Dnes
Teplota: 16.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 19. / 23. / schůze Rady města Náchoda konané dne 13. července 2015


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 23/758/15 - rada města s o u h l a s í
č. 2630 - s uzavřením Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SM/791/2006 se společností Česká republika, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno, IČO 00020338 (dříve Státní rostlinolékařská správa, se sídlem v Praze, IČ 65349563). Nájemní smlouva bude ukončena dohodou podle článku V. odst. 1, a to k 31.7.2015
č. 3500 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2620/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. Vedení kNN je uloženo pod povrchem pozemkových parcel města č. 790/2, č. 1995/2 a č. 2005/1 v katastrálním území Náchod v celkové délce 27,95 m. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 2.795,- Kč + DPH
č. 3541 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2694/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. Vedení kNN je uloženo pod povrchem pozemkové parcely města č. 412 a č. 413 v katastrálním území Jizbice v celkové délce 65 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 6.500,- Kč + DPH
č. 3544 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2695/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. Vedení kNN je uloženo pod povrchem pozemkové parcely města č. 488 v katastrálním území Dobrošov v celkové délce 29,32 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 2.932,- Kč + DPH
č. 3628 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2690/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1838/5, č. 1894/2, č. 1897/2, č. 1916/10, č.1916/11, č. 1916/12, č. 2039 a č. 2044 v katastrálním území Náchod v Nemastově ulici a v ulici Českoskalické. Dále pod povrchem pozemkové parcely č. 3 a č. 421/8 v katastrálním území Staré Město nad Metují v ulici Václavické. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 340 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3630 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2693/2015 se společností Internet2 s.r.o., IČO 27467341. Smlouva se týká pronájmu bočních stěn autobusových zastávek v ulici 1. Máje u Montace, v ulici Kladská u Korunky, v ulici Bartoňova u školy TGM a v ulici Bartoňova u nemocnice, za účelem využití pro reklamní kampaň. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 1.000,- Kč/měsíc + DPH za jednu stěnu autobusové zastávky. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1.9.2015 do 31.12.2015
č. 3631 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/2691/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1827/1, č. 2036/9, č. 2042/11 a č. 2043/1 v katastrálním území Náchod v ulici Dobenínské. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 53 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3632 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/2692/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1300 v katastrálním území Pavlišov. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkové parcele města má být cca 48 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3636 - se zveřejněním záměru pronajmout část chodby vedle vstupních dveří na Zimní stadion v Náchodě v budově bez čp,/če na stavební parcele č. 2871 v katastrálním území Náchod o výměře 2x1 m2 do nájmu společnosti Pavigo s.r.o., IČ 26236621. Společnost Pavigo s.r.o. umístí na pronajatou plochu dva prodejní automaty
č. 3637 - se zveřejněním záměru pronajmout klubovnu v hale Zimního stadionu v Náchodě sportovnímu klubu HC Náchod a MONA Náchod. Klubovna je umístěna v hale zimního stadionu na stavební parcele č. 2871 v katastrální území Náchod
č. 3638 - se zveřejněním záměru pronajmout sportovnímu klubu HC Náchod, IČO 62731050, kancelář umístěnou v přístavbě Zimního stadionu v Náchodě v budově čp. 1795 na stavební parcele č. 3207 v katastrálním území Náchod v ulici Na Strži
č. 3639 - se zveřejněním záměru pronajmout sportovnímu klubu TJ Kraso Náchod, IČO 48652679, kancelář umístěnou v přístavbě Zimního stadionu v Náchodě v budově čp. 1795 na stavební parcele č. 3207 v katastrálním území Náchod v ulici Na Strži
č. 3476 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2698/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. Přeložkou vedení kVN jsou zasaženy pozemkové parcely města č. 1995/2 a č. 2005/1 v katastrálním území Náchod v délce 19,6 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 1.960,- Kč + DPH

Usnesení č. 23/759/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 2891 - ukončení nájemní smlouvy č. SMF/1782/2010 ze dne 20.12.2010 uzavřené s panem Stanislavem Liškou, bytem Rokytník čp. 13 ke dni 24.6.2015

Usnesení č. 23/760/15 - rada města r u š í
č. 3640, 2995 - k 15.7.2015 smlouvu o výpůjčce č. SMF/1844/2011 uzavřené s PO Kino Vesmír, IČ 00857866, dne 11.3.2011 pod číslem akce 2995 a s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2688/2015 s PO Kino Vesmír, IČ 00857866. Smlouvou se přenechává kinu Vesmír do bezplatného užívání zařízení digitálního kina v celkové hodnotě 5.466.951,60 Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 15.7.2015

Usnesení č. 23/761/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 2126 - prodej, č. 3447 - nabytí pozemku, č. 3562 - ponechává rozhodnutí na ZM, č. 3572 - nabytí pozemku

Usnesení č. 23/762/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí o bytu č. 11-3-8 v Náchodě, v Duhové ulici č.p.265

Usnesení č. 23/763/15 - rada města s o u h l a s í s podnájmem bytu č. 268/8, ul. Duhová

Usnesení č. 23/764/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15107 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 4 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Tomášem Markem,platnost smlouvy od 01.08.2015 - 31.10.2015, nájemné ve výši Kč 3.000,00/měsíčně, jistota ve výši Kč 3.000,00
č. 15108 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 2 v č.p. 349 ul. Francouzská v Náchodě a nabídku bytu k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení
č. 15109 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 2 v č.p. 505 ul. Francouzská v Náchodě a nabídku bytu k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení
č. 15110 - výpověď Nájemní smlouvy k bytu č. 5 v č.p. 391 v ulici Běloveská v Náchodě k 31.07.2015 dle § 2291 NOZ
č. 15111 - uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/2696/2015 na pronájem nebytového prostoru garážového stání v Náchodě,který je součástí stavební parcely 11/2 v Náchodě - Starém Městě s firmou Michala Škorpila, Pod Lipím 238, Náchod, IČ 46498451 s platností od 01.08.2015

Záměr - založení Dobrovolného svazku obcí

Usnesení č. 23/765/15 - rada města s c h v a l u j e záměr založení Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka

Usnesení č. 23/766/15 - rada města j m e n u j e za město Náchod do přípravné skupiny Ing. Tomáše Šuberta a zmocňuje jej dojednáním všech náležitostí pro založení DSO Kladská stezka a přípravu nutných dokumentů pro schválení v zastupitelstvech měst budoucího DSO Kladská stezka

Daňové exekuce za I. pololetí 2015

Usnesení č. 23/767/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/119/2015

Usnesení č. 23/768/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města revokovat jeho usnesení z 22.6.2015 II d) v části SMF/119/2015 a schválit upravenou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/119/2015

Rozpočtová opatření od 8.6.2015

Usnesení č. 23/769/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 105 až č. 115 a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Zápis z dopravní komise

Usnesení č. 23/770/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání dopravní komise konané dne 25. 6. 2015

Schválení uzavření dodatku č.4 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č. 4120843495 v rámci akce Výstavba RD Nad nemocnicí Náchod, podmiňující výstavba komunikace a inženýrských sítí Usnesení č. 23/771/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č. 4120843495 v rámci akce Výstavba RD Nad nemocnicí Náchod, podmiňující výstavba komunikace a inženýrských sítí s termínem plnění do 5.11.2015 pokládka kabelů, do 10.12.2015 kolaudace dokončené kabelizace

Žádost o souhlas rady města s přijetím daru

Usnesení č. 23/772/15 - rada města s c h v a l u j e přijetí finančního daru (smlouva de minimis) ve výši Kč 15 000,- od Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, pro příspěvkovou organizaci Kino Vesmír Náchod, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod. Finanční dar je účelově určen na úhradu nákladů spojených s pořádáním satelitních přenosů v Kině Vesmír

Audit - smlouva

Usnesení č. 23/773/15 - rada města r u š í svoje usnesení č. 19/671/15 ze dne 8.6.2015, kterým schválila Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města s auditorskou firmou c.k. audit s.r.o., Rychnov nad Kněžnou a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města počínaje rokem 2015 s firmou c.k. audit, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, Komenského 41, IČ 46504028

Žádost o finanční příspěvek na koncertní zájezd pěveckého sboru Jiráskova gymnázia

Usnesení č. 23/774/15 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 000 Kč na koncertní zájezd pěveckého sboru Jiráskova gymnázia ve dnech 12.-20.9.2015 do Velké Británie

Žádost o finanční příspěvek na akci Strongman Náchod 2015 o putovní pohár města

Usnesení č. 23/775/15 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč na akci Strongman Náchod 2015 za uvedených podmínek

Žádost o převod finančních prostředků v rámci rozpočtu města za účelem zahájení příprav na festival Náchodská Prima sezóna

Usnesení č. 23/776/15 - rada města s c h v a l u j e převod finančních prostředků v rámci kapitoly "16" kultura rozpočtu města Náchoda na rok 2015 ve výši 30 000 Kč z položky "3319-rezerva-5169" do nově vzniklé položky Prima sezóna pod městem "3319-342-5169"

Žádost o částečné prominutí částky za pronájem Městského divadla Dr. Josefa Čížka při akci Leaderfest 2015

Usnesení č. 23/777/15 - rada města s c h v a l u j e částečné prominutí částky za pronájem Městského divadla Dr. Josefa Čížka při akci Leaderfest 2015 ve výši 5 000 Kč

Nájemní smlouva a smlouva o spolupráci - Národní památkový ústav - Náchodské Kuronské slavnosti

Usnesení č. 23/778/15 - rada města s c h v a l u j e - uzavření Smlouvy o spolupráci pro konání kulturní akce Náchodské Kuronské slavnosti 2015 s Národním památkovým ústavem, za který jedná územní památková správa na Sychrově se sídlem Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov, NKP Státní zámek Náchod, Smiřických 1282, 547 01 Náchod, zastoupený vedoucím odboru správy Jiřím Růžičkou
- uzavření Nájemní smlouvy pro konání kulturní akce Náchodské Kuronské slavnosti 2015 s Národním památkovým ústavem, za který jedná územní památková správa na Sychrově se sídlem Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov, NKP Státní zámek Náchod, Smiřických 1282, 547 01 Náchod, zastoupený vedoucím odboru správy Jiřím Růžičkou, za nájemné 20 000 Kč vč. DPH

Převod hmotného i nehmotného majetku části příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda - Zimní stadion

Usnesení č. 23/779/15 - rada města s c h v a l u j e převedení majetku dle inventurních soupisů pod město Náchod, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení zimní stadion

Charitativní projekt Birell - cyklostezka Běloves

Usnesení č. 23/780/15 - rada města s o u h l a s í s konáním akce na cyklostezce

Uložení optických datových kabelů ul. Smetanova

Usnesení č. 23/781/15 - rada města s o u h l a s í s uložením opt. datových kabelů v p.č. 953/2 v k.ú Náchod

"Náchod, Bartoňova vila, Zámecká 243 - obnova terénního jihovýchodního schodiště - 2. etapa"

Usnesení č. 23/782/15 - rada města s c h v a l u j e - vystavení objednávky společnosti Teraco lité s.r.o., Toužimská 588/70, 197 00 Praha, IČO 24230456 na provedení povrchové teracové vrstvy schodišťových stupňů a zábradelních zídek na akci "Náchod, Bartoňova vila, Zámecká 243 - obnova terénního jihovýchodního schodiště - 2. etapa"
- vystavení objednávky společnosti ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČO 25931300 na provedení souvisejících stavebních prací na akci "Náchod, Bartoňova vila, Zámecká 243
- obnova terénního jihovýchodního schodiště - 2. etapa"

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 23/783/15 - rada města s c h v a l u j e čerpání investičního fondu ve výši Kč 145 200,- pro příspěvkovou organizaci Kino Vesmír Náchod, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup promítacího plátna Polar 3d 1,7

Dodávka cisternové automobilové stříkačky - nová zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 23/784/15 - rada města s o u h l a s í s vyhlášením nového zadávacího řízení na dodávku cisternové automobilové stříkačky a schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Dodávka cisternové automobilové stříkačky" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka do návrhu kupní smlouvy

Usnesení č. 23/785/15 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku "Dodávka cisternové automobilové stříkačky" ve složení Ing. Tomáš Šubert (náhradník Jindřich Řezníček), Ivana Kozáková (náhradník Mgr. Karel Petránek), Tomáš Kavan - velitel JSDH Náchod (náhradník Stanislav Hrudík - zástupce velitele JSDH Náchod), Pavel Punar - velitel družstva SDH Běloves (náhradník Jiří David - strojník SDH Běloves), Petr Košťál - člen JSDH Náchod (náhradník Martin Černý - strojník JSDH Náchod)

IPRM zóny, schvalování projektu předloženého v 5.2a - Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště

Usnesení č. 23/786/15 - rada města s c h v a l u j e projekt "Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" předložený Městem Náchod, IČ 00272868, DIČ CZ00272868 podaný do 1. časově neomezené výzvy vyhlášené Městem Náchod pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice".

Usnesení č. 23/787/15 - rada města s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválený projekt. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekt je zařazen do "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

IPRM - 1. časově neomezená výzva pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství - způsobilost výdajů Usnesení č. 23/788/15 - rada města s o u h l a s í s posunutím data ukončení projektů předkládaných v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice do 1. časově neomezené výzvy pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství do 30.11.2015

Vrtní průzkum podzemních štol

Usnesení č. 23/789/15 - rada města s c h v a l u j e uvolnění finančních prostředků na provedení vrtního průzkumu podzemních štol firmou GEO-CZ s.r.o. ve výši do 25 000 Kč vč. DPH

Reklama VaK Náchod a.s. + dar SK Babí

Usnesení č. 23/790/15 - rada města s c h v a l u j e - zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely č. 524/12 katastrální území Běloves za účelem umístění reklamy VaK Náchod a.s.
- poskytnutí neúčelového finančního daru ve výši 5.000 Kč ve prospěch SK Babí, z.s. formou darovací smlouvy
- neúčelovou darovací smlouvu č. SMF/2697/2015 dle návrhu

Schválení smlouvy o připojení na PCO pro Zimní stadion Náchod a firmou JJ Trend

Usnesení č. 23/791/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o připojení na PCO (zabezpečení Zimního stadionu v Náchodě) s firmou JJ Trend s. r. o., Dobrošovská 960, 547 01 Náchod, IČO: 63216302, zastoupenou Ing. Jiřím Jedličkou - jednatelem společnosti

Plnění rozpočtu za červen 2015

Usnesení č. 23/792/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

MŠ Vítkova

Usnesení č. 23/793/15 - rada města s c h v a l u j e postup řešení petice v MŠ Vítkova 304, Náchod podané dne 29.6.2015 pod č.j.36253/2015, který projednala školská komise na svém jednání dne 9.7.2015 a doporučila radě města ke schválení

SVČ Déčko

Usnesení č. 23/794/15 - rada města p r o j e d n a l a současnou situaci v SVČ Déčko, Náchod a s c h v a l u j e navrhovaný postup řešení, který projednala školská komise na svém jednání dne 9.7.2015

Zápis z jednání školské komise

Usnesení č. 23/795/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání školské komise ze dne 9.7.2015

Záměr - projektový manažer pro akci "Revitalizace zámeckého kopce"

Usnesení č. 23/796/15 - rada města s o u h l a s í se záměrem výběru externího projektového manažera na akci "Revitalizace zámeckého kopce"

Smlouvy energií Zimní stadion Náchod

Usnesení č. 23/797/15 - rada města s c h v a l u j e smlouvy vážící se k zásobování zimního stadionu v Náchodě dle návrhu

V Náchodě 14. července 2015

Jiří Maršík
radní
Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta