Dnes
Teplota: 14.3 °C

Souhrn usnesení z 31. / 114. / schůze Rady města Náchoda konané 29. srpna 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 114/3156/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3887 - schválit nabytí podílů pozemků

Usnesení č. 114/3157/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 17100 - informaci o průběhu akce

Usnesení č. 114/3158/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 17101 - Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na nájem bytu s nájemcem: Margita Kurová - Smlouva 01/08/17; Lukáš Turko - Smlouva 02/08/17; Tibor Jano - Smlouva 03/08/17
č. 17103 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele Smlouvu o nájmu bytu č. 5 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě s Lukášem Turkem na období 01.09.2017 - 30.11.2017, nájemné ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 12.000,00

Usnesení č. 114/3159/17 - rada města r e v o k u j e č. 17102 - usnesení 113/3102/17, bod jednání 17096, ve věci :
- schválení výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 6 v č.p. 100 ul. Na Drážkách v Náchodě
- schválení na základě výjimky z podmínek pro žadatele Smlouvu o nájmu bytu č. 6 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě s Evou Tobiáškovou na období 01.09.2017 - 30.11.2017, nájemné ve výši Kč 68,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 10.000,00

Usnesení č. 114/3160/17 - rada města s o u h l a s í č. 3889 - s provedením geologického průzkumu na stavbu VDJ Branka III na pozemkové parcele č. 1879/1 v katastrálním území Náchod

VZ - Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická - Českoskalická v Náchodě

Usnesení č. 114/3161/17 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek "Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická - Českoskalická v Náchodě" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:
Pořadí č. 1: KENVI CZ, s.r.o., se sídlem Popluží 936, 517 41 Vamberk IČO:28825039, nabídková cena:1.479.893,70 Kč bez DPH
Pořadí č. 2: MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25968807, nabídková cena: 1.546.994,67 Kč bez DPH

Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - I. etapa, Žádost o platbu

Usnesení č. 114/3162/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í finanční opravu stanovenou ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR při provedení administrativního ověření Žádosti o platbu č. 1 projektu Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - I. etapa, CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000895 a souhlasí se zasláním vzdání se možnosti podání námitek proti výsledku kontroly

Propojení ulic Raisova - Parkány - nová místní komunikace - doplnění PD

Usnesení č. 114/3163/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na doplnění projektové dokumentace "Propojení ulic Raisova - Parkány - nová místní komunikace" projekční kanceláři PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod, IČO: 25264451

Smlouva o úvěru - VAK

Usnesení č. 114/3164/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o úvěru č. SMF/3053/2017 dle návrhu

ZŠ Komenského - výběrové řízení na Wi-Fi síť

Usnesení č. 114/3165/17 - rada města s c h v a l u j e výsledek poptávkového řízení a ukládá odboru sociálních věcí a školství vystavit objednávku na firmu DLNK s.r.o., T.G.Masaryka 1427, Nové Město nad Metují na dodávku Wi-Fi sítě do ZŠ Komenského za Kč 296 244,30 vč. DPH

Usnesení č. 114/3166/17 - rada města u k l á d á

odboru SMF po realizaci dodávky o toto zařízení rozšířit smlouvu o výpůjčce, uzavřenou se ZŠ Komenského

Rozpočtová opatření od 12.6.2017

Usnesení č. 114/3167/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 98 až č. 103 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Česko - polský projekt Dotkni se divadla - Centrum divadelních tradic Kladského pomezí

Usnesení č. 114/3168/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace a s o u h l a s í s podáním žádosti o dotaci na projekt Dotkni se divadla - Centrum divadelních tradic Kladského pomezí ve spolupráci s partnerskou obcí Bystrzyca Kłodzka. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

Usnesení č. 114/3169/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu Dotkni se divadla - Centrum divadelních tradic Kladského pomezí s partnerskou obcí Bystrzyca Kłodzka. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Studie interiérů k projektu Dotkni se divadla

Usnesení č. 114/3170/17 - rada města s o u h l a s í se zpracováním studie interiérů a ideovým návrhem expozice, včetně kvalifikovaného odhadu investičních nákladů na projekt Dotkni se divadla - Centrum divadelních tradic Kladského pomezí, od Ing. Arch. Jana Zákosteleckého

Česko - polský projekt - S rodinou Kladským pomezím

Usnesení č. 114/3171/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt S rodinou Kladským pomezím ve spolupráci s partnerskými obcemi Radkow a Złoty Stok. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Usnesení č. 114/3172/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu S rodinou Kladským pomezím s partnerskými obcemi Radkow a Złoty Stok. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Změna č. 1 územního plánu Náchod

Usnesení č. 114/3173/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Zadání změny č. 1 územního plánu Náchod

Stavební úpravy komunikace Pod Rozkoší - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě

Usnesení č. 114/3174/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/490/2017 na zhotovení díla "Stavební úpravy komunikace Pod Rozkoší" a souhlasí se zapracováním připomínek od právníka Města Náchoda

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta