Dnes
Teplota: 11.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 24. / 65. / schůze Rady města Náchoda konané dne 20. července 2016Generální rekonstrukce ulice Purkyňova

Usnesení č. 65/1934/16 - rada města u k l á d á odboru IRM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2017 rekonstrukci ulice Purkyňova

Oprava - rekonstrukce komunikace ul. U Kočovny

Usnesení č. 65/1935/16 - rada města s o u h l a s í se zařazením komunikace ul. U Kočovny do plánu oprav investic na rok 2017 a ukládá odboru IRM projekčně akci připravit včetně stavebního povolení

Oprava chodníku ul. Mlýnská u parkoviště

Usnesení č. 65/1936/16 - rada města s o u h l a s í s demontáží panelů a vybudováním chodníku v ul. Mlýnská za nabídkovou cenu Kč 150 825,- bez DPH od TS Náchod s.r.o. a s darováním panelů firmě Dudek

Převod práv a povinností

Usnesení č. 65/1937/16 - rada města s o u h l a s í s převodem práv a povinností k bytu č. 267/6 ul. Duhová v Náchodě Usnesení č. 65/1938/16 - rada města s o u h l a s í s převodem práv a povinností k bytu č. 266/5 ul. Duhová v Náchodě

Rozpočtová opatření od 13. 6. 2016

Usnesení č. 65/1939/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 116 a č. 117 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žaloba o vydání klíčů a strpění užívání s návrhem na vydání předběžného opatření

Usnesení č. 65/1940/16 - rada města s o u h l a s í s textem žaloby a zaplacením částky 3 000 Kč (kolek) a 10 000 Kč (jistina)

Oprava komunikace ul. Kollárova a U Rybníka - krajnice, obruby

Usnesení č. 65/1941/16 - rada města s o u h l a s í s opravou krajnic frézinkem v celé ulici U Rybníka, s rozšířením křižovatky frézinkem a umístěním obrub v daném úseku Usnesení č. 65/1942/16 - rada města s o u h l a s í s umístění žlabovek v ul. Kollárova

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta