Dnes
Teplota: 26.0 °C

Souhrn usnesení z 30. / 113. / schůze Rady města Náchoda konané 21. srpna 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 113/3095/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 2030 - zamítnout prodej a trvat na svých usneseních,
č. 2126 - schválit prodej, č. 2557 - schválit prodej, č. 2601 - zrušit usnesení z r. 2006 a schválit darování, č. 3282 - zamítnout vynětí a prodej, č. 3385 - schválit nabytí, č. 3818 - schválit nabytí, č. 3828 - schválit záměr prodeje, č. 3852 - schválit prodej, č. 3853 - zrušit usnesení a schválit prodej s věcným břemenem, č. 3870 - schválit prodej, č. 3872 - schválit prodej s tím, že žadatel projedná s ostatními vlastníky, kteří využívají pozemek města, odkup, č. 3877 - zamítnout nabytí, č. 3879 - schválit směnu, č. 3880 - zamítnout prodej, č. 3881 - schválit darování, schválit prodej b. j. 1971/12 ul. Bílá, č. 3610 - schválit nabytí
Usnesení č. 113/3096/17 - rada města s c h v a l u j e č. 3881 - uzavření Smlouvy o právu provést stavbu pro dočasné užívání pozemkových parcel v katastrálním území Jizbice u Náchoda, Lipí u Náchoda, Staré Město nad Metují vše pro stavbu III/28526 v trase Jizbice - Lipí - Náchod

Usnesení č. 113/3097/17 - rada města s o u h l a s í
č. 2130 - se zrušením usnesení č. 100/2733/17 ze dne 18.4.2017 týkající se akce 2130 - ukončení nájemní smlouvy č. 11107/2003 uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Náchod, IČO 15046486, výpovědí k 31.8.2017 a s ukončením nájemní smlouvy č. 11107/2003 uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Náchod, IČO 15046486, výpovědí. Výpověď bude nájemci předána v měsíci září 2017 s tím, že nájemní smlouva č. 11107/2003 bude ukončena uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni 31.12.2017
č. 2569 - se zrušením usnesení č. 100/2733/17 ze dne 18.4.2017 týkající se akce 2569 - ukončení smlouvy o výpůjčce č. SM/685/2006 uzavřené s Oblastním spolkem Českého červeného kříže, IČO 00426202, výpovědí k 31.8.2017 a s ukončením smlouvy o výpůjčce č. SM/685/2006 uzavřené s Oblastním spolkem Českého červeného kříže, IČO 00426202, výpovědí. Výpověď bude vypůjčiteli předána v měsíci září 2017 s tím, že smlouva o výpůjčce č. SM/685/2006 bude ukončena uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni 31.12.2017
č. 3489 - s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3039/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení je uloženo pod povrchem pozemkové parcely města č. 2122/1 v katastrálním území Náchod ve Strnadově ulici v délce 16 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 1.600,- Kč + DPH č. 3790 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2920/2016 uzavřené s Pavlem Mervartem, IČO 68511779, ke dni 31.8.2017
č. 3807 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3040/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení je uloženo pod povrchem pozemkové parcely města č. 2011 a č. 2010/2 v katastrálním území Náchod v ulici Rozkoš v délce 9 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH
č. 3815 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3036/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení je uloženo pod povrchem pozemkové parcely města č. 1705 a č. 1703/2 v katastrálním území Náchod v ulici U Zastávky v délce 35 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH
č. 3873 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/3025/2017 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Budoucí věcné břemeno spočívá v uložení plynovodního potrubí v pozemkových parcelách města č. 122/1, č. 1125/1, č. 1143/10, č. 1143/11, č. 1150/4, č. 1164/2, č. 1164/1, č. 1164/3, č. 1165/3, č. 1197/1, stavební parcela č. 1409, č. 1919/29, č. 2020/26, č. 2058/3 a č. 2058/40, všechny v katastrálním území Náchod, v ulici Pražské, v ulici Němcové, v ulici Palachova, v ulici Janáčkova a v ulici Raisova. Celková délka plynovodního potrubí uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 446 m. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3882 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/3044/2017 s příspěvkovou organizací Základní škola T.G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, IČO 00857611. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předává do bezplatného užívání 70 kusů trojdílných šatních skříněk v administrativní účetní ceně Kč 7 000,- Pro informaci RM uvádíme, že šatní skříňky byly součástí budovy plaveckého bazénu a nemají samostatně stanovenou cenu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2017
č. 3883 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/3044/2017 s příspěvkovou organizací Základní škola, Náchod, Komenského 425, IČO 70154279. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předává do bezplatného užívání 8 kusů trojdílných šatních skříněk v administrativní účetní ceně Kč 800,-. Pro informaci RM uvádíme, že šatní skříňky byly součástí budovy plaveckého bazénu a nemají samostatně stanovenou cenu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2017
č. 3884 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno v budově čp. 803, která je součástí stavební parcely č. 964 v katastrálním území Náchod v Janáčkově ulici a je v podílovém vlastnictví města Náchoda a vlastníků bytových jednotek
č. 3867 - s uzavřením Dohody o narovnání č. SMF/3047/2017 se společností Vak Náchod, a.s., IČO 48172928. Dohoda se týká úhrady za užívání části pozemkové parcely č. 1919/3 a č. 1919/5 v katastrálním území Náchod za účelem umístění reklamních panelů o výměře 2 m2 v době od 8.5.2017 do 12.05.2017. Úhrada byla stanovena dohodou ve výši 15.000,- Kč
Usnesení č. 113/3098/17 - rada města o d r o č u j e č. 3860, 3878

Usnesení č. 113/3099/17 - rada města r u š í
č. 3666 - usnesení č. 98/2675/17 ze dne 3.4.2017 v části týkající se akce 3666. Usnesení se týká uzavření nájemní smlouvy č. SMF/2986/2017 se společností PROFIT REAL, a.s.,IČO 25932403 a s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/3026/2017 se společností PROFIT REAL, a.s., IČO 25932403. Smlouva se týká pronájmu část pozemkové parcely č. 833/2 o výměře 90 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem zřízení štěrkové manipulační plochy. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 12.000,- Kč/rok + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.9.2017 do 31.12.2022 s možností prodloužení platnosti smlouvy na další rok

Usnesení č. 113/3100/17 - rada města s o u h l a s í
- s převodem práv a povinností k bytu č. 269/31 ul. Duhová
- s převodem práv a povinností k bytu č. 269/32 ul. Duhová
- s podnájmem bytu č.62, ul. Duhová čp. 269
- s převodem práv a povinností k bytu č. 269/44 ul. Duhová - s podnájmem bytu č.4, ul. Duhová čp. 265

Usnesení č. 113/3101/17 - rada města s o u h l a s ív č. 17089 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.5 s panem Ladislavem Kubišem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.09.2017 do 30.11.2017
č. 17098 - se žádostí p. Martina Žďárského o vrácení ? složené jistoty k nájmu bytu vzhledem k tíživé ekonomické situaci rodiny způsobené onemocněním manželky

Usnesení č. 113/3102/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 17090 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele o ubytování v městské ubytovně uzavření Smlouvy o ubytování s Janem Jaklem na ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchodě, místnost č. 2, na období 01.09.2017 - 30.11.2017, měsíční nájemné ve výši Kč 3.000,00, jistotu ve výši Kč 3.000,00
č. 17092 - na základě výjimky z podmínek uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 97 v ulici Kladská v Náchodě s Milanem Janem od 01.10.2017 - 31.12.2017, nájemné ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 27.000,00
č. 17093 - na základě výjimky z podmínek uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 8 v č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě s Jiřinou Černou od 01.09.2017 - 30.11.2017, nájemné ve výši Kč 55,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 6.000,00
č. 17094 - na základě výjimky z podmínek uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě s Tiborem Matou od 01.09.2017 - 30.11.2017, nájemné ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 13.000,00
č. 17095 - na základě výjimky z podmínek uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 14 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s Tiborem Janem od 01.10.2017 - 31.12.2017, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 8.500,00 č. 17096 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 6 v č.p. 100 ul. Na Drážkách v Náchodě - na základě výjimky z podmínek pro žadatele Smlouvu o nájmu bytu č. 6 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě s Evou Tobiáškovou na období 01.09.2017 - 30.11.2017, nájemné ve výši Kč 68,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 10.000,00

Usnesení č. 113/3103/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 17091 - informaci o přípravách akce č. 17099 - stav výměny oken a vstupních dveří nebytového prostoru č.p. 1 v ulici Českoskalická v Náchodě a r e v o k u j e
usnesení 107/2982/17, bod jednání 17081.), ze schůze ze dne 26.06.2017 ve věci výměny oken a vstupních dveří v č.p. 1 v ulici Českoskalická v Náchodě a s o u h l a s í
- s uzavřením dohody o povolení rekonstrukce a finančním vyrovnání rekonstrukce nebytového prostoru č.p. 1 s nájemcem
- s výměnou oken a vstupních dveří v roce 2017 od f. DONAP
- s finanční úhradou rekonstrukce: 2/3 nájemce a 1/3 pronajímatel

Usnesení č. 113/3104/17 - rada města r e v o k u j e
č. 17097 - usnesení 107/2980/17 , bod jednání 17078.), ze schůze ze dne 26.06.2017 ve věci schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s Ernestem Čisárem od 01.08.2017 do 31.10.2017, výše nájmu Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 11.500,00 a s c h v a l u j e
- uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 14 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s Ernestem Čisárem k 31.08.2017 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s Ernestem Čisárem od 01.09.2017 do 30.11.2017, výše nájmu je stanovena na Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 11.500,00

Návrh struktury rozpočtu 2018

Usnesení č. 113/3105/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit vzor návrhu rozpočtu na rok 2018

Rozpis rozpočtu 2018

Usnesení č. 113/3106/17 - rada města s c h v a l u j e rozpis rozpočtu na rok 2018 a ukládá jednotlivým odborům MěÚ podle tohoto rozpisu připravit návrh rozpočtu na rok 2018 nejdéle do 10.10.2017

Dodatek č. 1 ke Směrnici RM Náchoda č. 1/2015

Usnesení č. 113/3107/17 - rada města s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Směrnici RM Náchoda č. 1/2015 Řízení příspěvkových organizací. Článek 7. Účtování příspěvkových organizací bude upraven a bude vložen nový článek 7a. Pravidla rozpočtového procesu

Plnění rozpočtu za červen 2017

Usnesení č. 113/3108/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Statistika - přehled plateb platební kartou

Usnesení č. 113/3109/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Vysokov - žádost o prominutí vrácení finančních prostředků ze smlouvy o poskytnutí úvěru

Usnesení č. 113/3110/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města zamítnout žádost obcí Vysokov a Kramolna o prominutí vrácení finančních prostředků ze smlouvy o poskytnutí úvěru, smlouvy o půjčce a úroků z obou smluv k datu nabytí právní moci územního rozhodnutí - tj. 4.4.2017 z důvodu nenaplnění podmínek uzavřených právních dokumentů a nadále trvat na platnosti uzavřených smluv

Plnění usnesení RM č. 86/2428/17 a č. 109/3049/17

Usnesení č. 113/3111/17 - rada města p o v ě ř u j e odbor SMF zasláním upozornění na Celní úřad ve věci dodržování Zákona č. 186/2016 Sb. ve věci provozovny Masarykovo nám. 68

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2017

Usnesení č. 113/3112/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2017

Organizační opatření č. 2/2017 - Pracovní cesty a cestovní náhrady

Usnesení č. 113/3113/17 - rada města s c h v a l u j e

Organizační opatření č. 2/2017 - Pracovní cesty a cestovní náhrady včetně příloh

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Usnesení č. 113/3114/17 - rada města s c h v a l u j e na návrh škodní a likvidační komise ze dne 7.8.2017 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 113/3115/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit na návrh škodní a likvidační komise ze dne 7.8.2017 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu

Dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce - obec Kramolna, Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí úvěru - obec Vysokov

Usnesení č. 113/3116/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce ze dne 30.5.2001 a Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí úvěru ze dne 30.4.1999

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

- č. SMF/155/2017 Usnesení č. 113/3117/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/155/2017 ve výši Kč 10 000,-

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/156/2017

Usnesení č. 113/3118/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/156/2017 ve výši Kč 10 000,-

Darovací smlouva č. SMF/3041/2017

Usnesení č. 113/3119/17 - rada města s c h v a l u j e Darovací smlouvu č. SMF/3041/2017 mezi městem Náchod a SK Babí z.s., Broumovská 350, Běloves, 547 01 Náchod ve výši Kč 5 000,-

ANO - umístění propagačního panelu na BUS nádraží

Usnesení č. 113/3120/17 - rada města z a m í t á instalaci propagačního stojanu na autobusovém nádraží vedle info tabule

Plnění rozpočtu za červenec 2017

Usnesení č. 113/3121/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu na st.p.č. 3416 v k.ú. Náchod - internát SPŠ stavební

Usnesení č. 113/3122/17 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/81/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Usnesení č. 113/3123/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/81/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod - Optimalizace soustavy CZT Náchod - Oblast č. 1 - Plhov, část 1.2

Usnesení č. 113/3124/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou informaci

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 113/3125/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy pro :
- paní Zdeňku Vlčkovou, bytem Náchod, Prodloužená 179 - byt č. 49, Harmonie I.
- paní Vlastu Jedličkovou, bytem Náchod, Na Strži 1581 a pana Františka Jedličku, bytem Náchod, Na Strži 1581, oba dvoubyt č. 315, Harmonie II.
- paní Annu Tomkovou, nar. 13.11.1942, trvale bytem Náchod, Rybářská 1819 - byt č. 317, Harmonie II.
- pana Pavla Škodu, nar. 13.2.1947, bytem Dobrošov 39 - byt č. 302, Harmonie II.
- paní Ivu Lepšovou, nar. 17.5.1944, bytem Náchod, Karlovo náměstí 88 a pana Jiřího Lepše, nar. 6.5.1940, bytem Náchod, Karlovo náměstí 88, oba dvoubyt č. 319, Harmonie II.
Nájemní smlouva se uzavírá ode dne následujícího po projednání v radě města na dobu neurčitou, jistota na byt není stanovena

Žádost o finanční podporu oslav 20. výročí vzniku Dokořán z.s.

Usnesení č. 113/3126/17 - rada města z a m í t á žádost o finanční podporu Dokořán z.s. z důvodu podpory v jiných dotačních řízeních

Kvalitativní šetření potřeb seniorů v Náchodě - Smlouva o dílo (Projekt Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území KHK)

Usnesení č. 113/3127/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o dílo - Kvalitativní šetření potřeb seniorů v Náchodě v rámci Projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí KHK

Rozšíření provozní doby pečovatelské služby od 1.1.2018

Usnesení č. 113/3128/17 - rada města s o u h l a s í s rozšířením provozní doby pečovatelské služby dle předloženého návrhu od 1.1.2018

Návrh na zvýšení úhrady v DS Marie a pečovatelské služby od 1.1.2018

Usnesení č. 113/3129/17 - rada města s o u h l a s í se zvýšením úhrady v DS Marie včetně odlehčovací a pečovatelské služby dle předloženého návrhu od 1.1.2018

Výpověď smlouvy o poskytnutí služeb eGON centra

Usnesení č. 113/3130/17 - rada města s c h v a l u j e výpověď smlouvy

Změny ve finančním výboru

Usnesení č. 113/3131/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
- odvolat z finančního výboru paní Zuzanu Vlachovou a Ing. Pavla Janečka
- zvolit členy finančního výboru Mgr. Petru Němcovou a Josefa Kindla

Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování Lesních hospodářských osnov Náchod II

Usnesení č. 113/3132/17 - rada města s c h v a l u j e Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1/2016/ŽP ze dne 5. 4. 2016 na zpracování LHO mezi objednatelem, Městem Náchod, a zhotovitelem, společností Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., se sídlem Gočárova třída 504/54, Pražské předměstí, Hradec Králové, v předloženém znění

Služební cesta do partnerského města Bauska - změna personálního obsazení

Usnesení č. 113/3133/17 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 94/2659/17 ze dne 20. 3. 2017, kterým schválila služební cestu Miroslava Bráta, Ing. Jana Čtvrtečky, Marka Dvorského, Bc. Pavla Schumy a Sabiny Matoulkové do partnerského města Bauska v Lotyšsku při příležitosti konání akce "Svátek dvorků starého města a festival pojídání kaše" v Bausce a koncertu ZUŠ Náchod v Rize pod záštitou Velvyslanectví ČR v Rize ve dnech 6.-12. 9. 2017 včetně cesty tam a zpět

Usnesení č. 113/3134/17 - rada města s c h v a l u j e

služební cestu Miroslava Bráta, Petra Jiráska, Marka Dvorského, Bc. Pavla Schumy, Sabiny Matoulkové a Mgr. Věry Vlčkové do partnerského města Bauska v Lotyšsku při příležitosti konání akce "Svátek dvorků starého města a festival pojídání kaše" v Bausce a koncertu ZUŠ Náchod v Rize pod záštitou Velvyslanectví ČR v Rize ve dnech 6.-12. 9. 2017 včetně cesty tam a zpět

Zkvalitnění služeb Městského informačního centra v Náchodě - smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 113/3135/17 - rada města s o u h l a s í s přijetím dotace ve výši 41 000 Kč na akci "Zkvalitnění služeb Městského informačního centra v Náchodě" předložené do programu Podpora činnosti turistických informačních center, číslo programu 17CRG04 vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis č. 17CRG04-0036

Žádost ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 113/3136/17 - rada města s o u h l a s í s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole, Náchod, Pavlišovská 55 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 4 400,- Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Žádost ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 113/3137/17 - rada města s o u h l a s í s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole Náchod-Plhov, Příkopy 1186 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 36 572,- Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Žádost ZŠ Náchod, Komenského 425 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 113/3138/17 - rada města s o u h l a s í s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole Náchod, Komenského 425 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 35 898,- Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Žádost ředitelky ZŠ TGM Náchod

