Dnes
Teplota: 28.7 °C

Souhrn usnesení z 8. / 140. / schůze Rady města Náchoda konané 21. února 2018

VZMR - Lávka přes železniční trať, Náchod

Usnesení č. 140/3714/18 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020, vyhlášené výzvou zadavatele dne 7. 2. 2018 "Lávka přes železniční trať, Náchod" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1 :

Pořadí č. 1 : MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. se sídlem Čepí 104, 533 32 Čepí - Pardubice, IČO: 29148871, nabídková cena : 3.009.894,79 Kč bez DPH.

Pořadí č. 2 : EUROVIA CS a.s., se sídlem Piletická 498, 503 40 Hradec Králové, IČO: 45274924, nabídková cena: 3 .938.874,31 Kč bez DPHIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta