Dnes
Teplota: 13.5 °C

Souhrn usnesení z 35. / 167. / schůze Rady města Náchoda konané 15. srpna 2018

MHD - změna jízdného a rozšíření linky č. 645121 - dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby

Usnesení č. 167/4311/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy, uzavřené dne 14.12.2017 mezi městem Náchodem a dopravcem CDS s.r.o. Náchod, v předloženém znění

Schválení výzvy na veřejnou zakázku ,,Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod"

Usnesení č. 167/4312/18 - rada města s c h v a l u j e

výzvu na veřejnou zakázku „Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod", která je realizována v rámci stejnojmenného projektu předloženého do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

Akce „Veřejné osvětlení města Náchoda - IX. etapa" - protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací

Usnesení č. 167/4313/18 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky Ing. Tomáši Maixnerovi, Nad Petruskou 2283/10, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, IČO 10374736 na zajištění protokolu o ověření osvětlenosti pozemních komunikací na akci „Veřejné osvětlení města Náchoda - IX. etapa" za cenu 28 000 Kč bez DPH (33 880 Kč vč. DPH)

Oprava chodníku v ulici Mlýnská

Usnesení č. 167/4314/18 - rada města s o u h l a s í

s opravou chodníku za nabídkovou cenu 155.730,-Kč bez DPH 21% a pověřuje odbor SMF vystavením objednávky pro firmu SILVAGRO s.r.o.

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta