Dnes
Teplota: 21.6 °C
logo

Terénní práce v Náchodě - podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006290

Cíl projektu:

Cílem projektu je pomoci ve městě zvýšit uplatnitelnost sociálně vyloučených či ohrožených osob na trhu práce a ve společnosti. Cíle bude dosaženo prostřednictvím působení 2 terénních komunitních pracovníků - místních autorit, zejména v sociálně vyloučených a problémových lokalitách města. Pracovníci budou pracovat s osobami z cílové skupiny (cca 200 osob) zejména v oblastech:

- motivace k aktivnímu řešení svých problémů a ke spolupráci s odborníky
- získávání sociálních kompetencí cílové skupiny a poradenství ve finanční oblasti (předcházení dluhů, zajištění splátkových kalendářů, aj.)
- poskytování podpory mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, motivace k dalšímu vzdělávání a získání práce
- prevence sociálně rizikových jevů (trestná činnost) mládeže.

Výstupy projektu:

Metodické listy pro práci s cílovou skupinou a příklady dobré praxe, které budou k dispozici v odborných institucích a úřadech, které řeší problémy s cílovou skupinou (OSSZ, NNO, poradny, obvodní lékaři, ÚP, atd.).30.6.2021. Projekt zaměřený na terénní práci v Náchodě

Město Náchod v období 1.9.2017 - 31.3.2021 realizovalo projekt "Terénní práce v Náchodě - podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených", CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006290 financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Z projektu bylo podpořeno 101 osob z cílové skupiny, kterou představují národnostní menšiny, osoby pečující o malé děti, osoby ohrožené předlužeností, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování.

V rámci projektu byly realizovány čtyři klíčové aktivity - terénní komunitní práce s cílovou skupinou, odborné vedení terénních pracovníků, práce s rodinami s předškolními dětmi, sdílení příkladů dobré praxe a tvorba metodických listů pro práci s cílovou skupinou.

Terénní komunitní práce byla celkově intenzívně využívána klienty i s ohledem ke covidové situaci. Terénní pracovníci se věnovali svým klientům, kterým byla poskytována adekvátní péče dle jejich aktuální životní situace a byli podporováni při řešení nejrůznějších problémů, např. extrémně nevyhovující bytová situace, vážně nemocný člen rodiny, hendikepovaný klient, péče prarodiče o nezletilé dítě, výchovné problémy.

Odborné vedení terénních pracovníků bylo zajištěno skrze pravidelné schůzky terénních pracovníků s mentorem - vedoucím odboru sociálních věcí a školství na MěÚ v Náchodě. Terénní pracovníci na těchto schůzkách měli možnost řešit problémy spojené s prací s cílovou skupinou. Dále v rámci této klíčové aktivity probíhaly supervize dle aktuálních potřeb terénních pracovníků.

S rodinami s předškolními dětmi v komunitním centru pracovala odborná poradkyně, která na každé sezení připravila témata dle potřeb a zájmů dané cílové skupiny. Jednalo se např. o přednášky a diskuze v oblastech předškolní péče o dítě, možnosti umístění dětí do mateřských škol, domácí příprava na školní docházku, rozvíjení slovní zásoby dítěte a motoriky.

Během realizace projektu taktéž probíhaly workshopy a kulaté stoly pod vedením facilitátora (moderátora), který dbal na to, aby každý z názorů a úhlů pohledu na řešenou problematiku měl stejný prostor a především pomáhal najít ve spektru názorů východisko, řešení pro projednávaný případ.

Popsané kazuistiky a příklady dobré praxe posloužily jako podklad pro tvorbu metodických listů.

 

 


13.9.2017 - Terénní práce v Náchodě - podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených

Město Náchod realizuje projekt "Terénní práce v Náchodě - podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených", CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006290, spolufinancovaný z EU - Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je zaměřen na zvýšení společenského uplatnění osob sociálně vyloučených si sociálním vyloučením ohrožených, na zvýšení jejich sociálních kompetencí i uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím působení dvou terénních pracovník. Ti budou pracovat s osobami z cílových skupin zejména v sociálně vyloučených a problémových lokalitách Města Náchoda, ale dle potřeby se bude věnovat všem osobám z definované cílové skupiny města a jeho okolí.

Během realizace projektu bude terénním pracovníkům pořízena základní výbava a zařízení (uniforma, notebook, tablet a mobilní telefony). Uniforma bude sloužit pro jednoznačnou identifikaci terénního pracovníka a elektronické zařízení pro zaznamenávání údajů o cílové skupině a poskytování okamžitých informací na místě při jednání s klienty.

Dále budou probíhat pravidelná setkání, odborné školení pracovníků a setkávání v rámci kulatých stolů. Cílem bude sdílet příklady dobré praxe, pravidelně soustřeďovat informace o podpoře cílové skupiny, koordinovat odbornou pomoc těmto osobám, vytvářet metodické listy a kazuistiky pro práci s cílovou skupinou a tím zefektivnit procesy podpory.