Dnes
Teplota: 21.5 °C
logo

Zefektivnění činností a služeb ve veřejné správě v Náchodě

Číslo projektu:CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007433

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření strategických dokumentů - pasportů a koncepcí v oblasti místních komunikací včetně dopravního značení a parkování, veřejného osvětlení, mobiliáře, zeleně, bytové výstavby a rozvoje sportu, které povedou k vyšší efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na místní úrovni, tj. na úrovni veřejné správy v Náchodě, vychází z požadavků cílové skupiny - zaměstnanců úřadu města Náchod, zejména odboru investic a rozvoje města, odboru správy majetku a financování, odboru dopravy a silničního hospodářství, odboru životního prostředí, odboru výstavby a územního plánování, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, odboru sociálních věcí a školství, statutárních zástupců města Náchod, dále společností založených městem Náchod, a to správce veřejného osvětlení - Technické služby Náchod s.r.o. a správce budov - Správa budov Náchod, s.r.o. Zaměstnanci výše uvedených institucí v důsledku neřešení této problematiky nedokáží zcela optimalizovat své procesy a postupy - např. při zajištění údržby komunikací, plánování náhradní výsadby, zajištění seče, výměně veřejného osvětlení, využití bytů apod., a to zejména z důvodu, že jsou nuceni pracovat se zastaralými daty, s informacemi různorodými, které neumožňují získat adekvátní výstup, případně nejsou potřebné informace vůbec k dispozici a je třeba je náročně získávat.

Vytvořené strategické dokumenty částečně navážou na již zastaralé a neaktuální dokumenty, některé z dokumentů však byly doposud zpracovány pouze okrajově, v rámci jiných strategických dokumentů a budou vytvořeny zcela nově. K zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb je však třeba, aby cílová skupina uměla se získanými daty efektivně pracovat a tím optimalizovat své procesy a postupy. Pro cílovou skupinu bude zajištěno důkladné proškolení včetně školení týkající se geoinformačního systému, ve kterém budou data spravována. K efektivnímu strategickému řízení a optimalizaci postupů přispějí i doporučení pro strategické řízení, na jejichž tvorbě se bude cílová skupina aktivně podílet.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Vytvoření pasportu místních komunikací, dopravního značení a parkování
  2. Vytvoření pasportu zeleně
  3. Vytvoření pasportu veřejného osvětlení a mobiliáře
  4. Vytvoření koncepce rozvoje sportu
  5. Vytvoření bytové koncepce
  6. Školení cílové skupiny na efektivní využívání dat z těchto dokumentů nahraných do stávajícího geoinformačního systému žadatele a tvorba doporučení.

Výstupy projektu:

Realizací klíčových aktivit je očekávána pozitivní změna u cílové skupiny spočívající v její vyšší efektivnosti při výkonu veřejné správy a veřejných služeb na místní úrovni. K optimalizaci jejích postupů a rozhodnutí přispějí vytvořené strategické dokumenty. Vycházející z reálných potřeb města a společně se zaškolením cílové skupiny na efektivní využití informací z těchto dokumentů. Dojde k výraznému zkvalitnění a zjednodušení získávání informací potřebných pro efektivní vyřizovaní požadavků v oblasti údržby (potřebnost a předpokládaná výše nákladů), v oblasti nových vizí a návrhů na jejich úspěšnou realizaci. Projekt byl zahájen k 1. 2. 2018. Předpokládané ukončení projektu 1. 9. 2019.

Výstupy projektu:

- Doporučení pasporty (pdf)
- Pasport komunikaci a dopravniho znaceni (zip)
- Pasport zelene(zip)
- Pasport veřejného osvětlení a mobiliare (zip)
- Bytová koncepce města Náchod na roky 2019 - 2029
- Plán rozvoje sportu (Koncepce plánu rozvoje sportu)