Dnes
Teplota: 14.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 1. / 84. / schůze Rady města Náchoda konané 9. ledna 2017

Veřejnosprávní kontrola u PO Středisko volného času Déčko, Plán a skutečnost kontrol a auditů ve veřejné správě za rok 2016 u PO města a příjemců dotací, Plán kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2017 u PO města a u příjemců dotací

Usnesení č. 84/2362/17 - rada města u k l á d á
ředitelce příspěvkové organizace Ing. Ludmile Pohankové předložit - zprávu o její činnosti v orgánech organizací spolupracujících s Déčkem
- návrh smlouvy o spolupráci mezi Déčkem a Duhou 2D, pobočný spolek termín : 31. 1. 2017

Usnesení č. 84/2363/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené zprávy o výsledcích kontrol za rok 2016 u PO města a příjemců dotací

Usnesení č. 84/2364/17 - rada města s c h v a l u j e plán kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2017 u PO města a u příjemců dotací a u k l á d á TV komisi předložit další návrhy na kontroly dotací do 31.1.2017

Řešení situace v ZŠ T. G. Masaryka

Usnesení č. 84/2365/17 - rada města u k l á d á řediteli ZŠ T.G.Masaryka Mgr. Odvářkovi, aby zajistil diferenciaci výchovně - vzdělávacích procesů s cílem nalezení rovnováhy mezi inovačními pedagogickými postupy a jejich klasickým pojetím

Usnesení č. 84/2366/17 - rada města u k l á d á řediteli ZŠ T.G.Masaryka Mgr. Odvářkovi, aby ve výchovně - vzdělávací struktuře nalezl prostor pro obnovení vhodné formy vzdělávání v kontextu tříd s rozšířenou výukou vhodných předmětů, vzdělávací skupiny s takovou rozšířenou výukou či jakékoli jiné vhodné formy, která by rysy takové výuky naplnila

Usnesení č. 84/2367/17 - rada města u k l á d á řediteli ZŠ T.G.Masaryka Mgr.Odvářkovi, aby zajistil v maximální možné podobě prezentaci inovativních pedagogických postupů pro veřejnost, zejména pak pro rodiče a zákonné zástupce dětí, kteří školu navštěvují. Součástí zavádění nových inovativních postupů musí být vždy i jejich vysvětlování, aby byly správně pochopeny a aby rodiče a zákonní zástupci dětí všechny změny v moderních pedagogických postupech správně chápali

Usnesení č. 84/2368/17 - rada města u k l á d á řediteli ZŠ T.G.Masaryka Mgr.Odvářkovi, aby v rámci zavádění inovativních pedagogických postupů do prostředí školy zajistil kvalitní úroveň vtahů v pedagogickém kolektivu. Zájmem zřizovatele je, aby v prostředí školy vedle sebe mohly existovat jak inovativní pedagogické postupy, tak i vzdělávací systém v jeho klasickém pojetí. Zájmem zřizovatele je, aby každý konkrétní pedagog na škole mohl uplatnit svůj vhled, svoje zkušenosti v rámci každodenní pedagogické a výchovné práce. Zřizovatel se tímto zájmem nestaví do role hodnotitele úrovně jednotlivých výchovně - vzdělávacích postupů. Zřizovatel však vnímá, že ze strany veřejnosti existuje zájem, aby se tato dualita ve škole udržela a jednotliví pedagogové v rámci ní mohli upřednostni svůj vlastní pedagogický styl

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 84/2369/17 - rada města s o u h l a s í č. 3588 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2935/2017 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení je uloženo v pozemkové parcele č. 798, č. 1142/4, č. 1142/11, č. 1993/5, č. 1993/6, č. 2058/42, č. 2067/26 a č. 2067/61 v katastrálním území Náchod - kruhová křižovatka u Čedoku. Plynárenským zařízením jsou zasaženy pozemky města v délce 98,27 m. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za cenu 19.654,- Kč + DPH
č. 3784 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2936/2017 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234. Nájemní smlouvou město přenechává SŽDC do nájmu část pozemkové parcely č. 2067/106 o výměře 27 m2, č. 2058/44 o výměře 218 m2, č. 2067/96 o výměře 9 m2, č. 2067/98 o výměře 16 m2 a č. 2308 o výměře 15 m2, všechny v katastrálním území Náchod. Celková plocha pronajímaných pozemkových parcel má výměru 285 m2. Smlouva se uzavírá na dobu od vydání stavebního povolení pro stavbu "Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov" do doby kolaudace této stavby a předání a převzetí vyklizených pozemků. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 30,- Kč/m2/rok, tj. 8.550,- Kč/rok
č. 3789 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2916/2016 s Františkem Šimkem, IČO 44500114. Smlouvou se přenechává panu Šimkovi do užívání pozemková parcela č. 242/1, č. 195/1 a č. 191. Na těchto pozemcích je zákaz pasení skotu. Další pozemkové parcely č. 250, č.165/3, č.165/5, č. 165/8, č.140/1 a č.172/1 mohou být užívány pro sečení trávy a pasení skotu. Všechny výše uvedené pozemkové parcely se nalézají v katastrálním území Běloves a celková výměra je 165466 m2. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 5.162,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2017
č. 3794 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2918/2016 s panem Jaromírem Renfusem na bezplatné užívání části pozemkové parcely č. 362/11 o výměře 284 m2 v katastrálním území Náchod v ulici Smiřických. Pozemek se přenechává do výpůjčky za účelem sečení trávy a udržování veřejné zeleně. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2017. Prověřit oplocení pozemku
č. 3801 - s uzavřením smlouvy č. SMF//2937/2017 s Ivanou Kozákovou, vlastníkem budovy čp. 637 v ulici Polské v Náchodě. Smlouva se týká umístění jednoho kamerového bodu na domě čp. 637, připojení na Internet a zdroj el. energie. Celková úhrada za umístění kamerového bodu je stanovena dohodou ve výši 3.400,- Kč ročně. V této částce je zahrnuta i úhrada za spotřebu el. energie potřebné pro provoz kamery a za užívání Internetového připojení. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 1.2.2017. Vzhledem k tomu, že kamerový bod je umístěn na budově čp. 637 od července 2016, smlouva obsahuje ujednání o vyrovnání za období od 1.7.2016 do 31.1.2017, tj. za 7 měsíců. Za tuto dobu město uhradí paní Kozákové poměrnou část úhrady, a to ve výši 1.983 Kč
č. 3803 - se zveřejněním záměru přenechat část pozemkové parcely č. 240/3 o výměře 259 m2 v katastrálním území Běloves do užívání panu Petru Fričovi. Propachtovanou část pozemku pan Frič využije pro zřízení zahrádky a uskladnění palivového dřeva
č. 3804 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1190/3 v katastrálním území Náchod v areálu stadionu Hamra. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkové parcele města má být cca 16 m
č. 3773 - se zajištěním geometrického plánu na odměření části stavební parcely č. 92 katastrální území Jizbice u Náchoda za účelem následného převodu takto vzniklého pozemku do vlastnictví města Náchoda
č. 3807 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 2011 a č. 2010/2 v katastrálním území Náchod v ulici Rozkoš. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkové parcele města má být cca 10 m

Usnesení č. 84/2370/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit č. 2126 - prodej pozemku
Usnesení č. 84/2371/17 - rada města u k l á d á č. 3806 - Odboru investic a rozvoje zpracovat návrh technického řešení vybudování příjezdové cesty k čp. 17 ul. Broumovská vč. finanční rozvahy

Usnesení č. 84/2372/17 - rada města n e s c h v a l u j e
č. 17001 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě s Bělou Žítkovou
č. 17003 - žádost p. Ficu o prominutí úhrady úroků z prodlení a trvá na úhradě celé částky vymáhané Exekutorským úřadem Hradec Králové

Usnesení č. 84/2373/17 - rada města r e v o k u j e
č. 17002 - usnesení 82/2333/16 (bod jednání 16199) ve věci ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě dohodou k 31.12.2016 a usnesení 82/2333/16 (bod jednání 16199) ve věci uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 3 v č.p. 293 ul. Borská v Náchodě na základě výjimky z podmínek žadatele o byt formou výběrového řízení v majetku města Náchoda se Žanetou Ruferovou od 01.01.2017 do 31.03.2017, nájemné je stanoveno ve výši Kč 68,00/m2 podlahové plochy; jistota je stanovena ve výši Kč 30.000,00 a s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě dohodou k 31.01.2017 a uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 3 v č.p. 293 ul. Borská v Náchodě na základě výjimky z podmínek žadatele o byt formou výběrového řízení v majetku města Náchoda se Žanetou Ruferovou od 01.02.2017 do 30.04.2017, nájemné je stanoveno ve výši Kč 68,00/m2 podlahové plochy; jistota je stanovena ve výši Kč 30.000,00

Bankovní úložka

Usnesení č. 84/2374/17 - rada města u k l á d á odboru SMF otevřít další termínovaný vklad u Sberbank dle nabídky

Rozpočtová opatření od 1.1.2017

Usnesení č. 84/2375/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 1 až č. 4 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Medvědi - Smlouva o spolupráci

Usnesení č. 84/2376/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o spolupráci týkající se provozu medvědária na období tří let (tj. let 2017-2019)

Parkovací místa

Usnesení č. 84/2377/17 - rada města s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Směrnici o ceně nájemného za užívání pozemků a některých objektů ve vlastnictví města Náchoda schválené RM 8.2.2011 (č.usn. 7/269/11)

Usnesení č. 84/2378/17 - rada města s o u h l a s í - s využitím parkovacích míst v blízkosti ulice Tyršova v souladu s Dodatkem č. 1 ke Směrnici o ceně nájemného za užívání pozemků a některých objektů ve vlastnictví města Náchoda - s využitím parkovacích míst na Masarykově náměstí v souladu s Dodatkem č. 1 ke Směrnici o ceně nájemného za užívání pozemků a některých objektů ve vlastnictví města Náchoda

ulice V Zátiší - opěrné zdi

Usnesení č. 84/2379/17 - rada města s o u h l a s í s objednáním statického posudku obou zdí

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě

Usnesení č. 84/2380/17 - rada města s o u h l a s í s umístěním sídla Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě do budovy na adrese Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, která je součástí stavební parcely st. č. 123, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Náchod

Přípojka kanalizace ul. Nemastova

Usnesení č. 84/2381/17 - rada města s o u h l a s í s uložením další kanalizační přípojky do pozemku č. 2044 v k.ú. Náchod

Rozpočtová opatření od 29.11.2016

Usnesení č. 84/2382/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 230 dle návrhu a doporučuje ZM vzít dané rozpočtová opatření na vědomí

Plnění rozpočtu za prosinec 2016

Usnesení č. 84/2383/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Branka, o.p.s. - zábor veř. prostranství - výstava fotografií

Usnesení č. 84/2384/17 - rada města s o u h l a s í s povolením záboru bez poplatku ve dnech 18.4.-6.5.2017 pro prezentaci česko-polského projektu "Blíže k přírodě, blíže ke kultuře", kde město Náchod je jedním z partnerů projektu

Půjčka na předfinancování projektu MAP v ORP Náchod

Usnesení č. 84/2385/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstva města schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě SMF/2777/2016 dle návrhu

Konkursní řízení na ředitele/ku MŠ, Náchod, Alšova 952 a MŠ, Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 84/2386/17 - rada města j m e n u j e členy konkursních komisí v konkursních řízeních na ředitele/ku MŠ, Náchod, Alšova 952 a MŠ, Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 84/2387/17 - rada města s c h v a l u j e znění inzerátu konkursních řízení na ředitele/ku MŠ, Náchod, Alšova 952 a MŠ, Náchod, Vítkova 304 a jejich zveřejnění na úřední desce města, v okolních ORP, na webových stránkách města, webových stránkách KÚ, v Náchodském deníku, v Náchodském zpravodaji a v Echu

Žádost o úpravu odpisového plánu pro MŠ Náchod, Myslbekova 4

Usnesení č. 84/2388/17 - rada města s c h v a l u j e zvýšení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2016 PO MŠ Náchod, Myslbekova 4 na celkovou výši 18 962,- Kč. Zpráva o zapojení škol do projektu "Šablony pro MŠ a ZŠ" a IROP Usnesení č. 84/2389/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zprávu o zapojení škol do projektu "Šablony pro MŠ a ZŠ" a IROP

Žádost ředitelky MŠ Náchod, Vančurova o souhlas se zapojením do projektu "Šablony pro MŠ"

Usnesení č. 84/2390/17 - rada města s o u h l a s í se zapojením MŠ Náchod, Vančurova 1345 do projektu "Šablony pro MŠ" v celkové výši 386 088 Kč

Zajištění zadávacího řízení na akci s názvem "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - II. etapa"

Usnesení č. 84/2391/17 - rada města s o u h l a s í s externí administrací zadávacího řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická Pražská v Náchodě - II. etapa" společností DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996 za nabídkovou cenu 54.450,- Kč vč. DPH a schvaluje uzavření příkazní smlouvy

Výběrové řízení na dodavatele stavby : Oranžové hřiště Na Roudné - Náchod

Usnesení č. 84/2392/17 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku: "Oranžové hřiště Na Roudné - Náchod" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. IRM/466/2017 s uchazečem na pořadí č.1: pořadí č. 1 - B plus P s.r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 252 97 015, nabídková cena: 672 815,66 Kč vč. 21% DPH Pořadí č. 2 - LLAMARO s.r.o.,Kollárova 601, 517 54 Vamberk, IČO: 2876430, nabídková cena: 682 143,79 Kč vč. 21% DPH Pořadí č. 3 - VIN METAL, s.r.o., Mladoboleslavská 7, 109 00 Praha, IČO: 28178271, nabídková cena: 874 202,01 Kč vč. 21% DPH

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Usnesení č. 84/2393/17 - rada města s c h v a l u j e smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pro čp. 1845 Zámecká dle návrhu

Společné cesty z.s. - Smlouva o úvěru

Usnesení č. 84/2394/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o úvěru č. SMF/2948/2017 za podmínky, že zápis v obchodním rejstříku bude v souladu s Občanským zákoníkem

Stavební úpravy hradby na parcelách č. 38/3 a 63, Náchod

Usnesení č. 84/2395/17 - rada města s o u h l a s í - s vystavením objednávky na vypracování projektu "Stavební úpravy hradby na parcelách č. 38/3 a 63, Náchod"
- s uzavřením Smluv o právu provést stavbu na akci "Stavební úpravy hradby na parcelách č. 38/3 a 63, Náchod" Změna závazného ukazatele pro rok 2016 - mzdový limit pro Kino Vesmír Usnesení č. 84/2396/17 - rada města s c h v a l u j e snížení závazného ukazatele - mzdového limitu pro rok 2016 u Kina Vesmír na celkovou částku Kč 1 359 117,- a ponechání uspořeného mzdového limitu v rozpočtu organizace

Veřejné osvětlení Jizbice

Usnesení č. 84/2397/17 - rada města u k l á d á Technickým službám Náchod s. r. o. zrušit vypínání veřejného osvětlení v nočních hodinách / 22 - 05 /

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Jan Birke
starosta