Dnes
Teplota: 20.7 °C
logo

Chodník v ul. Ryšavého, Babí u Náchoda

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013550

Cíl projektu

Ulice Ryšavého v městské části Babí je pro obyvatele této lokality přirozenou a nejkratší spojnicí s městskou částí Běloves. Ačkoliv se jedná o místní komunikaci využívanou zejména automobilovou dopravou, je to zároveň i komunikace hojně využívaná chodci, především dětmi, které navštěvují ZŠ Náchod, Pavlišovská. V současné době není v ulici Ryšavého oddělena pěší a silniční doprava a bezpečnost chodců tak není dostatečně zajištěna. Projekt si klade za cíl tento bezpečnostní nedostatek odstranit vybudováním nového chodníku.

Výstupy a popis projektu

V ulici Ryšavého není v současnosti oddělen silniční provoz od pěších, projekt se proto zaměřuje na výstavbu nového chodníku v délce 523,4 m (včetně rozjezdů a chodníkových přejezdů) a šířce 1,55 m včetně bezpečnostního odstupu, přičemž na začátku i konci bude navazovat na stávající zpevněné pochůzné plochy. Chodník bude od místní komunikace oddělen zvýšeným obrubníkem, aby došlo k výraznému zlepšení bezpečnosti provozu, zejména chodců. Bezbariérové prvky chodníku zajistí snadný a bezpečný pohyb všem osobám bez rozdílu. Stavební práce se budou týkat nejen výstavby nového chodníku, ale také stavebních úprav stávajících samostatných sjezdů a nových sjezdů, částečně i stavebních úprav stávajícího chodníku. Nedílnou součástí stavebních prací jsou také odvodňovací prvky, umístění dopravního zrcadla a sadové úpravy.

Město Náchod uspělo s předloženou žádostí o podporu v rámci 12. Výzvy MAS Stolové hory - Integrovaný operační program - Udržitelná a bezpečná doprava - I.

Realizace projektu je plánována do září 2021.