Dnes
Teplota: 28.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 40. / 81. / schůze Rady města Náchoda
konané 5. prosince 2016


Výroční zprávy ZŠ a ZUŠ za školní rok 2015/2016

Usnesení č. 81/2293/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy ZUŠ, Náchod, Tyršova 247; ZŠ, Náchod, Komenského 425; ZŠ, Náchod-Plhov, Příkopy 1186 a ZŠ TGM, Náchod, Bartoňova 1005

Usnesení č. 81/2294/16 - rada města u k l á d á zpracovat studii půdní vestavby ZUŠ a odhlučnění foyer zodpovídají:Ing. Čtvrtečka, B.Voborník

Usnesení č. 81/2295/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zprávu místostarosty o situaci v ZŠ T.G.Masaryka

Usnesení č. 81/2296/16 - rada města u k l á d á vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, aby ve spolupráci s vedením školy zajistil vědomostní testování ve vhodném vzorku žáků, aby byla k dispozici vhodná empirická data potvrzující, že inovativní pedagogické postupy zajišťují u žáků očekávanou míru znalostí a dovedností odpovídajících jejich věku

Usnesení č. 81/2297/16 - rada města u k l á d á vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, aby připravil podklady pro žádost, která by směřovala k provedení mimořádné školské inspekce zaměřené na: efektivitu práce a roli asistenta pedagoga, míru ovlivnění a determinace výchovně-vzdělávacích postupů aktuálním počtem žáků z minorit, možnost vzájemné koexistence inovativních pedagogických postupů s klasickým vzdělávacím pojetím, míru svobodné participace pedagogů na zvoleném vzdělávacím modelu, kvalitu interpersonálních vztahů ve škole - v pedagogickém kolektivu

Usnesení č. 81/2298/16 - rada města p o v ě ř u j e tajemnici města Mgr. Hanou Mílovou, aby uložila romským terénním pracovníkům (pan Varga, paní Šenková) až do odvolání působit v osvětové rovině na romskou komunitu, aby využívala kapacity všech náchodských základních škol

Usnesení č. 81/2299/16 - rada města u k l á d á vedoucímu odboru školství Bc.Pavlu Schumovi , aby v tématu rozložení žáků z minority v systému všech náchodských základních škol plně využil komunikace s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu KHK s cílem odborné zpětné vazby

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 81/2300/16 - rada města s o u h l a s í č. 3790 - aby odbor SMF písemně informoval nájemce budovy čp. 1845 a pozemkových parcel, na kterých je zařízeno parkoviště, o změně vlastníka
č. 3794 - se zveřejněním záměru přenechat do výpůjčky panu Jaromíru Renfusovi část pozemkové parcely č. 362/11 v katastrálním území Náchod o výměře 284 m2 za účelem sečení trávy a udržování veřejné zeleně
č. 3795 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 2058/3, č. 2058/40 a č. 2058/44 v katastrálním území Náchod. Předpokládaná délka el. vedení 1 kV umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 5 m

Usnesení č. 81/2301/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit č. 3540 - prodej pozemku s podmínkou Technických služeb ve vztahu k VO, č. 3710 - zrušit usnesení k této akci

Usnesení č. 81/2302/16 - rada města s c h v a l u j e č. 3791 - zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely č. 1190/3 v katastrálním území Náchod a doporučuje Zastupitelstvu města prodej uvedené části zamítnout

Usnesení č. 81/2303/16 - rada města n e s c h v a l u j e
č. 16187 - uzavření Smlouvy o ubytování s Petrem Balogem na ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchodě
č. 16192 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu s Pavlou Nanárovou


Usnesení č. 81/2304/16 - rada města s o u h l a s í
č. 16188 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.4 s panem Františkem Bilkou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2017 do 31.03.2017
č. 16190 - s vyhlášením výběrového řízení na obsazení volného nájemního bytu č. 3 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku
č. 16191 - s vyhlášením výběrového řízení na obsazení volného nájemního bytu č. 7 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku

Usnesení č. 81/2305/16 - rada města s c h v a l u j e č. 16189 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 2 v č.p. 294 ul. Borská v Náchodě se Šárkou Bruhovou od 01.01.2017 do 31.03.2017, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy; jistota je stanovena ve výši Kč 25.000,00

Usnesení č. 81/2306/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 16193 - o uvolnění bytu č. 24 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 30.11.2016

Usnesení č. 81/2307/16 - rada města r e v o k u j e č. 16194 - usnesení 79/2237/16, bod jednání 16186, ze schůze dne 21.11.2016 ve věci Výpočtu vzájemného vyrovnání při opuštění bytu č. 10 v č.p. 267 v ulici Duhová v Náchodě k 10.10.2016 jako konečného a základního při jednání s bývalým nájemníkem bytu a t r v á
na usnesení 164/4501/14 ze schůze dne 14.10.2014 ve věci schválení dohody o narovnání vypracované JUDr. Svobodou

Žádosti o čerpání fondů

Usnesení č. 81/2308/16 - rada města s c h v a l u j e - čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 60 000,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Vítkova 304, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na zakoupení didaktické pomůcky "Vzdělávací box" v celkové hodnotě Kč 62 640,-. Rozdíl bude uhrazen z rozpočtu školy
- čerpání fondu investic ve výši Kč 13 443,- pro příspěvkovou organizaci Základní škola Náchod, Pavlišovská 55, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na další úpravu nově vybudovaných prostor žákovských šaten
- čerpání fondu investic ve výši Kč 20 554,- pro příspěvkovou organizaci Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na opravu vířiče nápojů ve školní jídelně, který zajišťuje pitný režim ve školní jídelně v době oběda
- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 90 000,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup nábytku do třídy č. 3, pracovních desek na dětské stoly a multifunkční inkoustové tiskárny EPSON WorkForce Pro WF-5620DWF

Zápisy z komisí

Usnesení č. 81/2309/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í
- zápis z jednání tělovýchovné komise ze dne 15.11.2016
- zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.11.2016

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 81/2310/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 212 a č. 218 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Energetická úsporná opatření

Usnesení č. 81/2311/16 - rada města s c h v a l u j e realizaci systému regulace vytápění IRC v MŠ Komenského 301, Náchod firmou Petr Přibyl - Regom, Náchod dle předložené cenové nabídky

Přijetí dotace od Nadace ČEZ - Oranžové hřiště Na Roudné - Náchod

Usnesení č. 81/2312/16 - rada města s o u h l a s í s realizací stavby hřiště "Oranžové hřiště Na Roudné - Náchod" a s přijetím schválené dotace ve výši 500.000,- Kč od Nadace ČEZ Přijetí dotací z FMP Euroregionu Glacensis

Usnesení č. 81/2313/16 - rada města s o u h l a s í s přijetím schválené výše dotace pro projekty Náchod - Klodzko - partnerství idejí (CZ.11.4.120/0.0/16_008/0000375), Spolupráce v Evropském městě Náchod - Kudowa (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000376) a Česko-polské dobíjení (CZ.11.2.45/0.0./0.0./16_008/0000473) a souhlasí s podmínkami stanovenými 1. Euroregionálním řídícím výborem. Projekty budou realizovány v celém rozsahu bez aktivit, které mají charakter nezpůsobilých výdajů.

Usnesení č. 81/2314/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace k česko-polským projektům

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. IRM/441/2016

Usnesení č. 81/2315/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 1 (IRM/464/2016) ke smlouvě o dílo č. IRM/441/2016 s firmou SOVIS CZ, a.s. na akci "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - 1. etapa" a souhlasí se zapracováním připomínek právníka

VZMR - Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda

Usnesení č. 81/2316/16 - rada města v y l u č u j e ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda" uchazeče č. 1 STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o., Českoskalická 1, 547 01 Náchod, IČO 260 034 73 a uchazeče č. 10 ELKONA CZ s.r.o., Tylova 335, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 259 616 24 pro nedoložení písemného objasnění, doplnění nabídky.

Usnesení č. 81/2317/16 - rada města s ch v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:
Pořadí č. 1: Movis Hronov s.r.o., Náměstí ČS armády 1, 549 31 Hronov, IČO 259 831 81, nabídková cena: 4 030 903,09 bez DPH. Délka záruční doby za dokončené dílo: 120 měsíců.
Pořadí č. 2: Václav Daněk - Laguna, Nábřeží 195, 517 01 Solnice, IČO 412 502 57, nabídková cena: 4 186 023,72 Kč bez DPH. Délka záruční doby za dokončené dílo: 120 měsíců.
Pořadí č. 3: KERSON spol. s.r.o., Dobré 80, 517 93 Dobré, IČO 455 360 40, nabídková cena: 4 264 787,11 Kč bez DPH. Délka záruční doby za dokončené dílo: 120 měsíců.
Pořadí č. 4: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 574 81, nabídková cena: 4 595 380 Kč bez DPH. Délka záruční doby za dokončené dílo: 120 měsíců.
Pořadí č. 5: Vše pro stavby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO 289 695 53, nabídková cena: 4 327 474,62 Kč bez DPH. Délka záruční doby za dokončené dílo: 84 měsíců.
Pořadí č. 6: PS - STAV NÁCHOD s.r.o., Na Hamrech 1444,
547 01 Náchod, IČO 288 585 31, nabídková cena: 4 980 750,43 Kč bez DPH. Délka záruční doby za dokončené dílo: 120 měsíců.
Pořadí č. 7: Myška Stavby s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Metují, IČO 036 595 26, nabídková cena: 4 448 835 Kč bez DPH. Délka záruční doby za dokončené dílo: 60 měsíců.
Pořadí č. 8: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČO 259 688 07, nabídková cena: 4 625 035,84 bez DPH. Délka záruční doby za dokončené dílo: 72 měsíců.
Pořadí č. 9: INVEKO CZ s.r.o., Parkány 466, 547 01 Náchod, IČO 259 589 84, nabídková cena: 4 889 643,05 bez DPH. Délka záruční doby za dokončené dílo: 86 měsíců.

Žádost o příspěvek - Spec. zákl. škola Úpice

Usnesení č. 81/2318/16 - rada města z a m í t á žádost o příspěvek na dopravu Speciální základní školy Augustina Bartoše, Úpice z důvodu existující obdobné školy v Náchodě

Návrh na odměny ředitelům PO II. pol. 2016

Usnesení č. 81/2319/16 - rada města s c h v a l u j e vyplacení odměn za II. pololetí 2016 ředitelům PO dle návrhu

Vytvoření funkčního místa MěÚ Náchod a stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených v MěÚ dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Usnesení č. 81/2320/16 - rada města s c h v a l u j e s účinností od 1.1.2017 vytvoření 1 funkčního místa - právník

Usnesení č. 81/2321/16 - rada města s t a n o v u j e k 1.1.2017, podle ust. § 102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 174, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce

Žádost o schválení přijetí finančního daru MŠ Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 81/2322/16 - rada města s c h v a l u j e přijetí finančního daru pro MŠ Náchod, Vítkova 304 ve výši 70 000,- Kč

Souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb v MěSSS

Usnesení č. 81/2323/16 - rada města u d ě l u j e výjimku pro p. Jaroslava Nechanického bytem Vamberk, Pionýrů 1074 a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb v MěSSS Marie

Plnění rozpočtu za listopad 2016

Usnesení č. 81/2324/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Rychlík Meziměstí - Praha

Usnesení č. 81/2325/16 - rada města ž á d á Královéhradecký kraj, aby pojmenovala rychlík Josef Škvorecký

Revokace usnesení - Single tracky

Usnesení č. 81/2326/16 - rada města r e v o k u j e usnesení 79/2278/16 a odstupuje od záměru

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Jan Birke
starosta