Dnes
Teplota: 27.3 °C

Souhrn usnesení z 30. / 37. / schůze Rady města Náchoda konané 11. července 2019

Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě - dokončení, Smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 37/892/19 - rada města s o u h l a s í

s přijetím dotace ve výši 1 479 651 Kč na akci „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě - dokončení" předložené do programu 19RGI02 - Dotace na individuální účel - jednorázové akce vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19RGI02-0181

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 37/893/19 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 185 468,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848. Finanční prostředky budou použity na vybavení školy dle rozpisu

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č.SMF/163/2019, SMF/164/2019

Usnesení č. 37/894/19 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/163/2019 a č. SMF/164/2019

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 37/895/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 44 a č.45 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Plnění rozpočtu za červen 2019

Usnesení č. 37/896/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Vstup Města Náchod do krajské organizace destinačního managementu (DMO) pro KHK

Usnesení č. 37/897/19 - rada města s c h v a l u j e

participaci Města Náchod na projektu krajské DMO pro KHK a to v roli spoluzakladatele a člena spolku

Oprava evakuačního výtahu MěSSS Marie

Usnesení č. 37/898/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro UPS TECHNOLOGY, spol. s r. o., Za školou 648/3, 617 00 Brno IČ: 41605373

Úprava vzduchotechniky v MŠ Havlíčkova

Usnesení č. 37/899/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro Jiřího Resla S K mont., s. r. o., Zájezd 25, 552 03 Česká Skalice IČ: 25937812

Majetkoprávní úkony města

Usnesení č. 37/900/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19105 - dohodu o ukončení nájmu bytu č. 5 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě k 31.07.2019 a na základě výjimky z podmínek pro žadatele o přidělení nájemního bytu v majetku města Náchoda, uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě **********na období 01.08. - 31.10.2019, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 17.000,00

č. 19106 - změnu v užívání půdního prostoru z bytu č. 2 k bytu č. 5 v č.p. 610 v ulici Komenského v Náchodě a provedení změny v evidenčních listech obou bytů a změnu užívání půdního prostoru od 01.08.2019

Usnesení č. 37/901/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 19107 - informaci o úmrtí nájemce bytu č. 4 v č.p. 192 v ulici Českoskalická v Náchodě

č. 19108 - informaci o uvolnění bytu č. 4 v č.p. 86 v ulici Jugoslávská v Náchodě k 31.08.2019

č. 19109 - informaci o uvolnění bytu č. 13 v č.p. 86 v ulici Jugoslávská v Náchodě k 31.08.2019

Usnesení č. 37/902/19 - rada města z v y š u j e

s účinností od 1.8.2019 úhradu za druhou osobu na městské ubytovně č.p. 2013, Běloveská, Náchod ze stávajících Kč 600,- na Kč 1.100,-/měsíc

Návrh Železničního jízdního řád pro rok 2020

Usnesení č. 37/903/19 - rada města ž á d á

dopravní komisi o projednání návrhu železničního jízdního řádu pro rok 2020

Žádost o povolení umístění pojízdného občerstvení - grilovaná kuřata

Usnesení č. 37/904/19 - rada města n e s o u h l a s í

s umístěním pojízdného občerstvení - grilovaná kuřata -

v prostorách v majetku města Náchod

Veřejná zakázka malého rozsahu „2 bytové domy - SUN Náchod, komunikace a zpevněné plochy" - vypsání VŘ, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 37/905/19 - rada města s chvaluje

- vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu

„2 bytové domy - SUN Náchod, komunikace a zpevněné plochy"

- zadávací dokumentaci k předmětné zakázce dle předloženého

konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl

o jejím finálním znění

Usnesení č. 37/906/19 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu „2 bytové domy - SUN Náchod, komunikace a zpevněné plochy" ve složení za město Náchod Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Eva Zákravská (náhradníci Ing. Pavla Maršíková, Miroslav Petr, Romana Pichová), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání.

Zápis z jednání komise pro záměry města

Usnesení č. 37/907/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise pro záměry města konané 19. 6. 2019

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 37/908/19 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 92 529 Kč a převod

této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Alšova 952. Finanční prostředky budou použity na pořízení nábytku do místností školní jídelny

"Parkoviště na sídlišti u nemocnice, Náchod - k.ú. Staré Město nad Metují" - cenová nabídka projektových prací

Usnesení č. 37/909/19 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci: "Parkoviště na sídlišti u nemocnice, Náchod - k.ú. Staré Město nad Metují" projekčním atelierem Lucie Brandová, DiS., Zbrodí 161, 549 41 Zábrodí, IČO: 73845281, za cenu 92 300,- bez DPH a souhlasí s uzavřením objednávky

Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou - I. etapa" - objednávka na dodání materiálu

Usnesení č. 37/910/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Kladská 1521, Náchod, IČO 48172928 na dodání materiálu na část společných INFRA šachet pro dešťovou a splaškovou kanalizaci na stavbu „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou - I. etapa"

Žádost ředitelky Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 o souhlas se zapojením do projektu „Erasmus+ KA2"

Usnesení č. 37/911/19 - rada města s o u h l a s í

se zapojením Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektu „Erasmus+ KA2" v celkové výši 6 000 EUR

V Náchodě 12. července 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta