Dnes
Teplota: 14.0 °C

Souhrn usnesení z 39. / 171. / schůze Rady města Náchoda konané 10. září 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 171/4375/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 9791/2018 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku st.p.č. 202 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 190 m2 v k.ú. Náchod

č. 2188, 7401/2018 - aktualizovanou přílohu č. 2 k nájemní smlouvě č. 11105/2003 uzavřené se společností Hotel Service Plus, s.r.o., IČO 25919318

č. 10368/2018 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3211/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Kabelové vedení NN bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1149/1 v katastrálním území Náchod v předpokládané délce cca 6 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 2624, 2626, 2629, 3013, 3017, 3201 - výpověď smlouvy o výpůjčce s tříměsíční výpovědní lhůtou uzavřené s organizacemi :

- Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením

Královehradeckého kraje, o.p.s., IČO 26594145, smlouva

o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí č. SM/805/2006

- TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s., IČO 25975498, smlouva

o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí č. SM/807/2006

- Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s., IČO 26608464,

smlouva o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí

č. SM/806/2006

- Konfederace politických vězňů České republiky, IČO 00417581,

smlouva o výpůjčce č. SMF/1507/2009

- Český svaz bojovníků za svobodu, IČO 00442755, smlouva

o výpůjčce č. SMF/1515/2009

- Liga proti rakovině Náchod, z.s., IČO 48622435, smlouva

o výpůjčce č. SMF/2499/2014

- výpověď nájemní smlouvy č. SMF/2001/11 s tříměsíční výpovědní lhůtou uzavřené s organizací Spolek přátel vojenské historie- 6.prapor polních myslivců Náchod, IČO 62729446.

Všechny smlouvy budou ukončeny uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. k 31.12.2018 a

u k l á d á

odboru SMF jednat se všemi organizacemi o novém umístění jejich kanceláří

Usnesení č. 171/4376/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18112 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 7 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. s ************* od 01.10.2018 - 31.12.2018; nájemné Kč 3.000,00/měsíčně, jistota Kč 3.000,00

č. 18113 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 60 v Náchodě, Broumovská ul. s *************na období 01.10.2018 - 31.12.2018, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 11.500,00

č. 18115 - uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání SMF/3209/2018

č. 18116 - uzavření Smlouvy o výpůjčce č. SMF/3210/2018

č. 18117 - umístění reklamních poutačů organizace Florbal Náchod bezplatně mezi požadované domy na požadované období

Usnesení č. 171/4377/18 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 3193 - ukončení nájemní smlouvy č. SMF/1932/2011

č. 18114 - revokaci usnesení 169/4321/18 ve věci ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 349 k 30.09.2018 a

t r v á

na ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 349 v Náchodě, Francouzská ul. s *************k 30.09.2018

Usnesení č. 171/4378/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 3773 - schválit Dodatek ke smlouvě

Smlouvy o dotacích

Usnesení č. 171/4379/18 - rada města s c h v a l u j e

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda-podpora

de minimis č. SMF/178/2018 pro Komorní orchestr Slávy Vorlové

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/179/2018 pro děkanství Náchod

Náklady a výnosy parkoviště u Bílé Růže

Usnesení č. 171/4380/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 171/4381/18 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu investic ve výši 140 000,00 Kč pro Základní uměleckou školu, Náchod, Tyršova 247, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na generální opravu klavírního křídla Scholze mod. V. opus 9 300.

Správa budov - nápravná opatření

Usnesení č. 171/4382/18 - rada města s c h v a l u j e,

že každá plánovaná nebo zjištěná investice nad 40 tis.Kč (Např. odstranění havarijního stavu) na svěřeném bytovém nebo nebytovém fondu v majetku města Náchoda, bude konzultována s hlavní účtárnou města. V případě, že se bude jednat o investici, objednávku na požadované práce vystaví Město Náchod. Správa budov Náchod (dle mandátní smlouvy) zajistí provedení prací, průběžnou kontrolu a převzetí díla. Každý náklad nad 40 tis.Kč bude konzultován s účtárnou města individuálně

Správa budov - havarijní stav

Usnesení č. 171/4383/18 - rada města u k l á d á

odboru investic a rozvoje města zahrnout do návrhu rozpočtu 2019 zřízení nových přípojek u čp. 2013 a čp. 391 v Běloveské ulici

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 171/4384/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 81 až č. 83 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí daná rozpočtová opatření

Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod

Usnesení č. 171/4385/18 - rada města z p l n o m o c ň u j e

Ing. Lucii Jetmarovou k zastupování Města Náchoda jednáním se SFŽP v rámci projektu Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod

Autorský dozor na akci - Minerálkovod Běloves v Náchodě

Usnesení č. 171/4386/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na zajištění autorského dozoru na akci - minerálkovod Běloves v Náchodě, společnosti VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/ 41, 772 11 Olomouc, IČO: 25835815

Projektová dokumentace ZŠ Komenského - Českoskalická

Usnesení č. 171/4387/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro PROXION s. r. o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod, IČ: 25264451, na vypracování projektové dokumentace vč. vyjádření, stanovisek a žádosti o stavební povolení, pro energetická opatření budovy na školním pozemku ZŠ Komenského v Náchodě

Úprava kontejnerových stání - dohoda innogy

Usnesení č. 171/4388/18 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením dohody o výstavbě v ochranném pásmu teplárny v rámci realizace kontejnerového stání, ul. Příkopy u č.p. 1102

Realizace dočasné parkovací plochy v ulici Nemocniční - dopravní značení a zajištění ochrany inženýrských sítí

Usnesení č. 171/4389/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci Realizace dočasné parkovací plochy v ulici Nemocniční - dopravní značení a zajištění ochrany inženýrských sítí firmě Vše pro stavby s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO: 28969553

Zápis z rozmísťovací komise

Usnesení č. 171/4390/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z rozmísťovací komise ze dne 30.08.2018 a 5.09.2018

Žádost o podporu sportovního klubu HOLKEY Náchod z.s.

Usnesení č. 171/4391/18 - rada města s c h v a l u j e

- podporu nově vzniklého sportovního klubu HOLKEY Náchod z.s. se sídlem Smetanova 2065, Náchod (IČO 07399286), zastoupeného panem Janem Pellym, místopředsedou výkonného výboru, ve

formě zvýhodněné ceny pronájmu ledové plochy Zimního stadionu Náchod určené sportovním klubům

- dotaci pro sportovní klub HOLKEY Náchod z.s. se sídlem Smetanova 2065, Náchod (IČO 07399286), zastoupený panem Janem Pellym, místopředsedou výkonného výboru, ve výši 16 650

Kč na úhradu pronájmu ledové plochy Zimního stadionu Náchod na rok 2018 včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16-Kultura - zahrnutí finanční částky ve výši 56 500 Kč určenou na úhradu

pronájmu ledové plochy Zimního stadionu Náchod na rok 2019 pro

organizaci HOLKEY Náchod z.s. se sídlem Smetanova 2065,

Náchod (IČO 07399286), zastoupeného panem Janem Pellym,

místopředsedou výkonného výboru, do návrhu rozpočtu města na

rok 2019

Nové skladové prostory na Hamrech - změna usnesení

Usnesení č. 171/4392/18 - rada města r e v o k u j e

své usnesení č. 169/4338/18 ze dne 27. 8. 2018 o pronájmu dvou místností jako skladovacích prostor na adrese Pražská 1759, Náchod a

s c h v a l u j e

rozšíření skladovacích prostor pro odbor kultury, sportu a cestovního ruchu v prostorech č. 232, č. 233, č. 234 a 248, které jsou ve správě Správy budov Náchod s.r.o. na adrese Pražská 1759,

Náchod, včetně rozpočtového opatření z kapitoly 16 - Kultura, ve výši 7 000 Kč vč. DPH a pověřuje odbor kultury, sportu a cest. ruchu vybavením skladovacích prostor

Převedení skateparku zpět pod správu Sportovních zařízení města Náchoda

Usnesení č. 171/4393/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

převod skateparku při atletickém stadionu Hamra v Náchodě zpět pod správu Sportovních zařízení města Náchoda

Žádost o dotaci Muzeum Náchodska

Usnesení č. 171/4394/18 - rada města n e s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Muzeum Náchodska, zastoupenou panem PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D., ředitelem, ve výši 5 000 Kč na tisk velkoformátových panelů (5 panelů á 1000 Kč), které budou obsahovat komentované obrazové dokumenty ke státnímu znaku, státní vlajce, heslu Pravda vítězí a hymně Kde domov můj a budou umístěny v pěti dosud prázdných oknech-výlohách výstavní síně Muzea Náchodska v Tyršově ulici čp. 247

Žádost o povolení k natáčení seriálu v ulicích města

Usnesení č. 171/4395/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

natáčení exteriérových scén pro krátký seriál "Darknight" v ulicích

města Náchoda skupinou Infero production, zastoupenou panem Petrem Neumannem, bytem 1. Máje 88, Náchod v období

1. 10. - 30. 11. 2018 s podmínkou, že termíny natáčení budou vždy s dostatečným předstihem oznamovány pracovníkům odboru kultury, sportu a cestovního ruchu MěÚ Náchod

Žádost o prominutí dluhu

Usnesení č. 171/4396/18 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Plnění rozpočtu za srpen 2018

Usnesení č. 171/4397/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici I/33 - ulice Kostelecká

Usnesení č. 171/4398/18 - rada města s c h v a l u j e

nákup 1 ks panelu měření rychlosti typu RMR - 2 od společnosti Empesort, s.r.o. Valašské Meziříčí, IČ 62362569, se sídlem Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, za nabídkovou cenu 66.025 Kč bez DPH

,,Realizace dočasné parkovací plochy v prostoru pod horní nemocnicí v ulici Bartoňova - dopravní značení a stavební úpravy v prostoru parkovací plochy č.3"

Usnesení č. 171/4399/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Realizace dočasné parkovací plochy v prostoru pod horní nemocnicí v ulici Bartoňova - dopravní značení a stavební úpravy v prostoru parkovací plochy č.3" firmě Vše pro stavby s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO: 28969553

Veřejný stadion HAMRA - Víceúčelové hřiště - zemní práce a odvoz

Usnesení č. 171/4400/18 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky společnosti BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, na provedení zemních prací a odvoz materiálu z víceúčelového hřiště Hamra

Příjezdová komunikace pro plánované RD na Pavlišově - změna objednávky na PD

Usnesení č. 171/4401/18 - rada města s c h v a l u j e

vystavení změny objednávky č. 1040/2017 ze dne 12.12.2017 na změnu stupně projektové dokumentace na stavbu příjezdové komunikace k plánovaným rodinným domkům na Pavlišově

Chodník a veřejné osvětlení na Mánesově nábřeží v Náchodě-dodatek č.1 smlouvy o dílo

Usnesení č. 171/4402/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Chodník a veřejné osvětlení na Mánesově nábřeží v Náchodě" se zhotovitelem Alprim CZ s.r.o.,Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811470 v předloženém znění

Oplocení areálu bývalé TEPNY, Náchod

Usnesení č. 171/4403/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy objednávky pro BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 27504867 na dodávku oplocení

Rozpočtová odpovědnost

Usnesení č. 171/4404/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Akcie Beránek Náchod a.s.

Usnesení č. 171/4405/18 - rada města u k l á d á

společnosti Beránek Náchod a.s., aby prohlásila všechny nevrácené akcie za neplatné ke dni 11.9.2018

Usnesení č. 171/4406/18 - rada města s c h v a l u j e,

aby akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč byly nově vydány jako jedna hromadná akcie

Vybudování a úprava parkovacích ploch a zastávky BUS v Náchodě, předložení žádosti o dotaci na KHK

Usnesení č. 171/4407/18 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci do programu Dotace na individuální účel - jednorázové akce - 18RGI02 vyhlášeného Královéhradeckým krajem na vybudování a úpravy parkovacích ploch a zastávky BUS v Náchodě ve výši 4,7 mil. Kč a s předložením žádosti na individuální účel - na vyvolanou akci - na vybudování kanalizace v souvislosti se stavbou nemocnice v Náchodě na rok 2019 ve výši 3,5 mil.Kč do rozpočtu kraje

Stavební práce v areálu bývalé TEPNY, Náchod - dodatek č.1

Usnesení č. 171/4408/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku smlouvy č.1 v předloženém znění pro „Stavební práce v areálu bývalé TEPNY, Náchod" se společností BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 27504867

Chata Zvonička - záměr zateplení a projektová dokumentace

Usnesení č. 171/4409/18 - rada města s o u h l a s í

se záměrem zateplení části objektu chaty Zvonička v Peci pod

Sněžkou a zadáním projektové dokumentace pro rekonstrukci části objektu.

Dohoda o narovnání k akci „Veřejný stadion Hamra - víceúčelové hřiště, Náchod"

Usnesení č. 171/4410/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Dohody o narovnání, která je současně dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo č. IRM/522/2018, v předloženém připomínkovaném znění

Parkovací místo - ul. Dobrovského

Usnesení č. 171/4411/18 - rada města s o u h l a s í

se záměrem povolení stavby parkovacího místaIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta