Dnes
Teplota: 27.7 °C

Souhrn usnesení ze 40. / 172. / schůze Rady města Náchoda konané 24. září 2018

Žádost o prominutí dluhu

Usnesení č. 172/4412/18 - rada města s c h v a l u j e

upuštění od vymáhání pohledávky vůči projektantovi green4plan s.r.o. z důvodu nehospodárnosti takového postupu a ukládá Městskému úřadu Náchod odpovědět projektantovi green4plan s.r.o. na jeho žádost v tom smyslu, že jeho žádosti o prominutí „udělené sankce" bude vyhověno pouze na 50% a že je na něj i nadále nahlíženo jako na dlužníka města, se všemi důsledky, které z toho plynou

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 172/4413/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 9607/2018 - pachtovní smlouvu č. SMF/3214/2018 se společností ZEPO Bohuslavice, a.s., IČO 25295560, na pacht pozemkové parcely č. 150/3 o výměře 1453 m2, pozemkové parcely č. 152 o výměře 72 m2, pozemkové parcely č. 269 o výměře 1633 m2, pozemkové parcely č. 271/2 o výměře 1809 m2, pozemkové parcely č. 271/4 o výměře 1331 m2, pozemkové parcely č. 428 o výměře 878 m2, všechny v katastrálním území Jizbice u Náchoda a pozemkové parcely č. 144/9 o výměře 6008 m2, pozemkové parcely č. 341 o výměře 2857 m2, pozemkové parcely č. 342 o výměře 216 m2, pozemkové parcely č. 344/1 o výměře 1522 m2, pozemkové parcely č. 344/2 o výměře 1520 m2, pozemkové parcely č. 384/10 o výměře 6238 m2, všechny v katastrálním území Lipí u Náchoda, za účelem zemědělského hospodaření.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříletou výpovědní lhůtou s účinností od 1.10.2018. Pachtýř bude hradit roční pachtovné ve výši 3.000,- Kč/ha + DPH, tj. celkem 7.661,- Kč + DPH s každoročním navýšením o inflaci.

č. 10107/2018 - pachtovní smlouvu č. SMF/3213/2018 s paní Hanou Vítovou, Kostelecká 1826, Náchod. Smlouvou se přenechává do užívání část pozemkové parcely č. 274, díl č. 16 o výměře 364 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda, pro zřízení zahrádky a umístění chatky. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 2.000,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2018

č. 10 872/2018 - uzavření smlouvy o právu rozšířit stavbu na sousední pozemek při zateplení budovy č. SMF/3216/2018 pro Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, zastoupený panem Vratislavem Zítkou jednatelem za finanční náhradu 3.780,- Kč + DPH.

Usnesení č. 172/4414/18 - rada města s o u h l a s í

č. 18118 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost

č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s p. ********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.10.2018 do 31.12.2018

č. 18119 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2018 do 31.12.2018

č. 18120 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 4 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2018 do 31.12.2018

č. 18121 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 9 s ********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2018 do 31.12.2018

č. 18122 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 1 s ********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2018 do 31.12.2018

č. 18123 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 12 se ********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2018 do 31.12.2018

č. 18124 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 8 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem ********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.10.2018 do 31.12.2018

č. 18125 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 10 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.10.2018 do 31.12.2018

č. 18131 - s ukončením Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 783 v ulici Pražská v Náchodě dohodou k 30.09.2018

Usnesení č. 172/4415/18 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 18126 - Smlouvu o ubytování v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ********č. 18127 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 41 v Náchodě, Broumovská ul. s p. ********

Usnesení č. 172/4416/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 18128 - informaci o uvolnění bytu č. 32 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 30.09.2018

č. 18129 - informaci o uvolnění bytu č. 309 v ul. Rybářská č.p. 1819 v Náchodě k 30.09.2018

Usnesení č. 172/4417/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18130 - výpověď Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě dle § 2291 zákona č. 89/2012 Sb.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/181/2018

Usnesení č. 172/4418/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/181/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/180/2018

Usnesení č. 172/4419/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/180/2018

Zpracování studie rekonstrukce bývalé židovské obřadní síně a okolního areálu v rámci čs-polského projektu Historica Incognita

Usnesení č. 172/4420/18 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky ve výši Kč 50 000,- vč. DPH na zpracování studie rekonstrukce bývalé židovské obřadní síně a okolního areálu v rámci česko-polského projektu Historia Incognita pro TP Atelier, spol. s r.o., Olejnice 9, 549 41 Červený Kostelec, IČ 28815106

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 172/4421/18 - rada města s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 12.9.2018 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 172/4422/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 20.000 Kč/kus dle návrhu

Kontejnerová stání etapa V. 2018 Náchod - dodatek č.1

Usnesení č. 172/4423/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo IRM/538/18 na akci „Kontejnerová stání etapa V - 2018, Náchod" se zhotovitelem ELEKTROIN spol s r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČO 609 30 888

Rozpočtová opatření od 10.09.2018

Usnesení č. 172/4424/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 84 až č. 88 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí daná rozpočtová opatření

Škodní událost - kontejner

Usnesení č. 172/4425/18 - rada města s c h v a l u j e

zaplacení náhrady škody v souladu s uplatněným nárokem a následné uplatnění práva na náhradu vůči České pojišťovně, a. s. a

u k l á d á

řediteli Technických služeb Náchod s.r.o. dbát na zabržďování kontejnerů a zajistit namátkovou kontrolu

Oprava chodníku v ulici Pražská v Náchodě

Usnesení č. 172/4426/18 - rada města s o u h l a s í

s opravou chodníku před vchody čp. 1397 a 1398 ul. Pražská za cenu 127.790,-Kč bez DPH

Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005

Usnesení č. 172/4427/18 - rada města s c h v a l u j e

navýšení rozpočtu o 16 800 Kč pro PO ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 a současně schvaluje úpravu limitu na platy pro rok 2018 na celkovou výši 1 603 800 Kč

Souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti Ing. Kateřiny Hiebschové, ředitelky SVČ Déčko Náchod

Usnesení č. 172/4428/18 - rada města s o u h l a s í

s výkonem jiné výdělečné činnosti ředitelky SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243, Ing. Kateřiny Hiebschové - externí spolupráce s Domem zahraniční spolupráce

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ TGM

Usnesení č. 172/4429/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

vyhlášení ředitelského volna dne 3. 10. 2018 v ZŠ T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Nové atraktivity pro Náchod v souvislosti se stoletým výročím vzniku republiky - busta T.G.M.

Usnesení č. 172/4430/18 - rada města s o u h l a s í

s přijetím dotace na akci „Nové atraktivity pro Náchod v souvislosti se stoletým výročím vzniku republiky - busta T.G.M." vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18RGI02 - 0200

OPŽP - Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém města Náchod

Usnesení č. 172/4431/18 - rada města s o u h l a s í

se záměrem na vybudování protipovodňového monitorovacího, varovného a informačního systému města Náchod a zpracování digitálního povodňového plánu a schvaluje vystavení objednávky Ing. Vladimíru Pavlíkovi, Najdrova 2183, 252 63, Roztoky, IČO 76389570 na zpracování projektové dokumentace ve výši 41 700 Kč bez DPH (50 457 Kč vč. DPH)

Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě - schválení změnových listů a uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Usnesení č. 172/4432/18 - rada města s c h v a l u j e

změnové listy č. 6-10 a prodloužení termínu ukončení a předání díla na 18.11.2018 na stavbu „Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě" a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě" se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod v předloženém znění

Prodloužení vázací podmínky čerpaných dotací na infrastrukturu - SUN (Sídliště u nemocnice)

Usnesení č. 172/4433/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

- schválit Dodatky č. 3 ke smlouvám č. I a II pod č.j.

UZSVM/HNA/2854/2018-HNA-A,

UZSVM/HNA/2854/2018-HNA-B, kterými bude termín dokončení

bytové výstavby prodloužen do 30.10.2023

- vzít na vědomí, že rezervované finanční prostředky v rozpočtu

2018 ve výši Kč 30 000 000,- budou použity na částečnou úhradu

úvěru 35-1631631567/0100 v roce 2018

Realizace dešťové kanalizace v ul. Raisova - napojení do Radechovky

Usnesení č. 172/4434/18 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky společnosti Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, na zhotovení dešťové kanalizace v ul. Raisova s tím, že 50% bude uhrazeno v letošním roce, 50% bude zahrnuto do rozpočtu roku 2019

Převod majetku do společnosti TS Náchod s.r.o.

Usnesení č. 172/4435/18 - rada města n e s o u h l a s í

s převodem uvedeného majetku na společnost Technické služby Náchod s.r.o. a ponechává ho v majetku města

Žádost o dotaci Spolek rodičů a přátel ZUŠ Náchod

Usnesení č. 172/4436/18 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Spolek rodičů a přátel ZUŠ Náchod (IČO 26570033), zastoupené panem Janem Řehákem, předsedou spolku, ve výši 5 000 Kč na pokrytí části nákladů na zajištění koncertu barokní hudby Jiřího Sychy a Filipa Dvořáka konaného dne 4. 10. 2018 v kostele sv. Michaela v Náchodě včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Ceník Jiráskova koupaliště pro rok 2019

Usnesení č. 172/4437/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

změnu ceníku Jiráskova koupaliště pro sezónu 2019 ve formě

zavedení slevy vstupného pro seniory a držitele karty ZTP

„Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě " Dodatek č. 2

Usnesení č. 172/4438/18 - rada města s o u h l a s í

se Změnovými listy č.2 - 6 a schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo IRM/528/18 na akci „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě " se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062

Smlouva o vytvoření díla Fotoklub Náchod - publikace „Náchod včera a dnes III.", schválení prodejní ceny

Usnesení č. 172/4439/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o vytvoření díla a poskytnutí licence na vydání publikace ,,Náchod včera a dnes III.". Smlouva bude uzavřená s Fotoklubem Náchod, o. s. Pavlišov 80, 547 01 Náchod, IČ: 26680041, zastoupeným Petrem Šulcem - předsedou

Usnesení č. 172/4440/18 - rada města s c h v a l u j e

zvýhodněnou cenu publikace Náchod včera a dnes III. při vernisáži spojené s křtem knihy 260 Kč vč. DPH/ks, prodejní cenu v Městském informačním centru 310 Kč vč. DPH/ks a prodejní cenu pro knihkupectví a knihovny 260 Kč vč. DPH/ks

Pojmenování minerálních vod - odměna

Usnesení č. 172/4441/18 - rada města s c h v a l u j e

odměnu za vybrané návrhy na pojmenování dvou minerálních vod vyvěrajících z nově navrtaných pramenů Jan a Běla ve výši 6000 Kč včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Instalace odvodňovacích žlabů v ul. Konečná, Náchod - Babí

Usnesení č. 172/4442/18 - rada města s o u h l a s í

s proplacením nákladů ve výši 1.520,-Kč

Souhlas s umístěním převaděče digitálního signálu pro vysílačky MP v Náchodě

Usnesení č. 172/4443/18 - rada města s o u h l a s í

s umístěním rozvaděče a souhlasí s tím, aby v případě vzniku SVJ v předmětném domě vzniklo tzv. věcné břemeno na toto zařízení

Žádost o schválení investic Sportovních zařízení města Náchoda

Usnesení č. 172/4444/18 - rada města s c h v a l u j e

- nákup turniketu za finanční částku 292 026 Kč vč. DPH a nového

ozvučení za finanční částku 60 000 Kč vč. DPH pro plavecký

bazén v Náchodě, které budou uhrazeny ze zdrojů Sportovních

zařízení města Náchoda

- nákup sušičky na prádlo za finanční částku 25 000 Kč vč. DPH

pro plavecký bazén v Náchodě, která bude uhrazena z rozpočtu

města Náchoda, z kapitoly 12 - Investice

Vodorovné dopravní značení za divadlem

Usnesení č. 172/4445/18 - rada města s o u h l a s í

s provedením vodorovného dopravního značení za cenu 12.063,70Kč včetně DPH

Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod - veřejná zakázka, část C

Usnesení č. 172/4446/18 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod, část C): „Rozšíření informačního systému GINIS" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění a smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití informačního systému GINIS Standard, jeho další obnově a rozvoji v předloženém znění s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: GORDIC spol. s r.o., Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783, nabídková cena za dodávku a implementaci rozšíření informačního systému GINIS činí 982 580,-- Kč bez DPH (1 188 922 Kč,-- vč. DPH) a nabídková cena za technickou podporu za období 5 let činí 386 796,-- Kč bez DPH (468 023,-- Kč vč. DPH)

Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi KHK a Městem Náchod

Usnesení č. 172/4447/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s připravovanou investiční výstavbou smluvních stran na území města Náchoda mezi Městem Náchod a Královéhradeckým krajem o spolupráci při stavbách „Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby" a „Odkanalizování oblastí ulic V Úvoze a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa" v předloženém znění

Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod - veřejná zakázka, část D

Usnesení č. 172/4448/18 - rada města

v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z důvodu předložení údajů účastníkem zadávacího řízení, které nesplňují zadávací podmínky a z důvodu nedoplnění údajů na základě žádosti zadavatele vylučuje účastníka zadávacího řízení Ing. Zbyněk Homolka, Jateční 803, 280 02, Kolín - Kolín IV, IČ: 12562581 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod, část D): „Rozšíření informačního systému DERIK"

Usnesení č. 172/4449/18 - rada města

v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. b) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ruší část D): „Rozšíření informačního systému DERIK" nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod"

Dodatek č. 1 - Dodávka a montáž kancelářského nábytku - Městský úřad, Zámecká 1845 Náchod

Usnesení č. 172/4450/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele 3/2018-SPR na akci „Dodávka a montáž kancelářského nábytku - Městský úřad, Zámecká 1845 Náchod" dle předloženého konceptu a pověřuje MěÚ Náchod rozhodnout o finálním znění

Vícepráce na akci ,,Přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ Plhov Náchod"

Usnesení č. 172/4451/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku smlouvy o dílo číslo 1., v předloženém znění na akci „Přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ Plhov Náchod"

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta