Dnes
Teplota: 27.7 °C

Souhrn usnesení z 22. / 154. / schůze Rady města Náchoda konané 6. června 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 154/4138/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 3773 - schválit bezúplatné nabytí části „a" a části „b" z pozemku st. p. č. 92 v k.ú. Jizbice u Náchoda, které se sloučí do pozemkové parcely 404/8 v majetku města, z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č. UZSVM/HNA/1637/2018 - HNAM (SMF/3176/2018) a pověřit starostu města podpisem smlouvy.

č. 1444/2018 - schválit koupi pozemku p.č. 679/2 o výměře 285 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Náchod, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu Kč 46 000,- (tj. 161,40 Kč/ m2 ) a Kupní smlouvu č. UZSVM/HNA/1676/2018 - HNAM (SMF/3177/2018) a pověřit starostu města podpisem dané smlouvyIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta