Dnes
Teplota: 11.9 °C

Souhrn usnesení z 35. / 118. / schůze Rady města Náchoda konané 2. října 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 118/3237/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 2126 - zveřejnění prodeje podílů o velikosti 906/34801 a o velikosti 801/34801 ke stavební parcele č. 423 katastrální území Staré Město nad Metují a prodej podílu o velikosti 572/39420 ke stavební parcele č. 2895 katastrální území Náchod
č. 3897 - zveřejnění záměru prodeje a pronájmu částí pozemkových parcel č. 778/1 a č.786/33 v katastrálním území Náchod pro stavbu komína a akumulační nádrže u objektu výměníkové stanice na Mánesově nábřeží
č. 3902 - zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 1573/16 a pozemkové parcely č. 2243 v katastrálním území Náchod
č. 2897 - zveřejnění záměru na prodej části pozemku 110/64 v k.ú. Staré Město nad Metují pro stavbu obytných domů a p o v ě ř u j e vedení města jednáním s Žaltmanem s.r.o., pokud nebude získán investor do konce roku 2017, přebírá aktivitu město a blokace pro společnost Žaltman zaniká

Usnesení č. 118/3238/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3888 - zamítnout prodej

Usnesení č. 118/3239/17 - rada města n e s o u h l a s í č. 3900 - s navrženým postupem a neschvaluje zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1828/73 spolu s podílem o velikosti 289/49057 na společných částech domu a spolu s podílem o velikosti 289/49057 na stavební parcele č. 3030 v katastrálním území Náchod

Usnesení č. 118/3240/17 - rada města r u š í tu část unesení č. 109/3021/17 ze dne 10.7.2017, kterým doporučila ke schválení prodej bytové jednotky č. 528/2 spolu s podílem o velikosti 542/3594 na společných částech domu č. 528 Nerudova a podílem o velikosti 542/3594 na stavební parcele č. 2268 vše v katastrálním území Náchod do vlastnictví paní Hany Vargové z Náchoda za cenu 320.000,- Kč

Usnesení č. 118/3241/17 - rada města s c h v a l u j e č. 17117 - Smlouvu o nájmu bytu č. 1 v č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě s Petrem Janem na období 01.11.2017 - 31.01.2018, nájemné ve výši Kč 55,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 6.500,00
č. 17118 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele o přidělení nájemního bytu v majetku města Náchoda, Smlouvu o nájmu bytu č. 7 v č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě s Tiborem Janem na období 01.11.2017 - 31.01.2018, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 15.500,00
č. 17124 - vynětí prostoru sloužícího k podnikání č. 6 v č.p. 236 v ulici Pražská v Náchodě z fondu prostor sloužících k podnikání města Náchoda od 03.10.2017 trvale
č. 17126 - Smlouvu o nájmu bytu č. 13 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě s Reginou Klučkovou na období 01.10.2017 - 31.12.2017, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 7.000,00

Usnesení č. 118/3242/17 - rada města s o u h l a s í
č. 17119 - s ukončením Nájemní smlouvy bytu č. 13 ul. Borská č.p. 293 v Náchodě dohodou k 30.09.2017
č. 17121 - se snížením nájemného bytu č. 1 v č.p. 93 v Náchodě - Lipí na dobu určitou od 01.11.2017 - 30.04.2018, výše nájmu na toto období bude Kč 39,00/m2 podlahové plochy/měsíčně

Usnesení č. 118/3243/17 - rada města r e v o k u j e
č. 17120 - usnesení 116/3201/17 ve věci schválení obsazení bytu č. 10 Duhová ul. čp. 267 Romanou Novákovou s účinností od 01.01.2018
č. 17127 - usnesení 115/3180/17, bod jednání 17105, ve věci schválení Smlouvu o nájmu bytu č. 4 v č.p. 41 v ulici Broumovská v Náchodě s Margitou Kurovou na období 01.10.2017 - 31.12.2017, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 13.000,00 a s c h v a l u j e na základě výjimky z podmínek pro žadatele Smlouvu o nájmu bytu č. 4 v č.p. 41 v ulici Broumovská v Náchodě s Margitou Kurovou na období 01.11.2017 - 31.01.2018, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 13.000,00

Usnesení č. 118/3244/17 - rada města z a m í t á č. 17122 - žádost pí. Renaty Lakatosové o nájem bytu v majetku města Náchoda

Usnesení č. 118/3245/17 - rada města n e s c h v a l u j e č. 17123 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 4 v č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě s paní Alenou Vargovou

Usnesení č. 118/3246/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 17125 - informaci o stavu využití prostor v budově č.p. 2020 v ulici Němcové v Náchodě

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/22/2017

Usnesení č. 118/3247/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/22/2017

Plnění usnesení RM č. 86/2428/17 a č. 113/3111/17

Usnesení č. 118/3248/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a předkládá ZM na vědomí, že v provozovnách, vymezených OZV č. 1/2013 není porušován Zákon č. 186/2016 Sb. Zastřešení vstupů Běloveská 1591 - 1600 Usnesení č. 118/3249/17 - rada města s c h v a l u j e záměr prodeje ploch zabraných schody za odhadní cenu

Změna smlouvy o zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení na území Města Náchod

Usnesení č. 118/3250/17 - rada města s c h v a l u j e dodatek smlouvy č. 1 o zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení na území Města Náchod se společností ASEKOL a.s.

Žádost o dotaci Sportovní klub Běloves 2017

Usnesení č. 118/3251/17 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro Sportovní klub Běloves zastoupený panem Ing. Lukášem Kučerou, předsedou, na úpravu lyžařských běžeckých tras v roce 2017 včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura ve výši Kč 20 000,- proti předložení faktur za skutečně vynaložené náklady za úpravy běžeckých tras

Navázání partnerských kontaktů s Ukrajinou (městem na Zakarpatské Ukrajině)

Usnesení č. 118/3252/17 - rada města n e s o u h l a s í s navázáním partnerských vztahů s oblastí (městem) na Zakarpatské Ukrajině a pověřuje místostarostu Miroslava Bráta, aby tímto stanoviskem reagoval na všechny nabídky výše zmíněného partnerství

Členství v Česko-Slovenské Baťově společnosti

Usnesení č. 118/3253/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit členství města Náchoda v Česko-Slovenské Baťově společnosti a pověřuje vedení města stvrzením členství svým podpisem

Vytvoření nového funkčního místa na odboru kultury, sportu a cest. ruchu a stanovení celkového počtu zaměstnanců města Náchoda zařazených do úřadu

Usnesení č. 118/3254/17 - rada města s o u h l a s í s účinností od 1. 11. 2017 s vytvořením jednoho funkčního místa odborného pracovníka pro kulturu, sport a cestovní ruch, zařazeného do odboru kultury, sportu a cestovního ruchu

Usnesení č. 118/3255/17 - rada města stanovuje

k 1. 11. 2017 , podle ust. § 102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 178, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 118/3256/17 - rada města s c h v a l u j e čerpání rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši Kč 185 544,23,- pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod na vyrovnání hospodářského výsledku z roku 2016

Schválení investice pro Lesy města Náchoda, spol. s r.o.

Usnesení č. 118/3257/17 - rada města s c h v a l u j e v souladu se svým usnesením č. 91/252/05 ze 4.10.2005 společnosti Lesy města Náchoda spol. s r.o. nákup manipulačního prostředku VZV-Desta s příslušenstvím za pořizovací cenu bez DPH Kč 502.360,-

VZMR - Odvlhčení haly s ledovou plochou pro zimní stadion

Usnesení č. 118/3258/17 - rada města v y l u č u j e v rámci veřejné zakázky malého rozsahu "Odvlhčení haly s ledovou plochou pro zimní stadion Náchod" účastníka č. 1 Vlastimila Svobodu - Vzduchotechnika Svoboda z důvodu nedodání části rozpočtu, přidání položek do rozpočtu a doložení variantních řešení do nabídky

Usnesení č. 118/3259/17 - rada města s ch v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Odvlhčení haly s ledovou plochou pro zimní stadion Náchod" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1:
Pořadí č. 1: HI - SERVICE vzduchotechnika s.r.o. se sídlem Sejkorova 23, 636 00 Brno, IČO: 26233428, nabídková cena: 1 871 271,- Kč včetně DPH
Pořadí č. 2: SEN - vysoušecí technika, s.r.o. se sídlem Záhoří 20, 378 21 Záhoří, IČO: 26023512, nabídková cena: 1 981 598,- Kč včetně DPH
Pořadí č. 3: SAMING s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO: 60915200, nabídková cena: 1 983 090,- Kč včetně DPH

Žádost o navýšení stavu pracovníků v Městské knihovně Náchod o 0,5 úvazku

Usnesení č. 118/3260/17 - rada města s c h v a l u j e navýšení stavu pracovníků v Městské knihovně Náchod o 0,5 úvazku a pověřuje odbor kultury, sportu a cestovního ruchu povýšením rozpočtové dotace pro Městskou knihovnu Náchod v návrhu rozpočtu města na rok 2018 o částku 123 900 Kč

Žádosti o dotace na rok 2018

Usnesení č. 118/3261/17 - rada města s o u h l a s í s dotacemi na celoroční činnost a akce náchodských sportovních klubů a kulturních organizací na rok 2018 dle předložených žádostí ve výši 200 000,- Kč a pověřuje odbor kultury, sportu a cestovního ruchu zahrnutím této částky do návrhu rozpočtu města na rok 2018, do kapitoly "16 - Kultura"

Provozní řád hřiště Hamra

Usnesení č. 118/3262/17 - rada města s c h v a l u j e provozní řád víceúčelového hřiště Hamra v předloženém znění

Oprava střechy radnice, Masarykovo náměstí 40 v Náchodě - dodatek č. 1

Usnesení č. 118/3263/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 1. na dílo "Oprava střechy na radnici v Náchodě" s firmou Lestav spol. s r.o., Dvůr Králové n/Lab.

Zřízení příspěvkové organizace města "Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves"

Usnesení č. 118/3264/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit založení příspěvkové organizace města Náchoda s názvem "Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves" zastoupené MUDr. Janem Faltou, ředitelem, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČO 06435483, včetně znění zřizovací listiny

Jmenování ředitele příspěvkové organizace města Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves

Usnesení č. 118/3265/17 - rada města j m e n u j e s platností od 16. 10. 2017 na dobu neurčitou ředitelem příspěvkové organizace "Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves" (se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČO 06435483) pana MUDr. Jana Faltu, bytem Broumovská 93, Náchod

Náklady na přenesený výkon státní správy v roce 2017

Usnesení č. 118/3266/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Schválení zhotovitele oprava komunikace v ulici U Kočovny

Usnesení č. 118/3267/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky pro opravu komunikace U Kočovny společnosti Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811470 za nabídkovou cenu 902.081,- Kč vč. DPH s termínem plnění říjen - listopad 2017

Žádost o souhlas se zapojením PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektu MAP - Prorodinná opatření I.

Usnesení č. 118/3268/17 - rada města s o u h l a s í se zapojením PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektového záměru MAP - Prorodinná opatření s projektem Déčko pro rodiny v předpokládané výši 5 mil. Kč

Žádost ředitelky MŠ Náchod, Havlíčkova 1848 o souhlas se zapojením do projektu "Šablony pro MŠ"

Usnesení č. 118/3269/17- rada města s o u h l a s í se zapojením MŠ Náchod, Havlíčkova 1848 do projektu "Šablony pro MŠ" v celkové výši 442 296,- Kč

Modernizaci zásahových osobních ochranných prostředků pro JSDH Náchod - smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 118/3270/17 - rada města s o u h l a s í s přijetím dotace na modernizaci zásahových osobních ochranných prostředků pro JSDH Náchod ve výši 250.000,-- Kč a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje z projektu vedeného pod číslem 17RGI02-0266

Ing. Macek J., ČK - sídliště SUN - umístění kamer na sloupy VO

Usnesení č. 118/3271/17 - rada města s o u h l a s í s umístěním 3 kusů kamer na dvou sloupech VO

Nabídka na provedení modelových zkoušek minerální vody

Usnesení č. 118/3272/17 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky pro společnost Eco-Aqua-Servis s.r.o. IČO 26735547 Vybudování parkoviště v Bělovsi ulice kpt. Jaroše Usnesení č. 118/3273/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření objednávky se společností BEZEDOS s.r.o. IČO 275 04 867 na vybudování parkoviště v ulici Kapitána Jaroše v Bělovsi

Novostavba skladu pro SDH Lipí u Náchoda

Usnesení č. 118/3274/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo Novostavba skladu pro SDH Lipí u Náchoda s účastníkem Vše pro stavby s.r.o., Kubelkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 28969553

Rozpočtová opatření od 4.9.2017

Usnesení č. 118/3275/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 127 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtová opatření na vědomí

Souhlas s umístěním sídla

Usnesení č. 118/3276/17 - rada města Náchoda v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s umístěním sídla příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, IČO: 064 35 483, do budovy s č. p. 40, jež je součástí pozemku parc. č. 123 nacházejícího se v katastrálním území Náchod, obec Náchod, to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Náchod, na listu vlastnictví č. 10001, nacházející se na adrese Masarykovo náměstí 40, 54701 Náchod, a pověřuje starostu města Náchoda podpisem tohoto souhlasu.

Vánoční osvětlení na sloupech VO v ulicích Českoskalická, Pražská a Běloveská

Usnesení č. 118/3277/17 - rada města s o u h l a s í s objednáním 75 ks dekoru č. 957-201 - kombinace ledové kontury

Ukončení Karlova náměstí - stálé expozice náchodských rodáků arch. Jana Letzela a Josefa Škvoreckého

Usnesení č. 118/3278/17 - rada města s o u h l a s í s variantou B Ukončení Karlova náměstí pro vybudování stálé expozice náchodských rodáků arch. Jana Letzela a Josefa Škvoreckého

Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě - smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 118/3279/17 - rada města s o u h l a s í s přijetím dotace ve výši 3.000.000,- Kč na akci "Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě" předložené do programu 17RRD11 Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém kraji vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17RRD11-0022

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta