Dnes
Teplota: -0.2 °C

15.10.2020   Oprava chodníku v ul. U Zastávky - STROMY v chodníku

Zasláno: 14.10.2020
Zveřejněno: 15.10.2020

Obsah:

Dobrý den,

včera začala oprava chodníku v ul. U Zastávky v Náchodě.
Při opravě chodníku se počítá dle vyjádření Bc. Andrey Brandejsové z odboru životního prostředí se zachováním stromů v chodníku a pouze s redukcí hlavovým řezem v příštím roce v předjaří.


Ptám se jako jednatel firmy MARTINAVEST Company s.r.o., která je majitelem bytového domu č.p. 1756 sousedícího s chodníkem:
"Opravujeme chodníky pro chodce a jejich bezpečnost při chůzi nebo jsou chodníky určeny pro stromy?"

 

Umístění stromů v chodníku je v rozporu s normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a vyhl. č. 398/2009 O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  Neodpovídají šířky pruhu pro chodce od pevné překážky, strom u výjezdu z č.p. 1756 je ve výhledovém trojúhelníku - brání výhledu. Pokud bude chodník opět zadlážděn až ke stromu, lze předpokládat, že po čase nebude dodržena ani rovinnost chodníku - kořeny budou dlažbu nadzvedávat  stejně jako tomu bylo před vybouráním (viz foto).


Myslím, že by stromy měly být pokáceny.  Dalším důvodem pro pokácení je jejich blízkost k  bytovému domu. V domě jsou byty 1+kk orientovány  pouze k ulici U Zastávky, stromy stíní (viz foto). Díky vzrostlým stromům nejsou splněny požadavky ČSN 73 4301 Obytné budovy na denní osvětlení a proslunění obytných místností.

 

Za poražené stromy nabízím místo pro náhradní výsadbu na našem pozemku parc. č. 1662/1, k.ú. Náchod.

 

 

S pozdravem 

Ing. Tomáš Odl - jednatel

MARTINVEST Company s.r.o.

Sportovní 288

252 17 Tachlovice


Zpracováno:

Předáno k vyjádření paní Bc. Brandejsové, odbor životního prostředí - správa zeleně.


Vyjádření:
16.10.2020

Vážený pane inženýre,

 

reaguji na Vaši MMS týkající se stromů v chodníku v ulici U Zastávky.

Z historických pramenů je známo, že stromy byly vysazeny v roce 1929. Dům čp. 1756, ze kterého postupnými úpravami vznikl bytový dům, nyní ve vlastnictví Vaší společnosti, byl původně postaven jako zahradnictví a stavebně povolen v roce 1974. V této době zde již tedy stromy téměř 50 let rostly a nebyly z důvodu výstavby nové budovy odstraněny. V té době bylo také pravděpodobně možné přes chodník zajíždět za budovu.

Od doby výstavby původní budovy čp. 1756 až po její současný vzhled došlo k mnoha přestavbám. A při každé ze stavebních změn projektanti vždy deklarovali, že stavebními úpravami  nedojde k narušení životního prostředí v okolí stavby. Nejzásadnější změna proběhla v roce 2003, kdy došlo ke změně účelu stavby na užívání pro ubytování a dále v roce 2006, kdy byla přistavěna část budovy a provedena nástavba budovy stávající. Ve stavebních řízeních se vyjadřovaly příslušné orgány státní správy, mimo jiné i orgán ochrany veřejného zdraví, které neshledaly připomínky k možnosti užívání stavby pro bydlení a tedy ani k nedostatečnému dennímu osvětlení v místnostech určených k obývání. V projektové dokumentaci pro úpravy uvedeného domu jsou dřeviny zakresleny. Při rozšíření budovy a provedení nástavby došlo také k zastřešení stávajícího vjezdu za budovu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o využití vjezdu stávajícího, nebylo třeba při stavebním řízení řešit Vámi uvedené rozhledové trojúhelníky s inspektorátem dopravy, jako je tomu u nových staveb, a bylo tehdejšímu vlastníkovi i přes výskyt stromů automaticky umožněno využívat stávající vjezd za budovu.

S ohledem k tomu, že jak je výše uvedeno, všechny úpravy budovy čp. 1756 probíhaly postupně, nikdo nezpochybňoval možnost sjednotit vjezd za budovu a užívání budovy pro bydlení se zachováním stromů v blízkosti domu. Jinak by tomu jistě bylo v případě, že by vznikal zcela nový bytový dům s novým sjezdem přes chodník do komunikace, u které rostou stromy, kompletně jako celek. V takovém případě by se jistě státní správa, ale i vlastník dřevin zabývali preferencí mezi novou výstavbou či zachováním stromů. Situace je zde tedy trochu jiná.

V současné době se na místě nacházejí cca 100 let staré lípy (u Vašeho domu dva kusy), které jsou dle běžného vizuálního posouzení v dobrém zdravotním stavu. Nejedná se sice o esteticky příliš významné dřeviny, nicméně jejich vitalita je uspokojující. Jedná se o lípy se sekundární korunou, protože v minulosti byly nepravidelně opakovaně ořezány tvarovacím řezem „na hlavu". Netvoří tak mohutné stromy s typickým habitem lip, tedy široce rozložitou zaoblenou korunou, ale jsou to pouze malé lípy se slabšími větvemi v korunách.

Pokud bychom uvažovali o možnosti odstranit tyto dřeviny, bylo by ke kácení nezbytné povolení orgánu ochrany přírody a krajiny. Ten podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vydá povolení pouze ze závažných důvodů. A ty zde nejsou. Stínění dřevin není opodstatněným závažným důvodem vedoucím k odstranění dřevin. (Navíc, jak je výše uvedeno, stínění stromů nebylo zpochybněno orgánem ochrany zdraví při stavebním řízení pro využití budovy k bydlení.) A dále stromy jsou vůči oknům budovy umístěny z východní, spíše severovýchodní strany.

Město Náchod v ulici U Zastávky v současné době provádí pouze udržovací práce na chodníku. Nejedná se o novou stavbu. Vámi zmiňované normy o projektování komunikací a denním osvitu místností jsou tedy sice platné, ale nejsou závazné.

Odstraňování stávajících stromů neplánujeme, ale bylo dohodnuto, že v předjaří provedeme  tvarovací řez, kterým sesadíme výhony v koruně. Na základě Vašeho podnětu budeme provádět další tvarovací řezy s pravidelností třech až pěti let tak, abychom se Vám co nejvíce snažili vyhovět a přiblížit se Vašemu požadavku i přesto, že na místě zachováme téměř stoletou památku našich předků.

 

S pozdravem

Andrea Brandejsová, odbor životního prostředí - správa zeleně

 

22.10.2020

Dobrý den, 

reaguji na odpověď paní Bc. Andrey Brandejsové ze dne 16. 10. 2020 na dotaz ohledně opravy chodníku v ul. U Zastávky v Náchodě, který jsem zaslal dne14. 10. 2020 a zveřejněn byl 15. 10. 2020. Znovu se ptám: "Opravujeme chodníky pro chodce a jejich bezpečnost při chůzi, nebo jsou chodníky určeny pro stromy?" Žádám o vyjádření vlastníka pozemku parc. č. 1936/3, k.ú. Náchod, kterým je Město Náchod zastoupené starostou panem Janem Birkem,  Technické služby Náchod s.r.o. zajišťující údržbu chodníků v letním i zimním období v Náchodě a dále dopravní komisi.  

Stávající stromy rostoucí uprostřed chodníku jsou dle sdělení paní Brandejsové cca 100 let staré lípy. Nejedná se sice o esteticky příliš významné dřeviny, nicméně jejich vitalita je uspokojující. Odstranění stromů se v rámci opravy neplánuje, v předjaří se provede pouze tvarovací řez.

Takže i dalších 20 let i více, než dojde na novou opravu, bude chodník nevyhovující - zejména šířka pruhu pro chodce od pevné překážky, která se bude pravděpodobně stále s rostoucím stromem zmenšovat.  Upozorňuji,  že ulicí U Zastávky  chodí často děti z mateřských škol Myslbekova a Komenského na vycházku do přírody a zúžený profil jim dělá problém při chůzi ve dvojicích.  Maminky s kočárky raději chodí po silnici. A což teprve osoby s omezenou schopností pohybu? Totéž platí i pro výhledové poměry pro auta vyjíždějící ze dvora u čp. 1756. Musí se stát dopravní nehoda, aby se začalo uvažovat o skácení? Ulice U Zastávky je stále frekventovanější, protože obyvatelům Náchodu byl umožněn průjezd z Kramolny přes Klínek. 

Nevím, jestli vynaložené městské finanční prostředky od daňových poplatníků na současnou opravu chodníku budou přínosem pro chodce.  Nezapomíná se na účel - k čemu má vlastně chodník sloužit?  

Ještě jednou nabízím pozemek na náhradní výsadbu, jak již jsem uvedl v dotazu ze dne 14. 10. 2020.

 

S pozdravem

Ing. Tomáš Odl

 

 u_1514.jpg
a_1514_145311144.jpg
a_1514_145315889.jpg
a_1514_145319773.jpg