Dnes
Teplota: 25.6 °C

Souhrn usnesení z 36. / 43. / schůze Rady města Náchoda konané 2. září 2019

Návrh nové OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č. 43/1027/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 43/1028/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit : č. 9297/2018 - dodatek ke smlouvě, schválit bezúplatné převody : č. 9977/2019/1, 9977/2019/2, 9977/2019/3, 9977/2019/4, 9977/2019/5, 9977/2019/6

Usnesení č. 43/1029/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19129 - uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3398/2019 na pronájem nebytového prostoru garážového stání v Náchodě, který je součástí stavební parcely st.p.č. 11/2 v Náchodě - Starém Městě s firmou Michala Škorpila, Pod Lipím 238, Náchod, IČ 46498451 s platností od 02.09.2019

Usnesení č. 43/1030/19 - rada města r e v o k u j e

své usnesení č. 23/576/19 z 24.04.2019

Žádost o přidělení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP

Usnesení č. 43/1031/19 - rada města s o u h l a s í

s přidělením již zřízeného vyhrazeného parkovacího místa po paní ****** držiteli ZTP průkazu, na parkovišti v ulici Běloveská, za domem č.p. 1593, na pozemku p.p.č. 778/1 v k. ú. Náchod, vlastník město Náchod

Návrh na výrobu označení nových vrtů jmény dle ankety občanů

Usnesení č. 43/1032/19 - rada města s c h v a l u j e

zadání výroby nerezových označení vrtů dle uvedené specifikace MgA. Pauliny Skavové IČO: 06251676 ve výši 35.090 Kč vč. DPH včetně rozpočtového opatření do kapitoly „Kultura" 16

Žádost Dominika Duška o prodloužení souhlasu vlastníka s využitím části veřejného prostranství

Usnesení č. 43/1033/19 - rada města t r v á

na svém usnesení číslo 40/958/19

Smlouva o podružném odběru vody přes stávající odběrné místo

Usnesení č. 43/1034/19 - rada města s o u h l a s í

se smlouvou o podružném odběru vody přes stávající odběrné místo, které je na pozemku st. p. č. 403/4 v k. ú. Náchod, vlastník Město Náchod, uzavřenou mezi Městem Náchodem a panem Leošem Malíkem za podmínek specifikovaných ve smlouvě

Opravy herních prvků na dětských hřištích v Náchodě, zjištěných při pravidelných revizích herních prvků

Usnesení č. 43/1035/19 - rada města s o u h l a s í

s dílčí servisní opravou herních prvků na hřištích a sportovištích v majetku Města Náchoda dle návrhu. Servisní opravy provede firma B plus P s.r.o., IČO 252 97 015, Havlíčkova 375, Červený Kostelec, za cenu 47.823,-Kč bez DPH na základě objednávky

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/1/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 43/1036/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/1/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Oprava pěšiny - chodníku z ulice Sokolská do ulice Krkonošská

Usnesení č. 43/1037/19 - rada města s o u h l a s í

s opravou pěšiny - chodníku na pozemku p. č. 1946/2, vlastník Město Náchod z důvodu zpevnění a odvodnění chodníku položením zatravňovacích desek a

p o v ě ř u j e

odbor IRM provedením poptávkového řízení na tuto akci

Nákup závěsných květinových kaskád na Karlovo náměstí

Usnesení č. 43/1038/19 - rada města s o u h l a s í,

aby město Náchod nakoupilo 18 kusů kaskádových tříposchoďových květníkových konstrukcí

Snížení energet. náročnosti VO Náchod - EFEKT2019 (VO X. etapa) - dodatek č. 1 SOD

Usnesení č. 43/1039/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění ke smlouvě o dílo IRM/557/2019 na akci „Snížení energetické náročnosti VO Náchod - EFEKT2019" realizovanou v rámci stejnojmenného projektu financovaného z dotace ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2019 se zhotovitelem Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, IČO 25270095

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi městem Náchod a městem Persan (Francie)

Usnesení č. 43/1040/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit znění Dohody o partnerství a spolupráci mezi městem Náchod a Persan

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - EDUMED s.r.o.

Usnesení č. 43/1041/19 - rada města s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 9000 Kč pro organizaci EDUMED s.r.o. (IČO 27485820), zastoupenou panem MUDr. Jiřím Veselým - jednatelem, na akci „Náchodské mezioborové dny", která se uskuteční ve dnech 16. a 17. 10. 2019

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - Péče o duševní zdraví

Usnesení č. 43/1042/19 - rada města z a m í t á

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě pro organizaci Péče o duševní zdraví, z. s. (IČO 64242218)

Záměr - oprava Španielovy pasáže

Usnesení č. 43/1043/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit záměr opravy Španielovy pasáže, která není majetkem města, ve veřejném zájmu a souhlasit se zařazením nákladů na

opravu do rozpočtu města na příští rok 2020

Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. SMF/3247/2018

Usnesení č. 43/1044/19 - rada města s c h v a l u j e

dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. SMF/3247/2018 uzavřenou mezi smluvními stranami, městem Náchod a PO Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves

Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s.

Usnesení č. 43/1045/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit

- členství města Náchoda ve spolku Centrála cestovního ruchu

Královéhradeckého kraje , z.s.

- uzavření dohody zakladatelů o založení spolku Centrála

cestovního ruchu Královéhradeckého kraje , z.s. včetně stanov

spolku, čímž se město Náchod stane zakládajícím členem spolku

a uložit starostovi panu Janu Birke podepsat dohodu zakladatelů o založení spolku Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s. s tím, že částka vyplývající z členství pro Náchod nikdy nebude vyšší než částka na rok 2020

Usnesení č. 43/1046/19 - rada města u k l á d á

starostovi města pozvat na zasedání zastupitelstva dne 23.9.2019 radního KHK Pavla Hečka

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/171/2019

Usnesení č. 43/1047/19 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/171/2019

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 43/1048/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 56 až č. 59 dle návrhu a doporučuje ZM vzít

daná rozpočtová opatření na vědomí

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/165/2019 až č. SMF/170/2019

Usnesení č. 43/1049/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

č. SMF/165/2019 až č. SMF/170/2019

Kancelář odboru kultury, sportu a cestovního ruchu v přízemí radnice

Usnesení č. 43/1050/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informace o problému se zápachem z kouře způsobeného požárem při rekonstrukci kanceláře odboru kultury, sportu a cestovního ruchu a schvaluje přestěhování pracovních míst třech pracovníků odboru (pana Romana Touška, paní Ivety Hánové a pana Jana Špačka) do budovy Městského divadla Dr. J. Čížka

Usnesení č. 43/1051/19 - rada města p o v ě ř u j e

odbor investic a rozvoje města stanovením postupu k odstranění zápachu z kouře a jiného případného negativního vlivu na zdraví zaměstnanců MěÚ v kanceláři odboru kultury, sportu a cestovního ruchu v přízemí radnice, a aby vešel v jednání firmou zajišťující rekonstrukci této kanceláře za účelem odstranění těchto problémů

Zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Sběrný dvůr v Náchodě" - změna objednávky

Usnesení č. 43/1052/19 - rada města s c h v a l u j e

změnu termínu pro zahájení zadávacího řízení k objednávce číslo

618/2019 na externí administraci zadávacího řízení na zhotovitele stavby "Sběrný dvůr v Náchodě" uzavřené se společností DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 64826996

Veřejné osvětlení v lokalitě „Třešinky"

Usnesení č. 43/1053/19 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku na provedení veřejného osvětlení v lokalitě „Třešinky" společnosti ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČO 609 30 888 a souhlasí s uzavřením objednávky

V Náchodě 3. září 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta