Dnes
Teplota: 29.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 26. / 67. / schůze Rady města Náchoda konané dne 10. srpna 2016


Žádost ZŠ TGM

Usnesení č. 67/1954/16 - rada města s o u h l a s í se zapojením Základní školy T.G. Masaryka v Náchodě do dotačního řízení výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování vyhlášených ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Stanovisko k zápisu v rejstříku škol ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod

Usnesení č. 67/1955/16 - rada města s o u h l a s í s účinností od 1. 9. 2016 :
- se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální z 24 na 40 žáků v rejstříku škol a školských zařízení u základní školy, jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Základní a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461
- se snížením nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola speciální ze 66 na 50 žáků v rejstříku škol a školských zařízení u základní školy, jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Základní a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461

Návrh na úpravu platů ředitelů MŠ Náchod, Vančurova 1345 a ZUŠ Náchod

Usnesení č. 67/1956/16 - rada města s o u h l a s í s úpravou platů ředitelky MŠ Náchod, Vančurova 1345, Bc. Lenky Klempárové a ředitele Základní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247, Mgr. Zbyňka Mokrejše od 1. 8. 2016

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 67/1957/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 118 až č. 124 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

VZMR - Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves

Usnesení č. 67/1958/16 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu k výběrovému řízení na stavební práce "Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves", souhlasí s návrhem smlouvy o dílo a ukládá odboru IRM vypsání výběrového řízení

Zelená školní učebna u ZŠ T.G.Masaryka Náchod

Usnesení č. 67/1959/16 - rada města s o u h l a s í s přijetím dotace na realizaci projektu "Zelená školní učebna u ZŠ T.G. Masaryka Náchod" evidovaného pod číslem 16ZPD05-0003 z dotačního fondu Královéhradeckého kraje a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.16ZPD05-0003Ing. Jan Čtvrtečka
místostarosta
Ing. Pavla Maršíková
místostarostka