Dnes
Teplota: 29.6 °C

Souhrn usnesení z 39. / 46. / schůze Rady města Náchoda konané 25. září 2019

Aqua mineralis Glacensis - dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.: IRM/558/2019

Usnesení č. 46/1101/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/558/2019 v předloženém znění

VZMR Pořádání akademie JUS a smlouva s ZUŠ Náchod

Usnesení č. 46/1102/19 - rada města s o u h l a s í

- s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Pořádání akademie JUS"

- s uzavřením smlouvy se Základní umělecká škola, Tyršova 247,

547 01 Náchod, IČO: 67439241 ve věci pořádání akademie JUS na

období 2019/2020 a 2020/2021

Zefektivnění činností a služeb ve veřejné správě v Náchodě - změnový právní akt

Usnesení č. 46/1103/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informaci o vydání změnového právního aktu k projektu Zefektivnění činností a služeb ve veřejné správě v Náchodě, reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007433 spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost

Vybavení kavárny v areálu Malých lázní - Běloves

Usnesení č. 46/1104/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na vybavení kavárny v nutném rozsahu pro splnění podmínek pro kolaudační řízení v areálu Malých lázní - Běloves pro Interiéry Jakl, Náchodská 446, 541 03 Trutnov, IČO 65714199

Územní studie lokality Z9/b územního plánu Náchod

Usnesení č. 46/1105/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na provedení projektových prací - ÚZEMNÍ STUDIE lokality Z9/b Územního plánu Náchod pro společnost TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod IČO 48151122

Náchod Hamra - Oživení Metuje - PD

Usnesení č. 46/1106/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na provedení projektových prací dle nabídky fáze 1 pro Space4Life -Dipl.Ing. Walter Kurschatke Arch.

Studie příměstského parku - profese vodohospodář

Usnesení č. 46/1107/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na provedení posouzení vodohospodářských souvislostí pro projektovou dokumentaci příměstský park „PARK LÁZNĚ BĚLOVES" pro ATELIER M - Ing. Brandu, Krausova 215, Velké Poříčí 549 32, IČO 13541072

Územní studie lokality Z9/b územního plánu Náchod - profese vodohospodář

Usnesení č. 46/1108/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na provedení posouzení vodohospodářských souvislostí v lokalitě Z9/b Územního plánu Náchod pro ATELIER M - Ing. Brandu, Krausova 215, Velké Poříčí 549 32, IČO 13541072

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta