Dnes
Teplota: 7.3 °C

Souhrn usnesení z 11. / 18. / schůze Rady města Náchoda konané 1. dubna 2019

Volba vedení Beránek Náchod a.s.

Usnesení č. 18/493/19 - rada města v působnosti valné hromady společnosti Beránek

Náchod a.s., IČO: 64829472, se sídlem Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod,

v o l í

orgány společnosti od 8. 4. 2019 :

Představenstvo: Jan Birke, Ing. Iva Cvetanova, Bc. Tomáš

Magnusek

Dozorčí rada: Milan Nosek, Ing. Josef Šimon, MUDr. Ladislav Tichý

Usnesení č. 18/494/19 - rada města p o v ě ř u j e

starostu města pana Jana Birke podpisem notářského zápisu, jehož součástí je předmětné rozhodnutí nového vedení společnosti Beránek Náchod a. s.

Usnesení č. 18/495/19 - rada města v působnosti valné hromady společnosti Beránek

Náchod a.s., IČO: 64829472, se sídlem Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod

s c h v a l u j e

uzavření smluv o výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady společnosti včetně výše finančních měsíčních odměn dle návrhu

Změna stanov společnosti Beránek Náchod a.s.

Usnesení č. 18/496/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

- schválit změnu Stanov Beránek Náchod a. s., IČO: 64829472,

se sídlem Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod, od 1. 5. 2019

dle návrhu

- pověřit starostu města pana Jana Birke podpisem notářského

zápisu, jehož součástí jsou předmětné změny v Stanovách

Beránek Náchod a. s.Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta