Dnes
Teplota: 20.8 °C

Souhrn usnesení ze 41. / 124. / schůze Rady města Náchoda konané 20. listopadu 2017


Výroční zprávy a zprávy o činnosti PO města

Usnesení č. 124/3388/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy PO MŠ, Náchod, Alšova 952; MŠ, Náchod, Březinova 669; MŠ, Náchod, Vítkova 304; MŠ, Náchod, Myslbekova 4 a MŠ, Náchod, Havlíčkova 1848

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 124/3389/17 - rada města s o u h l a s í č. 2130 - se zrušením usnesení č. 100/2733/17 ze dne 18.4.2017 týkajícím se akce 2130 - ukončení nájemní smlouvy č. 11107/2003 uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Náchod, z.s., IČO 15046486, výpovědí k 31.8.2017
- se zrušením usnesení č. 113/3097/17 ze dne 21.8.2017 týkajícím se akce 2130 - ukončení nájemní smlouvy č. 11107/2003 uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Náchod, z.s., IČO 15046486, výpovědí k 31.12.2017
- s ukončením nájemní smlouvy č. 11107/2003 uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Náchod, z.s., IČO 15046486, dohodou k 31.12.2018
č. 3245 - se zrušením usnesení č. 100/2733/17 ze dne 18.4.2017 týkajícím se akce 3245 - ukončení nájemní smlouvy č. SMF/1999/2011 uzavřené s Okresním sdružením České unie sportu Náchod, z.s., IČO 00435767, výpovědí k 31.8.2017
- se zrušením usnesení č. 115/3175/17 ze dne 4.9.2017 týkajícím se akce 3245 - ukončení nájemní smlouvy č. SMF/1999/2011 uzavřené s Okresním sdružením České unie sportu Náchod, z.s., IČO 00435767, výpovědí k 31.12.2017
- s ukončením nájemní smlouvy č. SMF/1999/2011 uzavřené s Okresním sdružením České unie sportu Náchod, z.s., IČO 00435767, dohodou k 31.12.2018
č. 3605 - s ukončením nájemní smlouvy č. SMF/2653/2015 uzavřené s paní Ivetou Krupicovou, a to odstoupením podle článku III. odst. 4. nájemní smlouvy č. SMF/2653/2015. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení. Tímto dnem končí právo nájemce užívat a používat uvedenou část pozemkové parcely
č. 3888 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/3081/2017 s MUDr. Miroslavem Šváblem na bezplatné užívání pozemkové parcely č. 183/10 o výměře 2051 m2 v katastrálním území Dobrošov. Pozemek se přenechává do výpůjčky za účelem sečení trávy a udržování veřejné zeleně. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.11.2017 do 31.12.2019
č. 3909 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/3075/2017 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1990/2 v katastrálním území Náchod, v ulici Kladské a v pozemkových parcelách č. 614/2, č. 614/3, č.623/6, č. 623/7, č. 623/11, č. 749 a č. 750 v katastrálním území Běloves, v ulici Kladské. Celková délka plynovodního potrubí uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 220 m. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3910 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/3076/2017 s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4, IČO 70996393. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předávají do bezplatného užívání 3 pískoviště. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 21.11.2017
č. 3920 - se záměrem uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemkové parcele č. 1987/1 v katastrálním území Náchod. Věcné břemeno spočívá v uložení zemního kabelového vedení do pozemkové parcely města č. 1987/1 v délce cca 100 m
č. 3921 - se záměrem uzavřít s Pavlem Vítkem smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1919/25 a č. 1922/1 v katastrálním území Náchod. Věcné břemeno spočívá v uložení plynovodního potrubí v pozemkových parcelách města v délce cca 10 m
č. 3923 - se zveřejněním záměru pronajmout část pozemkové parcely č. 139/1 v katastrálním území Náchod o výměře 51 m2 paní Jaroslavě Brumlové, IČO 62714601, pro umístění prodejního stánku
č. 3924 - se záměrem uzavřít s panem Ondřejem Klapště, Michalem Pečem a Martinem Skálou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 247/1 v katastrálním území Pec pod Sněžkou. Věcné břemeno spočívá ve zřízení vodovodní přípojky uložené v pozemkové parcele č. 247/1 v katastrálním území Pec pod Sněžkou v délce cca 38 m.
č. 3912 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/3084/2017 s Michalem Strnadem, Kostelecká 1826, Náchod. Smlouvou se přenechává panu Strnadovi do užívání část pozemkové parcely č. 274, díl č. 2 o výměře 371 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda pro zřízení zahrádky, umístění chatky a pergoly. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 2395,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2018. - s podnájmem bytu č.4, ul. Duhová čp.265

Usnesení č. 124/3390/17 - rada města r u š í
č. 3790 - ruší usnesení č. 121/3331/17 ze dne 30.10.2017 v části akce 3790, týkající se nájemní smlouvy č. SMF/2924/2016 uzavřené se společnosti FG Forrest, a.s., IČO 25290568 a s o u h l a s í
s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2924/2016 uzavřené se společností FG Forrest, a.s., IČO 25290568, ke dni 31.12.2017
Usnesení č. 124/3391/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 3717 - zveřejnění záměru darování pozemkové parcely č. 327/4 v katastrálním území Malé Poříčí do vlastnictví ČR Povodí Labe, s.p.
č. 3741 - podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2055/2 a pozemkové parcely č. 2055/3 katastrální území Náchod do vlastnictví města Náchoda
č. 3907 - zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 360/2 v katastrálním území Lipí u Náchoda

Usnesení č. 124/3392/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3917 - schválit nabytí, č. 3914 - schválit nabytí

Usnesení č. 124/3393/17 - rada města z a m í t á
č. 17149 - žádost pí. Ireny Karasové o přidělení místnosti na městské ubytovně v Běloveské ulici č.p. 2013 v Náchodě
č. 17150 - žádost pí. Petry Herákové o uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v ulici Českých bratří č.p. 540 v Náchodě
č. 17151 - žádost pí. Marcely Šrůtkové o nájem bytu v majetku města Náchoda - zařazení pí. Marcely Šrůtkové do evidence uchazečů o byt

Usnesení č. 124/3394/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 17152 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 349 v ulici Francouzská v Náchodě dohodou k 30.11.2017
č. 17153 - trvalé snížení nájemného bytu č. 1 v č.p. 121 v ulici Drtinovo náměstí v Náchodě na výši Kč 46,00/m2/podlahové plochy měsíčně od 01.01.2018 a
uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě na byt č. 1 v č.p. 121 v ulici Drtinovo náměstí v Náchodě platného do 01.01.2018, nájemné bude stanoveno ve výši Kč 46,00/m2/podlahové plochy měsíčně, jistota se nepožaduje č. 17154 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 7 v ulici Bartoňova č.p. 277 v Náchodě od 01.12.2017 ve věci změny osobních údajů nájemce bytu, ostatní ustanovení Smlouvy o nájmu bytu zůstávají nezměněna
č. 17155 - záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - skladu, který je součástí stavební parcely st. 11/2 v katastrálním území Staré Město nad Metují v Náchodě, firmě p. Michala Škorpila, IČO 46498451
- záměr pronájmu části pozemku sloužícího podnikání, který je součástí pozemkové parcely p.č. 28/1 v katastrálním území Staré Město nad Metují v Náchodě, firmě p. Michala Škorpila, IČO 46498451
- zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání - skladu, která je součástí stavební parcely st. 11/2 v Náchodě, katastrálním území Staré Město nad Metují a záměru pronájmu části pozemku sloužícího podnikání, který je součástí pozemkové parcely p.č. 28/1 v Náchodě, katastrálním území Staré Město nad Metují
č. 17156 - záměr vypůjčení prostoru sloužícího podnikání - skladu, který je součástí stavební parcely číslo st. 123 v Náchodě, katastrální území Staré Město nad Metují, Správě budov Náchod s.r.o., IČO 25279548
- záměr vypůjčení dvou přístřešků sloužících podnikání, které jsou součástí pozemkové parcely p.č. 28/1 v Náchodě, katastrální území Staré Město nad Metují, Správě budov Náchod s.r.o., IČO 25279548
- zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru vypůjčení prostoru sloužícího podnikání - skladu, který je součástí stavební parcely st. 123 v Náchodě, katastrálním území Staré Město nad Metují a záměru vypůjčení dvou přístřešků sloužících podnikání, které jsou součástí pozemkové parcely p.č. 28/1 v Náchodě, katastrálním území Staré Město nad Metují

Účelová neinvestiční dotace na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod na rok 2017

Usnesení č. 124/3395/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í rozhodnutí Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR o poskytnutí účelové neinvestiční dotace městu Náchod prostřednictvím Královéhradeckého kraje na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod na rok 2017 ve výši 42 857,60 Kč

Plán zimní údržby 2017-2018

Usnesení č. 124/3396/17 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 121/3355/17 z 30.10.2017 a s c h v a l u j e Plán zimní údržby na období 2017/2018 s novou terminologickou úpravou

Usnesení č. 124/3397/17 - rada města u k l á d á odboru SMF vystavit objednávku na TS Náchod s.r.o. na zimní údržbu na období 2017/2018 v souladu se schváleným Plánem zimní údržby na období 2017/2018

Usnesení č. 124/3398/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í vysvětlení k majetkoprávnímu bodu č. 1748

Klub Montace Náchod z.s.

Usnesení č. 124/3399/17 - rada města s o u h l a s í s přenecháním 1 ks vyřazeného ocelového sloupu pro Klub Montace Náchod z.s., IČO 69837473

Plnění rozpočtu za říjen 2017

Usnesení č. 124/3400/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/7/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 124/3401/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/7/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Smlouvy o veřejné službě - 2018

Usnesení č. 124/3402/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit toto usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/1/2018 až SMF/3/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/4/2018

Usnesení č. 124/3403/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/4/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/5/2018

Usnesení č. 124/3404/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/5/2018

Smlouvy o dotaci - podpora de minimis na rok 2018

Usnesení č. 124/3405/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města přijmout toto usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/6/2018 až SMF/8/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/9/2018 a č. SMF/10/2018

Usnesení č. 124/3406/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit toto usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/9/2018 a č. SMF/10/2018

Smlouvy o dotaci - Prima sezóna - rok 2018

Usnesení č. 124/3407/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/11/2018 až SMF/13/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace - rok 2018

Usnesení č. 124/3408/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/14/2018 až SMF/19/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda na r. 2018

Usnesení č. 124/3409/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/20/2018 a č. SMF/21/2018

Změny osob u roční inventarizace

Usnesení č. 124/3410/17 - rada města s c h v a l u j e navržené osoby pro provedení inventarizace za rok 2017

Zpráva KV + FV ZM ze společné kontroly

Usnesení č. 124/3411/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít danou zprávu na vědomí

Rozpočtová opatření od 20.11.2017

Usnesení č. 124/3412/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 143 až č. 147 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Snížení alikvotní částky za zapůjčené stejnokrojové součástky při ukončení pracovního poměru

Usnesení č. 124/3413/17 - rada města s o u h l a s í se snížením alikvotní částky za zapůjčené stejnokrojové součástky strážníka J. Lipovského z 8167 Kč na 5000 Kč

Úprava okružních křižovatek - změna termínu

Usnesení č. 124/3414/17 - rada města s c h v a l u j e prodloužení termínu dodání 3D modelu náchodského zámku do 28. 2. 2018 a schvaluje uplatnění smluvní pokuty

Smlouva o dílo - Změna č. 1 územního plánu Náchod

Usnesení č. 124/3415/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy na zpracování "Změny č. 1 Územního plánu Náchod" se zhotovitelem REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové

Návrh řešení parkovací plochy ul. Mlýnská a ul. Riegrova

Usnesení č. 124/3416/17 - rada města s o u h l a s í s navrhovanou úpravou parkovací plochy tak, jak je předkládána s termínem realizace nejpozději do 30. 4. 2018

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 124/3417/17 - rada města s c h v a l u j e na návrh škodní a likvidační komise ze dne 15.11.2017 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 124/3418/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit na návrh škodní a likvidační komise ze dne 15.11.2017 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu

Rozpočet 2018 - přísliby úvěrů

Usnesení č. 124/3419/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města - vzít na vědomí finanční zajištění úvěrového krytí rozpočtu 2018 - schválit zaslání Žádosti o poskytnutí úvěru KB a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, IČO 45317054 v souladu s příslibem úvěru r.č. 99019370057 - schválit uzavření Dodatku ke smlouvě o úvěru r.č. 99016895083 s KB a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, IČO 45317054

Střednědobé výhledy rozpočtu za PO města Náchoda

Usnesení č. 124/3420/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit rozpočtové výhledy rozpočtu za příspěvkové organizace města Náchoda

Návrh na odměny ředitelům PO II. pololetí 2017

Usnesení č. 124/3421/17 - rada města s c h v a l u j e vyplacení odměn za II. pololetí 2017 ředitelům PO dle návrhu

Rozpočtové opatření - svoz odpadu

Usnesení č. 124/3422/17 - rada města s c h v a l u j e provedení rozpočtového opatření

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ZŠ Náchod, Pavlišovská 55

Usnesení č. 124/3423/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í vyhlášení ředitelského volna ředitelky ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55 dne 22.12.2017

Žádost o souhlas s výkonem výdělečné činnosti

Usnesení č. 124/3424/17 - rada města s o u h l a s í s výkonem výdělečné činnosti " Vedení a administrace projektu pro ZŠ" ředitele Základní školy, Náchod, Drtinovo náměstí 121 Mgr. Jiřího Hejka

Odměny, jiná plnění členům zastupitelstva města

Usnesení č. 124/3425/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města - stanovit výši odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce s účinností od 1.1.2018 takto :
místostarosta - 24000,- Kč, člen rady města - 8729,- Kč,
předseda výboru zastupitelstva, komise rady - 4365,- Kč,
člen výboru zastupitelstva, komise rady - 3637,- Kč, člen
zastupitelstva města - 2182,- Kč
- schválit, že v případě souběhu výkonu více funkcí bude náležet neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města
- stanovit s účinností od 1.1.2018 příspěvky uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města takto :
- příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu s platnou kolektivní smlouvou,
- příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu s platnou kolektivní smlouvou,
- odměnu při významném životním výročí, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu s platnou kolektivní smlouvou,
- příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu s platnou kolektivní smlouvou,
- příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu s platnou kolektivní smlouvou.
- stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členovi zastupitelstva města dle platného "Organizačního opatření
- pracovní cesty a cestovní náhrady" a dále doporučuje zastupitelstvu města stanovit, že za pravidelné pracoviště člena zastupitelstva města pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho trvalého pobytu.
- souhlasit s prodloužením pracovněprávního vztahu - dohody o provedení práce mezi městem Náchod a panem Petrem Jiráskem, neuvolněným členem zastupitelstva města, vždy o 1 rok

Smlouva o zajištění ohňostroje

Usnesení č. 124/3426/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o konání ohňostroje, dne 1. 1. 2018 v 18.00 hodin na Masarykově náměstí v Náchodě, firmou Fireworks service s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pobočka: Na Hamrech 874, 547 01 Náchod, zastoupenou jednatelem Tomášem Grossem, IČO: 24123781 za celkovou částku 70 000 Kč vč. DPH a poskytnutí zálohy uvedené firmě ve výši 69 000 do 27. 11. 2017

Příkazní smlouva - katalog ubytování

Usnesení č. 124/3427/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření příkazní smlouvy na katalog ubytování se společností Branka, o.p.s., se sídlem Němcové 2020, 547 01 Náchod, zastoupenou Markétou Venclovou, ředitelkou, IČO: 25915096

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/163/2017

Usnesení č. 124/3428/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/163/2017

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 124/3429/17 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 69 000,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Komenského 301, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou využity na doplnění vybavení tříd nábytkem v nově rekonstruované budově školy, na vyrovnání zvýšených nákladů na spotřebu vody po havárii vodovodního potrubí a na předpokládané zvýšené náklady na elektřinu

Nabídka na provedení projektové dokumentace hřbitov Náchod

Usnesení č. 124/3430/17 - rada města r e v o k u j e usnesení č. 123/3385/17 a s o u h l a s í s vystavením objednávky na vypracování projektové dokumentace pro společnost Green4plan s.r.o., IČO 288 57 097, nabídková cena 423.500,00 Kč vč. DPH 21%

Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa, dodatek č. 2 ke smlouvě na akci "Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa, dopravní značení" Usnesení č. 124/3431/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2017/DSH uzavřené se společností Dopravní značení Náchod s.r.o., Vysokov, IČO 27467040 na méněpráce a vícepráce na akci "Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa, dopravní značení" realizovanou v rámci projektu "Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa" spolufinancovaného z dotačního titulu Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu vyhlášeného v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury MMR ČR

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchod - podpora de minimis č. SMF/164/2017

Usnesení č. 124/3432/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchod - podpora de minimis č. SMF/164/2017

Kronika Náchoda

Usnesení č. 124/3433/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace o kronice Náchoda

Studie SPA (wellness) v Hotelu U Beránka

Usnesení č. 124/3434/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í studii stavby SPA (wellness) v budově Hotelu U Beránka a žádá o její dopracování

Ing. Jan Č t v r t e č k a
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka