Dnes
Teplota: 21.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí, CZ.3.22/1.1.00/08.00055

22.12.2009 Projekty přeshraniční spolupráce zaměřené na cyklostezky a komunikace

 

Loga CZ/PL a EU

 

V roce 2008 byly do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v období 2007 - 2013 spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie - Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR předloženy čtyři žádosti týkající se výstavby a rekonstrukce cyklostezek a komunikací.

 

Město Náchod v rámci projektu „Cyklostezky v Kladském pomezí", registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/08.00045 zrealizovalo cyklostezku v ul. Na Strži v úseku od dílny autoklubu po most Na Skalce. Stavební práce v hodnotě cca 500 tis. Kč, které spočívaly zejména v položení nového asfaltobetonového krytu, započaly koncem října 2009 a dokončeny byly v listopadu 2009.

Ostatní projektoví partneři již také dokončili výstavbu svých úseků - Obec Vysoká Srbská úsek Vysoká Srbská - Žďárky, Město Hronov úsek V lískách, Město Kudowa Zdrój úseky cyklostezek v ulicích Słone a Brzozowie.

V roce 2009 došlo k ukončení stavební části projektu.

 

V rámci projektu „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí", registrační číslo CZ.3.22/1.1.00/08.00055 Město Náchod provedlo úpravy na komunikaci v ulici Odboje od autobusové zastávky u školy po autobusovou zastávku Bražec odbočka Peklo včetně vyznačení „pruhu" pro cyklisty, v tomto konkrétním případě červených obdélníků s bílým logem kola a číslem cyklistické trasy. Hlavní stavební práce probíhaly od července do srpna 2009. Celkové náklady stavby činily cca 7,3 mil. Kč.

Druhý objekt řešený Městem Náchod v rámci tohoto projektu byla oprava komunikace Na Strži od mostu v ul. Němcové po opravnu autoklubu. Stavební práce probíhaly od října do listopadu 2009. Celkové náklady stavby činily cca 4,3 mil. Kč.

Projektoví partneři Město Kudowa Zdrój a Město Nové Město nad Metují budou své úseky komunikací realizovat v letech 2010 a 2011. Město Kudowa Zdrój provede rekonstrukci komunikací v ulicích Kościuszki a Chrobrego, Město Nové Město nad Metují uskuteční stavební práce v ulicích Klosova a Českých legií. Stavební práce v rámci projektu budou ukončeny v roce 2011.

 

V rámci projektu „Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa", registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/08.00653 Město Náchod vybudovalo cyklostezku v úseku od napojení na stávající cyklostezku do Malého Poříčí podél říčky Střela k hranici s Polskou republikou (úsek ČR Malé Poříčí - PR Slané). Součástí stavby cyklostezky byla i výsadba na pozemku přilehlém k říčce a mobiliář - lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační panel a kámen s pamětní deskou. Úsek cyklostezky se realizoval v měsících září a říjen 2009. Celkové náklady stavby činily cca 1,4 mil. Kč. Cyklostezka je napojena na nově vybudovaný úsek Městem Kudowa Zdrój.

Projektový partner Město Hronov realizoval v rámci projektu práce na cyklostezce úsek Střezina - Kozinek a projektový partner Obec Česká Čermná dokončil výstavbu cyklostezky v září 2009, jedná se o úsek na cyklostezce č. 4306 vedoucí z Kudowy Zdrój do osady Peklo.

Celý projekt byl stavebně ukončen dle plánu koncem roku 2009.

 

I čtvrtý předložený projekt „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa" byl schválen, ale pro nedostatek finančních prostředků byl prozatím zařazen mezi náhradní projekty.14.9.2009 Dopravní značení v ulici Odboje

 

V letošním roce zajišťuje město Náchod několik staveb financovaných z grantů EU. V srpnu byla dokončena rekonstrukce ulice Odboje ve Starém Městě nad Metují a Bražci, v úseku „Silnice III/01420 Bražec - Staré Město" Společný česko-polský grant "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí", jehož je součástí, je zaměřen na výstavbu komunikací v trasách páteřních cyklotras procházejících  Náchodem, které spojují česko-polské příhraničí a  města na řece Metuji.  V rámci grantového projektu se město s touto stavbou také zapojilo do projektu ROCY (neboli bezpečnosti návrhových prvků pro cyklistickou infrastrukturu), který financuje Ministerstvo dopravy ČR. Centrum dopravního výzkumu, společně s dopravní fakultou ČVUT v něm  zkoumají vhodnost použití tzv. víceúčelových jízdních pruhů v českých podmínkách. Proto se po obou stranách nové asfaltové vozovky objevily červené obdélníky s bílým logem kola a číslem cyklistické trasy.  

            Víceúčelový jízdní pruh je budován na úkor šířky jízdního pruhu pro motorová vozidla, na silnicích s menší frekvencí automobilové dopravy (do 2500 vozidel za 24 hod.) a naopak s existující nebo očekávanou větší dopravou cyklistickou. Jeho princip spočívá v tom, že lépe využívá uliční prostor v případě, když šířka vozovky neumožňuje zřízení klasických jízdních pruhů pro cyklisty. Je podstatně levnější než budování samostatné cyklostezky a realizovatelný v krátkém čase.  V české legislativě tato varianta dopravního značení zatím schází, v Německu a Rakousku je již delší dobu  uplatňována v intravilánech. V Nizozemí připouští tuto variantu i v extravilánu na komunikacích  odpovídajících našim silnicím III. třídy při maximální provozní rychlosti  60 km/hod.

            V  ulici Odboje je v souladu s českou legislativou uplatněno značení navržené por. Kultem z náchodské dopravní policie, které bylo odsouhlasené nositelem projektu ROCY, Centrem dopravního výzkumu v Brně (viz foto č. 1, 2). Je sice odlišné od modelu zahraničního (viz foto. č. 3), ale pro naše podmínky je akceptovatelné jak z hlediska práva, tak i z pohledu jeho funkčnosti a zmíněného projektu ROCY. Je v našem náchodském modelovém případě výzvou pro řidiče aut a cyklisty, aby se právě zde seznámili s novým způsobem vodorovného značení a pravidly jeho používání, tj. především:

  • - cyklisté jezdí výhradně za sebou ve víceúčelových pruzích (po červených obrazcích),
  • - automobilisté mohou použít víceúčelový pruh, pokud nemohou jet středovým jízdním pruhem, ale musí dbát zvýšené opatrnosti a respektovat cyklisty při vjezdu do víceúčelového pruhu a při jízdě po tomto pruhu (např. při míjení protijedoucích se vozidel, jedou řidiči vpravo při svém okraji vozovky, tedy i po těchto obrazcích),

Víceúčelové pruhy pozitivně psychologicky působí na obě skupiny účastníků silničního provozu a vedou je k větší vzájemné ohleduplnosti .

            Cyklisty „tlačí" na okraje vozovky, ale současně jim vytvářejí pocit většího bezpečí. Motoristé jsou značením vyzýváni  k větší obezřetnosti a  k respektování cyklistů.

 

            Na značení v ul. Odboje už dnes prakticky schází doplnit jen přerušovanou bílou čáru oddělující víceúčelové jízdní pruhy od středového jízdního pruhu. Právě projekt ROCY může k začlenění víceúčelových jízdních pruhů do české legislativy svými sledovanými úseky, a tedy i tím naším náchodským, významně přispět. Šanci pomoci tomuto cíli v zájmu větší  bezpečnosti silničního provozu tak dostávají i Náchoďané. 

Projekt Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v období 2007-2013.

 

 

 18.8.2009 Realizace projektů přeshraniční spolupráce v Kladském pomezí

 


 

 

Město Náchod v roce 2008 předložilo společně s partnery čtyři žádosti  o dotaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v období 2007 - 2013 zaměřené na výstavbu a rekonstrukci cyklostezek a komunikací. Operační program je financován ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj. Město Náchod s partnery připravilo čtyři projekty „Cyklostezky v Kladském pomezí", „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí", „Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa" a „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa". Projekty byly schváleny poskytovatelem dotace. Projekt „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa" byl schválen, ale pro nedostatek finančních prostředků byl zařazen mezi náhradní projekty.

 

Na projektu „Cyklostezky v Kladském pomezí" spolupracují 4 partneři: Město Náchod, Město Hronov, Obec Vysoká Srbská a Město Kudowa Zdrój. Vedoucím partnerem projektu je Město Náchod. Město Náchod získalo finanční prostředky na vybudování cyklostezky v ulici Na Strži. Náklady jsou dle rozpočtu projektové dokumentace přibližně 500 000,- Kč včetně DPH. Úsek cyklostezky se bude realizovat v závěru letošního roku. Obec Vysoká Srbská již na začátku května 2009 dokončila stavbu svého úseku cyklostezky Vysoká Srbská - Žďárky. Otevření cyklostezky v obci Vysoká Srbská proběhlo dne 12.5.2009. Město Náchod připravuje úpravu cyklostezky v  ul. Na Strži v úseku od dílny autoklubu po most Na Skalce, která má být dokončena do listopadu letošního roku. Město Kudowa Zdrój v současné době dokončuje stavební práce na svých dvou úsecích cyklostezky v ulicích Slone a Brzozowie. Město Hronov v září 2009 zahájí stavební práce na cyklostezce V lískách. Stavební práce v rámci projektu budou ukončeny v letošním roce.

 

 

Na projektu „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí", který je zaměřen na rekonstrukci komunikací, se podílejí 3 partneři: Město Náchod, Město Nové Město nad Metují a Město Kudowa Zdrój. Město Náchod je i v tomto projektu Vedoucím partnerem. Město Náchod získalo finanční prostředky na rekonstrukci komunikací v úseku ulice Na Strži od mostu v ul. Němcové po opravnu autoklubu a v ulici Odboje od autobusové zastávky u školy po autobusovou zastávku Bražec odb. Peklo. Náklady na stavební práce jsou cca 11 500 000,- Kč včetně DPH. Rekonstrukce komunikace v ulici Odboje byla zahájena v měsíci červenci a v současné době je dokončena. Rekonstrukce komunikace v ulici Na Strži se bude realizovat v měsících září - listopad letošního roku. Partneři Město Kudowa Zdrój a Město Nové Město nad Metují v současné době připravují výběrová řízení na zhotovitele stavby. Realizace jejich úseků komunikací proběhne v letech 2010 a 2011. Město Kudowa Zdrój provede rekonstrukci komunikací v ulicích Kościuszki a Chrobrego, Město Nové Město nad Metují uskuteční stavební práce v ulicích Klosova a Českých legií. Stavební práce v rámci projektu budou ukončeny v roce 2011.

 

Na projektu „Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa" spolupracují 4 partneři: Město Náchod, Město Hronov, Obec Česká Čermná a Město Kudowa Zdrój. Vedoucím partnerem projektu je Město Náchod. Město Náchod získalo finanční prostředky na vybudování cyklostezky v úseku Česká republika Malé Poříčí - Polská republika Slané. Náklady jsou dle rozpočtu projektové dokumentace cca 1 340 000,- Kč včetně DPH. Úsek cyklostezky se bude realizovat od září do října letošního roku. Cyklostezka bude napojena na nově vybudovaný úsek Městem Kudowa Zdrój. Výstavbou nové cyklostezky mezi Náchodem a Kudowou Zdrój se vytvoří vhodné podmínky, aby cyklisté nemuseli využívat transitní komunikaci vytíženou kamionovou dopravou. Ostatní partneři v současné době již realizují své úseky cyklostezek. Stavební práce v rámci projektu budou ukončeny v letošním roce.

 

 

 

 

 

 

 

14.5.2009 Úspěšné projekty přeshraniční spolupráce v Kladském pomezí.

 

 

Město Náchod v roce 2008 předložilo společně s partnery dvě žádosti  o dotaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v období 2007 - 2013. Tento program je financován ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj. Město Náchod s partnery připravilo dva projekty „Cyklostezky v Kladském pomezí" a „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí".

Projekt „Cyklostezky v Kladském pomezí" zahrnuje 4 partnery: Město Náchod, Město Hronov, Obec Vysoká Srbská a Město Kudowa Zdrój. Vedoucím partnerem projektu je Město Náchod. Město Náchod získalo finanční prostředky na vybudování cyklostezky v ulici Na Strži. Náklady jsou dle rozpočtu projektové dokumentace přibližně 500 000,- Kč včetně DPH. Úsek cyklostezky se bude realizovat v závěru letošního roku.

Na projektu „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí", který je zaměřen na rekonstrukci komunikací se podílejí 3 partneři: Město Náchod, Město Nové Město nad Metují a Město Kudowa Zdrój. Město Náchod je i v tomto projektu Vedoucím partnerem. Město Náchod získalo finanční prostředky na rekonstrukci komunikací v ulici Na Strži a v ulici Odboje. V současné době je vybrán zhotovitel stavby a podepsána smlouva o dílo. Náklady na stavební práce jsou 11 500 000,- Kč včetně DPH. Rekonstrukce komunikací bude realizována v měsících květen - září letošního roku.