Dnes
Teplota: 21.5 °C
logo

Neproduktivní investice v lese Montace v Náchodě

Registrační číslo: 18/002/19210/452/165/002537

Cílem projektu:

Město Náchod se ve spolupráci se společností LESY MĚSTA NÁCHODA, spol. s r. o. snaží zatraktivnit lesní celek Montace. Na jaře roku 2018 bylo napříč lesním celkem Montace instalováno šest tematických stanovišť se zaměřením na ekologii, biologii a lesní pedagogiku. Díky pozitivním ohlasům návštěvníků město Náchod rozhodlo o doplnění dalších stanovišť a to o přehledné, atraktivně ztvárněné informace týkající se historie území, rostlinného a stromového patra či vyskytujících se živočichů. V současnosti se v lesním celku Montace nenachází prvek s orientací výhradně na dětské návštěvníky, bylo rozhodnuto o znovuobnovení obory pro pozorování lesní zvěře v jejím přirozeném prostředí.

Cílem projektu je řešit podporu neproduktivních celospolečenských funkcí lesního celku Montace, seznámit návštěvníky s produkční a mimoprodukční funkcí tohoto lesního celku, jakožto lesa zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí a posílit environmentální hodnoty území. Lesní celek Montace se nachází v intenzivně navštěvované části na samotném okraji zastavěné části území obce. V rámci projektu vznikne naučná stezka, kdy informační tabule a obora budou umístěny na stávající turistické stezce, která nebude předmětem projektu, všechny prvky budou realizovány na území pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL).

Výstupy projektu:

Předmětem projektu jsou opatření k usměrňování návštěvnosti lesa za pomoci naučné stezky, na níž bude ležet znovuobnovená obůrka (realizace oplocení) bez produktivní funkce lesa a umístěno pět informačních tabulí s mapou lesa Montace, textovými a obrazovými informacemi z historie turistiky a historie části města přimykající se k lesu Montace, dále informace o zvěři, lesních porostech a květeně lesa Montace.

Výsledkem projektu je zatraktivnění lesního celku Montace všem věkovým skupinám návštěvníků. Informace, které si bude návštěvník lesa odnášet, chceme znázorňovat vzdělávací, přehlednou a atraktivní formou pomocí informačních tabulí, které odpovídají současným edukačním trendům. Obůrka se zvěří bude především pro dětské návštěvníky poskytovat jedinečnou možnost přímého pozorování a přikrmování zvěře a umožní zkvalitnění environmentálního vzdělávání v lesním celku Montace. Obora umožní mj. mateřským školám a školám pozorovat lesní zvěř v jejím přirozeném prostředí.

Datum zahájení fyzické realizace: 1.9.2018

Předpokládaný datum ukončení: 31.5.2019