Dnes
Teplota: 26.0 °C
logo

Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Náchod

CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_102/0009092

Cíl projektu:

Hlavním cílem zavedení varovného informačního systému spolu se systémy dPP (digitální povodňový plán) a LVS (Lokální Výstražní Systém) je zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany a tudíž bezpečnost obyvatel města Náchoda a ochrana majetku. Mimořádné povodňové situace v posledních letech způsobují vyšší zájem o lokální automatické výstražné systémy na vodních tocích. Cílem budování lokálních výstražných systémů je získání okamžitých informací zejména o přívalových srážkách a takto vzniklých náhlých povodňových situacích. Projekt řeší opatření potřebná pro včasný a ověřený přenos informací o možnosti povodňového nebezpečí, opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod na území města.

Výstupy projektu:

Projekt řeší zavedení varovného informačního systému spolu se systémy dPP a LVS pro město Náchod a některé jeho místní části, resp. pro celé správní území ORP Náchod v případě zpracování dPP. Systém je určen pro včasné varování obyvatel a zlepšení vzájemné komunikace obce s občany ve smyslu předávání urgentních sdělení v případech nouze.

Ozvučení částí města je pomocí venkovních digitálních obousměrných, rádiově řízených akustických jednotek. Dále bude zřízeno nové řídící a ovládací pracoviště komunikující jako bezdrátový místní informační systém. Bezdrátové hlásiče budou umožňovat obousměrný provoz se zpětnou kontrolou stavu na odbavovacím pracovišti.

Varovný systém vhodně propojí dílčí části projektu dPP s propojením POVIS (Povodňový informační systém) a LVS. Všechny tyto prvky budou koncepčně tvořit varovný protipovodňový systém.

Aplikace dPP je jedním ze základních modulů Povodňového informačního systému POVIS. Cílem systému POVIS je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ni základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací a v neposlední řadě zajistit jednotné formáty předávaných informací.

Zpracování dPP umožňuje oproti klasickému publikování mnohem větší míru provázanosti obsahu pomocí odkazů, jak mezi jednotlivými částmi textu, tak i na mapové pohledy. Odkaz na mapu může zobrazit požadovaný obsah, správný výsek mapy a vhodné měřítko. Odkazem v textu lze z databází mapového serveru zobrazit i potřebné tabulky, s obsahem synchronizovaným s centrální databází.

 

Aktuality