Usnesení č. 113/3139/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o potřebě dofinancování provozu ZŠ TGM Náchod pro kalendářní rok 2017 a pověřuje odbor SVŠ podrobnějším rozpracováním žádosti

Úprava platu ředitelky ZŠ T.G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Usnesení č. 113/3140/17 - rada města s o u h l a s í se stanovením platu ředitelky ZŠ T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 od 1.8.2017 v uvedené výši

ZŠ Komenského - výběrové řízení na Wi-Fi síť

Usnesení č. 113/3141/17 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 113/3142/17 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

p. Martin Šabata - finanční dar

Usnesení č. 113/3143/17 - rada města s c h v a l u j e Darovací smlouvu č. SMF/3048/2017
Návrh na rozšíření věci národní kulturní památky, SZ Náchod, zámek Usnesení č. 113/3144/17 - rada města s o u h l a s í s rozšířením věci národní kulturní památky, SZ Náchod, zámek, rejst. č. 40956/6-1462, k.ú. Náchod o pozemkové parcely č. 5, 9, 10 ve vlastnictví města Náchoda

Inventarizace majetku a závazků v roce 2017

Usnesení č. 113/3145/17 - rada města s c h v a l u j e Zabezpečení inventarizací majetku a závazků v roce 2017 - ústřední inventarizační komise, dílčí inventarizační komise, plán inventur, pověření vedoucích pracovníků příspěvkových organizací, příloha plánu inventur - a u k l á d á pověřeným pracovníkům a předsedovi ústřední inventarizační komise zajistit řádný průběh inventarizací

Rozpočtová opatření od 12.06.2017

Usnesení č. 113/3146/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 94 až č. 97 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Energetická úsporná opatření

Usnesení č. 113/3147/17 - rada města s c h v a l u j e realizaci systému regulace vytápění IRC MŠ Vančurova 1345 v Náchodě, firmou Petr Přibyl - Regom Náchod, dle předložené cenové nabídky

Smlouva o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy

Usnesení č. 113/3148/17 - rada města s c h v a l u j e znění a uzavření smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy s dopravcem CDS s.r.o. Náchod, se sídlem Kladská 286, 547 01 Náchod, IČO 60110244 a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit uzavření této smlouvy

Usnesení č. 113/3149/17 - rada města s c h v a l u j e za splnění podmínek dle nařízení č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici k přímému zadání smlouvu prodloužit o povinnou dobu pěti let udržitelnosti provozu bezemisních autobusů a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ke schválení

Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému

Usnesení č. 113/3150/17 - rada města r u š í souhlas s instalací 2 kamer v Raisově ulici a s o u h l a s í s instalací kamery s digitálním přenosem dat na sídliště SUN a s jejím nákupem za částku uvedenou v cenové nabídce firmy JJ Trend s.r.o.

Chodník a komunikace Nemastova ulice v Náchodě

Usnesení č. 113/3151/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. IRM/485/2017 na akci Chodník a komunikace Nemastova ulice v Náchodě se společností KENVI CZ, s.r.o., se sídlem Popluží 936, 517 41 Vamberk IČO: 28825039

Nakládání s BRO v Náchodě - kompostování - smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 113/3152/17 - rada města s o u h l a s í s přijetím dotace ve výši 119.000,- Kč na akci "Nakládání s BRO v Náchodě - kompostování" předložené do programu Nakládání s odpady, číslo programu 17ZPD03 vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17ZPD03-0015

Informační tabule na Hamrech

Usnesení č. 113/3153/17 - rada města s c h v a l u j e změnu využití informační tabule na Hamrech u plaveckého bazénu a výrobu dvou propagačních bannerů včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16 - kultura" ve výši 20 000 Kč vč. DPH

Česko-polský projekt - Dotkni se divadla-Centrum divadelních tradic Kladského pomezí

Usnesení č. 113/3154/17 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Poskytnutí právní služby - nová příspěvková organizace

Usnesení č. 113/3155/17 - rada města s c h v a l u j e nabídku na poskytování právních služeb mezi městem Náchod a advokátní kanceláří Jansta, Kostka spol. s r.o. a souhlasí s přípravou a kroky vedoucími k založení nové příspěvkové organizace města Náchoda. Po připomínkování pověřuje starostu města Jana Birke podpisem smlouvy s advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. na výše uvedené právní služby

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta