kroužky pro děti nebo jednorázové akce, příp. příměstské či pobytové letní tábory. Nabídka zájmových kroužků je velmi rozmanitá, od jazykových kurzů, přes výtvarné, přírodovědné, sportovní, taneční či hudební a rukodělné aktivity, které jsou určeny dětem od narození (kurzy rozvíjí základní psychomotorické schopnosti dětí) až po dospělé.

Cílem projektu je vytvořit zájemcům o tento typ vzdělávání lepší zázemí pro kvalitnější výuku pořízením vybavení do budoucích odborných učeben cizích jazyků a přírodních věd a venkovního výukového prostoru a umožnit vzdělávání ve větší míře i osobám handicapovaným, což by mělo vést ke zvýšení kvality a dostupnosti zájmového vzdělávání a zvýšení uplatnitelnosti jeho absolventů na trhu práce. Mezi cílové skupiny projektu patří děti od předškolního věku, pro které jsou v SVČ Déčko určeny kroužky např. Tlapík, Kutilové, Angličtina pro předškoláky, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, osoby sociálně vyloučené, zejména však žáci základních a středních škol, kteří jsou členy pravidelných kroužků, účastníky letních táborů nebo výukových programů pro základní školy.

Výstupy a popis projektu

Předmětem projektu je pořízení vybavení do dvou budoucích odborných učeben - interaktivní učebny cizích jazyků a učebny přírodovědné, aby byla umožněna kvalitní výuka odpovídající dnešním požadavkům a lepšímu uplatnění jejích absolventů na trhu práce. Uvedený prostor je v současné době využívaný jako družina. V rámci projektu bude také upraven venkovní výukový prostor a venkovní prostranství vybudováním dvou nových záhonů, do budovy Bartoňovy vily, kde SVČ Déčko sídlí, bude zajištěn bezbariérový přístup vybudováním nájezdu do budovy, pořízeny budou kompenzační pomůcky - nábytek s úpravami pro handicapované (bezbariérové WC bude vybudováno mimo tento projekt).

Město Náchod uspělo se žádostí o podporu v rámci 7. Výzvy MAS Stolové hory - Integrovaný regionální operační program - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - I.

Ukončení realizace projektu je plánováno na červen 2022.