Dnes
Teplota: 15.3 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení ze 17. / 58. / schůze Rady města Náchoda konané dne 30. května 2016


Výhodnost záměru přístavby MÚ Náchod

Usnesení č. 58/1736/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a u k l á d á zpracovat harmonogram na výstavbu (přístavbu) MěÚ ve variantách zodpovídá : Ing. J. Čtvrtečka

Územní plán

Usnesení č. 58/1737/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace o Návrhu rozhodnutí o námitkách a Návrh vyhodnocení připomínek podaných k návrhu Územního plánu Náchod

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 58/1738/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 2126 - zveřejnění záměru prodeje podílu o velikosti 735/39420 ke stavební parcele č. 2895 katastrální území Náchod
č. 3753 - zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely
č. 1573/9 v katastrálním území Náchod

Usnesení č. 58/1739/16 - rada města r u š í č. 3688 - usnesení č. 43/1239/16, ze dne 26.1.2016, v části týkající se akce číslo 3688 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/2766/2016 s Policií ČR a s o u h l a s í
s uzavřením Dohody o užívání kamerového systému č. SMF/2766/2016. Dohodou se Policii ČR, IČO 75751545, předává do užívání zařízení PC sestavy a čtyři monitory VGA v rámci projektu "Propojení městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) s obvodním oddělením Policie ČR". Hodnota PC sestavy je 29.000,- Kč, hodnota čtyř monitorů VGA je 17.000,- Kč. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne jejího podpisu zástupci obou stran dohody

Usnesení č. 58/1740/16 - rada města s o u h l a s í
č. 3733 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2621/2015 se společností Česká pošta, s.p., Praha, IČO 47114983. Smlouva se týká pronájmu části pozemkové parcely č. 624 o výměře 1 m2 a části pozemkové parcely č. 2004/9 o výměře 1 m2, obě v katastrálním území Náchod. Smlouva se dále týká pronájmu části pozemkové parcely č. 471 o výměře 1 m2 a pronájmu části pozemkové parcely č. 110/21 o výměře 1 m2 - obě v katastrálním území Staré Město nad Metují. Části pozemkových parcel budou pronajaty za účelem umístění odkládacích (poštovních) schránek. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.7.2016. Nájemné je stanoveno dohodou za jedno pronajaté místo ve výši 100,- Kč/rok. Celkové nájemné se tedy stanovuje ve výši 400,- Kč/rok + DPH s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ
č. 3743 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2841/2016 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063. Věcné břemeno se týká uložení nového optického kabelu v pozemkové parcele č. 23/14 a č. 633/1 v katastrálním území Běloves v délce cca 45 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 1.000,- Kč + DPH
č. 3748 - se zveřejněním záměru pronajmout Královéhradecké lékárně a.s., IČO 27530981, nebytový prostor č. 0.44 o výměře 24,3 m2 v suterénu budovy polikliniky čp.738, která je součástí stavební parcely č. 2781/1 v katastrálním území Náchod. Pronajatý prostor bude využíván jako sklad léčivých přípravků a zdravotnického materiálu
č. 3418, 3749 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy SMF/2329/2013 se společností MERSEN, s.r.o., IČO 28772610, ke dnu 30.6.2016 a se zveřejněním záměru pronajmout společnosti PRAKTIK Česká Skalice, s.r.o., IČO 28859804, nebytové prostory v budově čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě, která je součástí stavební parcely č. 2781/1 v katastrálním území Náchod. Jedná se o pronájem nebytových prostorů ve druhém nadzemním podlaží budovy o celkové výměře 63,95 m2, které budou využity k výkonu lékařské praxe

Usnesení č. 58/1741/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 3750 - žádost MUDr. Filipa Čečky, týkající se přejezdu přes pozemkovou parcelu č. 621/3 v katastrálním území Náchod
č. 3664 - žádost o snížení ceny
č. 3747 - předloženou zprávu

Usnesení č. 58/1742/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
č. 3747 - schválit vyjmutí pozemkové parcely z majetku města,
č. 3076 - schválit budoucí nabytí nemovité věci

Usnesení č. 58/1743/16 - rada města s o u h l a s í č. 16085 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.12 s panem Michalem Matou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.06.2016 do 31.08.2016

Usnesení č. 58/1744/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 16086 - ukončení Smlouvy o ubytování na místnost č. 5 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s paní Liběnou Csókovou k 31.05.2016
č. 16088 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 9 v č.p. 277 ul. Bartoňova v Náchodě a schvaluje nabídku bytu č. 9 v č.p. 277 ul. Bartoňova v Náchodě k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení
č. 16089 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 1 v č.p. 98 ul. Na Vyšehradě v Náchodě a schvaluje nabídku bytu č. 1 v č.p. 98 v ul. Na Vyšehradě v Náchodě k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení
č. 16091 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 5 v č.p.
276 v ulici Bartoňova v Náchodě z 25.04.2016 s uvedením osob nájemců p. Martina Žďárského a pí. Jany Žďárské - ostatní ustanovení Smlouvy o nájmu bytu č. 5 z 25.04.2016 zůstanou nezměněna č. 16093 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Monikou Matoulkovou

Usnesení č. 58/1745/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 16087 - ukončení Smlouvy o ubytování na místnost č. 2 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Lukášem Balogem k 31.05.2016 a r e v o k u j e usnesení 57/1692/16 ze schůze ze dne 16.05.2016 ve věci uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 2 s Lukášem Balogem na dobu 01.06.2016 - 31.08.2016

Usnesení č. 58/1746/16 - rada města n e s c h v a l u j e č. 16090 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 16 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s Rudolfem Dudášem

Usnesení č. 58/1747/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 16092 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 50 v ulici Odboje v Náchodě k 31.05.2016 a s o u h l a s í s vyhlášením výběrového řízení na obsazení volného nájemního bytu č. 3 v č.p. 50 v ulici Odboje v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku

Žádost obce Vysokov o dotaci

Usnesení č. 58/1748/16 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí dotace Kč 20 000,- v rámci limitu de minimis pro obec Vysokov na pořádání "Výroční bitvy"

Smlouvy o dotaci - sport z hazardu (pravomoc RM)

Usnesení č. 58/1749/16 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/99/2016, SMF/100/2016, SMF/105/2016 a SMF/106/2016, SMF/109/2016 a SMF/110/2016 a SMF/112/2016, SMF/117/2016 a SMF/118/2016, SMF/124/2016, SMF/126/2016 až SMF/128/2016 dle návrhu

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - sport z hazardu

Usnesení č. 58/1750/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/96/2016 až SMF/98/2016, SMF/101/2016 až SM/104/2016, SMF/107/2016 a SMF/108/2016, SMF/111/2016, SMF/113/2016 až SMF/116/2016, SMF/119/2016 až SMF/123/2016, SMF/125/2016 a SMF/129/2016 dle návrhu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/147/2016

Usnesení č. 58/1751/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/147/2016 ve výši Kč 20 000,-

Návrh na objednání výroby zvonkohry a její instalace na Karlově náměstí

Usnesení č. 58/1752/16 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí a u k l á d á dopracovat materiál o osvětlení a ukotvení, včetně cenových nákladů, zakreslit do prostoru, předložit vyjádření hasičů zodpovídá : R. Toušek

Záměr - nákup hasičského auta pro hasičský sbor Náchod

Usnesení č. 58/1753/16 - rada města s c h v a l u j e záměr nákupu nového hasičského auta - cisternové automobilové stříkačky CAS 20 S2R a předložený postup dle návrhu

Lesy města Náchoda - investiční záměr

Usnesení č. 58/1754/16 - rada města s c h v a l u j e pořízení omítací pily OB-II M pro Lesy města Náchoda spol. s r.o.

Zápis z jednání komise ŽP a čistoty města

Usnesení č. 58/1755/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města konané dne 16. 5. 2016

Prodloužení vodovodního řadu v ul. Pod Smrkem v Náchodě

Usnesení č. 58/1756/16 - rada města s o u h l a s í s prodloužením vodovodního řadu v ul. Pod Smrkem v Náchodě, s rozpočtovým opatřením ve výši 15 tis. Kč na zajištění PD k územnímu rozhodnutí a se zařazením 121 tis. Kč do rozpočtu města Náchoda na rok 2017 na půjčku pro VAK Náchod, a.s. na zajištění a realizaci stavby vodovodního řadu v ul. Pod Smrkem v Náchodě

Schválení přeúčtování poplatku za připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí v rámci stavby "Výstavba RD nad nemocnicí,

podmiňující výstavba komunikace a inž. sítí - vrchní část u zahrádek" Usnesení č. 58/1757/16 - rada města s c h v a l u j e přeúčtování nákladů za připojovací poplatek ČEZ za každé odběrné místo el. energie majitelům jednotlivých parcel (kteří je nenabyli od města Náchoda) po jejich žádosti o připojení

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 58/1758/16 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 180 745,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Komenského 425, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou doplněny z provozních prostředků školy a použity na renovaci parket v 1. patře staré budovy

Příprava rozpočtu 2017 - návrh na úhradu DIÚ (dlouhodobého investičního úvěru)

Usnesení č. 58/1759/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města souhlasit s úhradou úvěru na SUN II k 10.1.2017 a toto zahrnout do návrhu rozpočtu 2017

Návrh na schválení poskytnutí 5 dotací v rámci Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda

Usnesení č. 58/1760/16 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí 5 dotací v rámci Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda /pravidel pro poskytování finančních prostředků/

Smlouvy o dotaci (Program pro podporu životního prostředí města Náchoda)

Usnesení č. 58/1761/16 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/143/2016, SMF/148/2016 a SMF/149/2016

Usnesení č. 58/1762/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/144/2016 a SMF/150/2016

Zápis z dopravní komise

Usnesení č. 58/1763/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání dopravní komise konané dne 18. 5. 2016

Žádost Náchodské Prima sezóny, o.p.s. o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě

Usnesení č. 58/1764/16 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí slevy z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě ve výši 12 000 Kč vč. DPH pro Náchodskou Prima sezónu, o.p.s. zastoupenou Jiřím Hejzlarem - ředitelem na akci "VII. ročník Hudebně divadelního festivalu" pro hendikepované žáky Královéhradeckého regionu, který se uskutečnil dne 13. 5. 2016

Žádost SVČ Déčko Náchod o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě

Usnesení č. 58/1765/16 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí slevy z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě ve výši 6 000 Kč vč. DPH pro SVČ Déčko Náchod zastoupené Ing. Ludmilou Pohankovou - ředitelkou na 4. ročník "Velkolepé taneční show", která se uskutečnila 29. 5. 2016

Žádost o dotaci pro SVČ Déčko Náchod na Mistrovství ČR ve Street dance

Usnesení č. 58/1766/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 8 000 Kč pro SVČ Déčko Náchod zastoupené Ing. Ludmilou Pohankovou - ředitelkou na Mistrovství ČR ve Street dance, které se uskutečnilo dne 13. 5. 2016 v Brně včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16 - Kultura" Žádost o partnerství Města Náchoda při pořádání cyklistického závodu Náchodská 24 hours MTB

Usnesení č. 58/1767/16 - rada města s c h v a l u j e partnerství města Náchoda při pořádání cyklistického závodu Náchodská 24 hours MTB sportovním klubem TRI - SKI - KOHA Náchod zastoupeného Ing. Jaroslavem Rohulánem - předsedou za uvedených podmínek

MěSSS Marie - dodatek č. 2

Usnesení č. 58/1768/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 77

Usnesení č. 58/1769/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2016 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Veřejná zakázka "Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě"

Usnesení č. 58/1770/16 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku "REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO STADIONU HAMRA V NÁCHODĚ" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:
Pořadí č. 1 - EKKL a.s., Altýře 582, 767 01 Kroměříž, IČO 27752771, nabídková cena: 35.772.835,65 Kč včetně DPH
Pořadí č. 2 - Sportech CZ s.e., Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, IČO 29 26 67 93, nabídková cena: 36.145.428,09 Kč včetně DPH

Zrušení Nařízení č. 1/2013

Usnesení č. 58/1771/16 - rada města r u š í Nařízení č. 1/2013

Rozpočtová opatření od 02.05.2016

Usnesení č. 58/1772/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 73 až č. 83 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žádost o opravu - výměnu osvětlení v chodbách MěSSS MARIE

Usnesení č. 58/1773/16 - rada města s c h v a l u j e výměnu osvětlení v chodbách MěSSS Marie a schvaluje nabídku EVT elektro s.r.o. za Kč 30 378,30 vč. DPH na provedení těchto operací

Organizační řád k 1. 6. 2016

Usnesení č. 58/1774/16 - rada města s c h v a l u j e Organizační řád s účinností od 1. 6. 2016

Výběr provozovatele farm. trhů- rok 2016

Usnesení č. 58/1775/16 - rada města s o u h l a s í, aby provozovatelem NFT byl pan Petr Konopek z Vrchlabí

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - SMF/95/2016

Usnesení č. 58/1776/16 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 54/1559/16

Usnesení č. 58/1777/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/95/2016 pro Branka o.p.s.

Výsledky zápisu do mateřských škol v Náchodě

Usnesení č. 58/1778/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í výsledky zápisu do mateřských škol v Náchodě pro školní rok 2016/2017 a s o u h l a s í se zrušením odloučeného pracoviště Mateřské školy, Náchod, Vítkova 304 - U Písníku 35 ke dni 30.6.2016

Usnesení č. 58/1779/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit zrušení odloučeného pracoviště Mateřské školy, Náchod, Vítkova 304 - U Písníku 35 ke dni 30.6.2016

Usnesení č. 58/1780/16 - rada města s o u h l a s í se sloučením příspěvkové organizace MŠ, Náchod, Vítkova 304, IČO: 70996458 do příspěvkové organizace MŠ, Náchod, Havlíčkova 1848, IČO: 70996440. Ke dni sloučení příspěvkových organizací k 1.7.2016 přechází veškerá práva a závazky na nástupnickou organizaci MŠ, Náchod, Havlíčkova 1848, IČO: 70996440. Rada města doporučuje zastupitelstvu města sloučení těchto PO schválit

Výsledky konkursního řízení na funkci ředitele/ky ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121

Usnesení č. 58/1781/16 - rada města j m e n u j e do funkce ředitele ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121 Mgr. Jiřího Hejka od 1. 8. 2016

Náchodský pedagog roku 2016

Usnesení č. 58/1782/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í návrh na ocenění Náchodský pedagog roku 2016

Zápis z finančního výboru

Usnesení č. 58/1783/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání finančního výboru ze dne 25. 5. 2016

Zpracování územního plánu Náchod - předložení žádosti o dotaci

Usnesení č. 58/1784/16 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci na projekt "Zpracování územního plánu Náchod" do Integrovaného regionálního operačního programu, Specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, průběžné výzvy č. 2 Územní plány.

Darovací smlouvy

Usnesení č. 58/1785/16 - rada města s c h v a l u j e darovací smlouvy SMF/2858/2016 a SMF/2859/2016

Souhlas s udělením výjimky z místní nebo přechodné úpravy provozu na míst. komunikacích

Usnesení č. 58/1786/16 - rada města n e s o u h l a s í s vydáním souhlasu k udělení výjimky z místní nebo přechodné úpravy provozu na místních komunikacích pro firmu INVEKO CZ s.r.o.

KHK - Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje, Oprava krovu a výměna střešní krytiny budovy radnice č.p. 40, Náchod

Usnesení č. 58/1787/16 - rada města v r a c í dotaci na akci "Oprava krovu a výměna střešní krytiny budovy radnice č.p. 40, Náchod" ve výši 185.000,- Kč z programu Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje 16KPG02 vyhlášeného Královéhradeckým krajem. Akce bude provedena v roce 2017 za výhodnějších dotačních podmínek

Smlouva o pronájmu části pozemku p.č. 653/2 , k.ú. Nové Město nad Metují pro vykonání zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění k řízení dvoukolových motorových vozidel (motocykl)

Usnesení č. 58/1788/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření Nájemní smlouvy s městem Nové Město nad Metují na pronájem části pozemku p.č. 653/2 v k.ú. Nové Město nad Metují pro vykonávání zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění k řízení dvoukolových motorových vozidel s cenou 100,- Kč/zkouška

Příprava provedení vrtného průzkumu předpokládaných podzemních chodeb

Usnesení č. 58/1789/16 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 57/1734/16 ze dne 16. 5. 2016 o provedení vrtného průzkumu předpokládaných podzemních chodeb v historickém centru města

Usnesení č. 58/1790/16 - rada města s c h v a l u j e provedení vrtného průzkumu předpokládaných podzemních chodeb v historickém centru města na místech dle přiloženého plánku včetně rozpočtového opatření ve výši 25 000 Kč do kapitoly "16 - Kultura" a souhlasí s tím, aby se na získání nezbytných podkladů nutných pro zahájení průzkumných vrtů (vymezení inženýrských sítí, komunikace ve směru NPÚ, regionální muzeum atd.) podílel v součinnosti s panem Jaroslavem Faltysem i odbor kultury, sportu a cestovního ruchu MěÚ Náchod

Zrušení konkursního řízení na ředitele/ku MŠ, Náchod, Alšova 952

Usnesení č. 58/1791/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zrušení konkursního řízení na MŠ, Náchod, Alšova 952 a u k l á d á ředitelce MŠ jmenovat svého zástupce do doby než bude jmenována nová ředitelka

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/151/2016 Usnesení č. 58/1792/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/151/2016

Záměr - ukončení Karlova náměstí 2 "Malá scéna"

Usnesení č. 58/1793/16 - rada města s o u h l a s í se záměrem vytvoření zadání pro provedení "ukončení Karlova náměstí 2 Malá scéna"

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - podpora de minimis č. SMF/152/2016

Usnesení č. 58/1794/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města - podpora de minimis č. SMF/152/2016

Plnění nápravných opatření za rok 2014

(Nápravná opatření přijatá ZM dne 22.06.2015 - vyhodnocení plnění) Usnesení č. 58/1795/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít předloženou zprávu na vědomí

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2016 - povolení parkování a poskytnutí součinnosti městské policie při organizaci parkování

Usnesení č. 58/1796/16 - rada města s o u h l a s í, aby po dobu prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2016 (Náchod - sokolovna, ve dnech 7. - 8. 10. 2016, akce organizována Krajskou hospodářskou komorou KHK) parkovaly vozy návštěvníků a vystavovatelů - označené za předním sklem vozu tištěnou pozvánkou - na městských parkovištích zdarma. RM rovněž souhlasí s poskytnutím součinnosti městské policie pro organizaci systému parkování před objektem sokolovny při logistice navážení a odvážení materiálů nutných pro výstavu.

Farní charita Náchod - žádosti o dotaci z programu Prevence kriminality 2016

Usnesení č. 58/1797/16 - rada města z a m í t á poskytnutí dotace Farní charitě Náchod středisku SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod ve výši 10 000,- Kč a středisku Dům na půli cesty - Náchod ve výši 10 000,- Kč

Výběrové řízení "Dodávka rolby na úpravu ledové plochy" - zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 58/1798/16 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci a odůvodnění veřejné zakázky "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY PRO PROJEKT: "DODÁVKA ROLBY NA ÚPRAVU LEDOVÉ PLOCHY"

Usnesení č. 58/1799/16 - rada města u s t a n o v u j e
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY PRO PROJEKT: "DODÁVKA ROLBY NA ÚPRAVU LEDOVÉ PLOCHY" ve složení Jan Birke (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Roman Toušek (náhradník Ing. Aleš Hrubý), Michal Kubeček (náhradník Václav Holický), Ing. Romana Pichová (náhradník Ing. Zuzana Klicnarová), Ing. Ladislav Šimek (náhradník Bohuslav Voborník)

Evangelická akademie

Usnesení č. 58/1800/16 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na výměnu oken v čp. 335 Kladská ulice za Kč 570 981,- bez DPH firmě Windows Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024

Projednání přijetí navýšené dotace - Zateplení tělocvičny ZŠ Plhov v Náchodě

Usnesení č. 58/1801/16 - rada města p r o j e d n a l a Dodatek č. 1 Smlouvy č. 14195233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) včetně příloh

Usnesení č. 58/1802/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy č. 14195233 a s o u h l a s í s navýšením dotace z Fondu soudržnosti o částku 50 233,30 Kč a dotace ze Státního fondu životního prostředí o částku 2 954,90 Kč na projekt Zateplení tělocvičny ZŠ Plhov v Náchodě (CZ.1.02/3.2.00/13.21883, EIS reg.c. IS SFZP 14195233) poskytnuté v rámci OPŽP, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2.

V Náchodě 31. května 2016

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta