Dnes
Teplota: 20.8 °C
logo

Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě

Čísla projektu:

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002897

014D242007045

17RRD11-0022

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti jednotky požární ochrany Náchod, ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit v návaznosti na nové umístění hasičské zbrojnice, tím budou zajištěny podmínky pro rychlý výjezd jednotky k mimořádné události a v návaznosti na vybavení a zázemí odpovídající ČSN 73 57 10 a požadovaným předpisům a normám pro daný druh stavby dále požadavkům a potřebám Jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) Náchod.

Výstupy projektů:

Nová hasičská zbrojnice a odpovídající zázemí JSDH Náchod

19. 4. 2018 Novostavba hasičské zbrojnice

Stávající hasičská zbrojnice v Hurdálkově ulici je pro účely dobrovolných hasičů v dlouhodobě nevyhovujícím stavu. Umístění hasičské zbrojnice plně nezabezpečuje výjezdové požadavky a dále omezuje případnou přestavbu a úpravy. Bylo prověřeno více možností, jak tento nevyhovující stav řešit. Přestavba objektů v majetku města nevyšla optimálně z hlediska nákladů nebo prostorového uspořádání a vhodnosti polohy v rámci města, odkoupení a přestavba vhodných nemovitostí z nevyřešení majetkového uspořádání.

V rámci připravované propojovací komunikace ul. Parkány - ul. Raisova se naskytly vhodné pozemky pro stavbu nové hasičské zbrojnice. Pozemky (p. p. č. 2067/106, 2058/44, 1143/11, 2058/3, 2058/40 vše k. ú. Náchod) jsou ve vlastnictví města, jsou vhodně umístěny vzhledem k hlavnímu průtahu města - ul. Pražská i vzhledem k dostupnosti centra. Po výstavbě hasičské zbrojnice zůstává možnost jejího dalšího rozšíření např. z důvodu nákupu další techniky.

Novostavba hasičské zbrojnice bude odolná vůči klimatickým změnám a bude dispozičně řešena tak, aby umožnila akceschopnost jednotky při výjezdu při mimořádné události. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Náchod, která je zařazena v poplachovém plánu Královéhradeckého kraje s výjezdem do 10 minut, získá vyhovující zázemí pro své členy, vhodné prostory pro umístění techniky a věcného vybavení pro zásah. Stavba nové hasičské zbrojnice je řešena jako zděná s plochou střechou, dvojpodlažní objekt je navržen ve tvaru písmene L.

Nová hasičská zbrojnice by měla být dokončena na jaře roku 2019. Náklady na stavební práce představují částku cca. 23 mil. Kč vč. DPH.

Výstavba nové hasičské zbrojnice v Náchodě je podpořena v rámci projektu „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě", registrovaném pod číslem CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002897, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Dále je projekt "Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě", č. 014D242007045, spolufinancován v rámci Programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" pro rok 2017, Podprogramu 3 - stavba požární zbrojnice, vyhlášeném Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.

Projekt "Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě", evidovaný pod číslem 17RRD11-0022 je spolufinancován Královéhradeckým krajem.

- Stavba hasičské zbrojnice zahájena

- Stavba nové hasičské zbrojnice v Náchodě je dokončena