Dnes
Teplota: 14.3 °C

Souhrn usnesení z 1. / 133. / schůze Rady města Náchoda konané 8. ledna 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 133/3512/18 - rada města s o u h l a s í
č. 3556 - s udělením plné moci Klubu Montace Náchod, z.s., IČO 69837473, se zajištěním geometrického zaměření části pozemku č. 833/3 v k.ú. Náchod v prostoru mezi pozemkovou parcelou č. 833/16 (pozemek okolo bunkru) a pozemkovou parcelou č. 1998/1 (lesní cesta) v rozsahu stanoveném dohodou ze dne 24.5.2017 (do 1 000 m2)
Usnesení č. 133/3513/18 - rada města r u š í
č. 3905 - svoje usnesení č. 130/3470/17 ze dne 18. 12. 2017 týkající se záměru přenechat části pozemkových parcel do užívání vlastníkům bytových jednotek domu čp. 1591, čp. 1592, čp. 1593, čp. 1594, čp. 1595, čp. 1596, čp. 1597, čp. 1598, čp. 1599, čp. 1600 ulice Běloveská a s c h v a l u j e
zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemkových parcel č.2268, č.2269, č.2270, č.2271, č.2272, č.2273, č.2274, č.2275, č.2276, č.2277 o celkové výměře 100 m2 v katastrálním území Náchod v ulici Běloveské Stavebnímu bytovému družstvu Náchod, IČO 00044865

Usnesení č. 133/3514/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 3931 - informaci o zjištění možného prodeje objektu č.p. 272 spolu s pozemky p.č.st. 317, p.č.st. 321, p.č.st. 386, p.č. 2/8 a p.č. 3/22 v k.ú. Dolní Radechová ve vlastnictví firmy BUREŠ ART s.r.o.

Usnesení č. 133/3515/18 - rada města u k l á d á č. 3929 - odboru SMF jednat o bezúplatném převodu pozemku p.č. 427/3 o výměře 7 m2, ostatní plocha v k.ú. Staré Město nad Metují, pozemku p.č. 622/6 o výměře 86 m2, ostatní plocha v k.ú. Běloves a koupi pozemku p.č. 50/2 o výměře 4 m2, ostatní plocha v k.ú. Staré Město nad Metují do majetku města

Usnesení č. 133/3516/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 3907 - prodej části pozemku

Usnesení č. 133/3517/18 - rada města s c h v a l u j e
č. 18001 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 540 v ulici Českých bratří v Náchodě s Ing. K. B. na období 01.02.2018 - 30.04.2018, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 10.000,00
č. 18002 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele o byt v majetku města Náchoda, uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 349 v ulici Francouzská v Náchodě s M. T. na období 01.02.2018 - 30.04.2018, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 7.500,00
č. 18003 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele o byt v majetku města Náchoda, uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 6 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě s D. V. na období 01.02.2018 - 30.04.2018, nájemné ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 9.500,00
č. 18004 - ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání SMF/2911/2016 dohodou k 31.01.2018 a vynětí prostoru sloužícího podnikání č. 5 v č.p. 236 v ulici Českoskalická v Náchodě z fondu prostor sloužících podnikání města Náchoda od 01.02.2018 trvale
č. 18005 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele o přidělení nájemního bytu v majetku města Náchoda, uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 41 v ulici Broumovská v Náchodě s P. B. na období 15.01.2018 - 31.03.2018, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 10.000,00

Plán a skutečnost kontrol a auditů ve veřejné správě za rok 2017 u PO města a příjemců dotací

Usnesení č. 133/3518/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené zprávy o výsledcích kontrol za rok 2017 u PO města a příjemců dotací

Plán kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2018 u PO města a u příjemců dotací

Usnesení č. 133/3519/18 - rada města s c h v a l u j e plán kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2018 u PO města a u příjemců dotací

Rozpočtová opatření od 1.1.2018

Usnesení č. 133/3520/18 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 1 až č. 3 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod

Usnesení č. 133/3521/18 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod, č. smlouvy ES 11712

Zápisy z komisí

Usnesení č. 133/3522/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í
- zápis z jednání letopisecké a místopisné komise ze dne 11.12.2017
- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 11.12.2017


Usnesení č. 133/3523/18 - rada města s o u h l a s í s uvedením jména Jindřicha Roubíčka na tabuli s významnými osobnostmi na Staroměstském hřbitově

Usnesení č. 133/3524/18 - rada města u k l á d á odboru KSCR předložit návrh na :
- umístění busty TGM na Masarykově náměstí vč. rozpočtu - doplnění desky Dr. Josefa Čížka na Beránku
vše k výročí založení republiky zodpovídá : R. Toušek

Obchvat Náchoda I/33 - zrušení pracovní skupiny pro řešení dopravní situace ve městě

Usnesení č. 133/3525/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města zrušit pracovní skupinu pro řešení dopravní situace ve vztahu k přípravě výstavby obchvatu vzhledem k vydání pravomocného územního rozhodnutí na tuto stavbu

Změna závazného ukazatele pro rok 2017 - mzdový limit pro Sportovní zařízení města Náchoda

Usnesení č. 133/3526/18 - rada města s c h v a l u j e zvýšení mzdového limitu bez posílení dotace organizaci Sportovní zařízení města Náchoda zastoupené paní Ing. Jaroslavou Justovou - ředitelkou pro rok 2017 na celkovou částku 4 979 863 Kč

Krytá zastávka autobusů na Pražské ulici naproti Hamrům

Usnesení č. 133/3527/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í žádost, ale vzhledem k tomu, že se nejedná o majetek města, bude odpovězeno na dotaz zamítavě

Plán práce Kontrolní výboru ZM na rok 2018

Usnesení č. 133/3528/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Kontrolu veřejných zakázek, kterou provede kontrolní výbor ZM v roce 2018 a posunout neprovedené kontroly, schválené ZM dne 12.12.2016, do roku 2018

Plnění rozpočtu za prosinec 2017

Usnesení č. 133/3529/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Rozpočtová opatření od 30.11.2017

Usnesení č. 133/3530/18 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 175 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtová opatření na vědomí

Dodatek č.1 ZL MěSSS Marie Náchod

Usnesení č. 133/3531/18 - rada města projednala úpravu ZL MěSSS Marie a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 Zřizovací listiny MěSSS dle předloženého návrhu

Zpráva o činnosti Městského informačního centra Náchod za rok 2017

Usnesení č. 133/3532/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í Zprávu o činnosti Městského informačního centra Náchod za rok 2017 a u k l á d á předkládat zprávu pololetně s členěním na turisty ČR, zahraniční a občany Náchoda zodpovídá : R. Toušek

Zpráva o stavu portfolia v J&T BANKA

Usnesení č. 133/3533/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Aktuelní stav čerpání SRÚ 2017/2018 k 31.12.2017

Usnesení č. 133/3534/18 - rada města s o u h l a s í s tím, aby v průběhu roku 2018 bylo započato s částečnou úhradou otevřeného střednědobého revolvingového úvěru 2017/2018 v souladu s průběžným plánováním cash flow roku 2018

Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod - právní akt

Usnesení č. 133/3535/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o vydání právního aktu k projektu Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod, reg. číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005926 spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu

Žádost o hlavní partnerství města Náchoda na plesu Police Symphony Orchestra

Usnesení č. 133/3536/18 - rada města s c h v a l u j e hlavní partnerství města Náchoda na plesu "Smíme prosit?" pořádaném Police Symphony Orchestra zastoupeném Petrou Soukupovou, předsedkyní, (IČO 01510207) včetně slevy z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 25 000 Kč vč. DPH

Sportovní zařízení města Náchoda - žádost o navýšení mezd

Usnesení č. 133/3537/18 - rada města u k l á d á ředitelce Sportovních zařízení města Náchoda ing. Justové zpracování a předložení personální a mzdové agendy (vč. zák. odvodů) pro jí žádané navýšení mzdového limitu a dotace pro rok 2018

Oprava - rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ 1. máje

Usnesení č. 133/3538/18 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na pro společnost VŠE pro stavby s.r.o., IČO 289 69 553

Nabídka na provedení hydrogeologického dozoru Malé Lázně

Usnesení č. 133/3539/18 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky pro společnost Eco-Aqua-Servis s.r.o. IČO 26735547

Městský úřad Zámecká 1845 - výkon služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Usnesení č. 133/3540/18 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na výkon služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbu "Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě" panu Michalu Novákovi, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí, IČO 87825848

Veřejný stadion Hamra - víceúčelové hřiště úprava PD

Usnesení č. 133/3541/18 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na aktualizaci a úpravu PD "Rekonstrukce víceúčelového hřiště veřejného stadionu Hamra"

Podání žádosti na projekt "Železniční most v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Raisova - Parkány v Náchodě a dohoda o financování

Usnesení č. 133/3542/18 - rada města s o u h l a s í s podáním žádosti na projekt Železniční most v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Raisova - Parkány v Náchodě" do Státního fondu dopravní infrastruktury do výzvy "Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou" a pověřuje odbor IRM ke zpracování žádosti

Usnesení č. 133/3543/18 - rada města s c h v a l u j e

znění a uzavření "Dohody o financování výstavby "Železniční most v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Raisova - Parkány v Náchodě" se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234

Pověření místostarosty Miroslava Bráta zajištěním informací o regionu Ťačiv - Zakarpatská Ukrajina

Usnesení č. 133/3544/18 - rada města p o v ě ř u j e místostarostu Miroslava Bráta zajištěním informací o regionu Ťačiv - Zakarpatská Ukrajina. Součástí pověření je mandát pro jednání s představiteli ukrajinské samosprávy s cílem získání konkretizovaných informací o možnostech spolupráce v rámci případných partnerských kontaktů Náchoda s městem Tačiv - v návaznosti na Memorandum o spolupráci, které s tímto ukrajinským regionem podepsali v roce 2017 představitelé Královéhradeckého kraje. Získané informace v podobě textové a obrazové předloží místostarosta Brát městské radě

Pošta Partner

Usnesení č. 133/3545/18 - rada města t r v á na svém usnesení č. 120/3300/17 z 16.10.2017

Usnesení č. 133/3546/18 - rada města z a m í t á

žádost České pošty s.p. o převzetí provozoven České pošty v OC Albert v rámci programu Pošta Partner a navrhuje České poště a.s. tuto službu nabídnout jiným subjektům, např. firmám a obchodům, které mají sídlo v této části města Náchoda a poskytovatelům služeb pod oborem činnosti č. 47. Usnesení č. 133/3547/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města zamítnout žádost České pošty s.p. o převzetí provozoven České pošty v Českoskalické čp. 192 a OC Albert v rámci programu Pošta Partner

Exekutorka - vymožené částky za rok 2017

Usnesení č. 133/3548/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

K možnostem nového uspořádání v jedné právnické osobě

Usnesení č. 133/3549/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit :
- postup spočívající ve vznesení požadavku města Náchoda, jako hlavního akcionáře obchodní korporace Beránek Náchod, a. s., IČO 64829472, aby představenstvo svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na město Náchod,
- navýšení majetkové účasti města Náchoda v obchodní korporaci Beránek Náchod, a. s., postupem dle ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, tak aby se město Náchod stalo jediným akcionářem

Výběr zpracovatele Studie proveditelnosti a žádosti o dotaci k projektu "Lávka přes železniční trať - Náchod"

Usnesení č. 133/3550/18 - rada města s o u h l a s í se zpracováním a podáním žádosti včetně zpracování studie proveditelnosti na projekt "Lávka přes železniční trať Náchod" společností CENTRUM EVROPSKÉHO PROJEKTOVÁNÍ a.s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové za nabídkovou cenu 29 645,- Kč vč. DPH a schvaluje uzavření příkazní smlouvy

Návrh na zřízení pracovní skupiny "Cyklotrasy Náchod + infrastruktura"

Usnesení č. 133/3551/18 - rada města s o u h l a s í s ustanovením pracovní skupiny "Cyklotrasy Náchod + infrastruktura" v navrženém složení členů pracovní skupiny

Žádost o změnu závazného ukazatele

Usnesení č. 133/3552/18 - rada města s c h v a l u j e snížení závazného ukazatele mzdový limit pro rok 2017 na celkovou částku Kč 1 472 384,- a ponechání uspořených provozních prostředků v rozpočtu příspěvkové organizace Kino Vesmír Náchod, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta