Dnes
Teplota: 21.9 °C

Jednací řád Zastupitelstva města Náchoda

Zastupitelstvo města Náchoda vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen "zákona"), tento svůj jednací řád:


Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Tento jednací řád zastupitelstva města Náchoda ( dále jen ZM ) upravuje přípravu zasedání ZM, jeho svolání, průběh, usnášení, kontrolu plnění usnesení a související záležitosti.
2. O konkrétních otázkách neupravených tímto jednacím řádem týkajících se zasedání rozhoduje ZM v mezích zákona.
Článek 2
Pravomoci ZM

1. ZM je vyhrazeno rozhodování ve věcech uvedených v ustanovení § 84 a 85 zákona.
2. ZM si může vyhradit rozhodování v dalších věcech v rámci samostatné působnosti obce ve smyslu ustanovení § 35 zákona.
Článek 3
Svolání zasedání ZM

1. ZM se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání ZM svolává starosta města, a to pozvánkou doručenou všem členům ZM nejpozději 10 dnů přede dnem zasedání. Pozvánka obsahuje datum, čas a místo konání zasedání, navržený program jednání a písemné materiály uvedené v čl. 4 odst. 5 tohoto jednacího řádu. Zasedání ZM se obvykle koná v budově Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, může se podle potřeby konat i na jiném místě, vždy však v územním obvodu města Náchoda.
2. Starosta je povinen svolat zasedání ZM, požádá-li o to alespoň třetina členů ZM nebo hejtman kraje, a to nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena městskému úřadu.
3. Nesvolá-li zasedání ZM starosta, učiní tak místostarosta, popř. jiný člen ZM.
4. Městský úřad informuje občany o místě, době a navrženém programu vyvěšením tištěného oznámení na úřední desce MěÚ alespoň 7 dní přede dnem konání a dále způsobem v místě obvyklým, a to zejména místním rozhlasem, vyvěšením letáků na plakátových plochách, v místním tisku a na internetových stránkách města.

Článek 4
Příprava zasedání ZM

1. Přípravu jednání ZM organizuje starosta a jeho sekretariát podle programu stanoveného radou města. 2. Právo předkládat návrhy k zařazení do programu jednání připravovaného zasedání ZM mají rovněž členové ZM a výbory. Požádá-li o to písemně člen ZM, projedná rada města zařazení navrženého bodu v programu nejbližšího zasedání ZM. Nevyhoví-li rada požadavku člena ZM, musí žadateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu do programu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom nejbližší zasedání ZM.
3. Právo předkládat ZM návrhy, připomínky a podněty a požadovat projednání určité záležitosti mají občané města Náchoda starší 18 let, fyzické osoby starší 18 let vlastnící na území města nemovitost nebo osoby cizí státní příslušnosti starší 18 let, kteří mají na území města povolen trvalý pobyt (je-li to v souladu s právně účinnou mezinárodní smlouvou). Žádosti těchto osob musí být projednány do 90 dnů.
4. Písemné podklady k jednotlivým bodům navrženého programu včetně průvodní zprávy předkládají vedoucí odborů MěÚ, vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených městem nebo předsedové výborů (dále jen "předkladatel") v počtu 30 výtisků tak, aby mohly být prostřednictvím městského úřadu doručeny členům ZM společně s pozvánkou na zasedání ZM.
5. Průvodní zpráva k jednotlivým bodům návrhu programu zasedání ZM obsahuje :
- název materiálu
- označení zpracovatele
- popis skutkového stavu a odůvodnění navrhovaného usnesení
- návrh na usnesení
6. Přílohou průvodní zprávy jsou podle potřeby zejména dokumenty dokládající a upřesňující obsah zprávy a návrhy textů listin, které mají být schváleny,
7. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ZM komplexně posoudit problematiku a přijmout rozhodnutí.

Článek 5
Účast na zasedání ZM

1. Členové ZM jsou povinni zúčastnit se každého zasedání ZM. Svou neúčast na zasedání je člen ZM povinen předem písemně omluvit k rukám starosty s uvedením důvodu. Také pozdní příchod na zasedání ZM nebo předčasný odchod je člen ZM povinen omluvit u starosty nebo u předsedajícího. Účast na jednání stvrzují členové podpisem listiny přítomných.
2. Zasedání ZM se dále účastní předkladatelé průvodních zpráv a podkladů k jednotlivým bodům programu a zapisovatelka, kterou je zpravidla sekretářka starosty.
3. Zasedání ZM je vždy přístupné veřejnosti.

Článek 6
Průběh zasedání ZM

1. Zasedání ZM řídí obvykle starosta (dále jen "předsedající"). Pracovní předsednictvo tvoří zpravidla uvolnění členové ZM a tajemník MěÚ, pokud ZM nerozhodne jinak.
2. Předsedající zahajuje zasedání, podle potřeby jej přerušuje, dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh, řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, a zasedání ukončuje.
3. ZM je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Není-li při zahájení zasedání ZM přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů nebo poklesne-li v průběhu počet přítomných pod tuto hranici, ukončí předsedající zasedání. Starosta města v takovém případě svolá do 15 dnů náhradní zasedání ZM, k témuž nebo ke zbývajícímu programu.
4. V zahajovací části jednání předsedající konstatuje, zda zasedání ZM bylo řádně svoláno a zda je přítomna nadpoloviční většina členů ZM. Poté zahájí volbu členů návrhové komise, po jejímž skončení jmenuje dva členy ZM za sčitatele hlasů pro hlasování a dva členy ZM za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Dále předsedající informuje přítomné o tom, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání a na kterém místě je vyložen k nahlédnutí, případně jaké námitky byly proti němu podány. O případných námitkách proti zápisu z minulého jednání rozhoduje ZM hlasováním. Poté předsedající navrhne schválení programu zasedání ZM dle návrhu rady města. O navrženém programu a případných námitkách nebo pozměňujících a doplňujících návrzích členů ZM rozhoduje ZM hlasováním.

Článek 7
Projednání jednotlivých bodů programu jednání

1. Na zasedání ZM může být jednáno jenom o věcech, které byly schváleny v programu zasedání nebo o věcech, s jejichž zařazením vysloví ZM souhlas.
2. Úvodní slovo k jednotlivým bodům provede zpravidla předkladatel (čl. 4 odst. 5 tohoto jednacího řádu). Po úvodním slovu následuje rozprava.
3. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi ZM, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
4. Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem mají občané města Náchoda starší 18 let, fyzické osoby starší 18 let vlastnící na území města nemovitost, čestní občané města nebo osoby cizí státní příslušnosti starší 18 let, kteří mají na území města povolen trvalý pobyt (je-li to v souladu s právně účinnou mezinárodní smlouvou).
5. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.
6. ZM může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy přesunout body programu nebo sloučit rozpravu ke dvěma i více bodům programu.
7. ZM se může usnést na omezujícím opatření pro diskusi podle průběhu jednání např. :
- nikdo nemůže mluvit v téže věci více než dvakrát,
- doba diskuse se omezuje počtem minut
- technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut.
8. Do diskuse se mohou členové ZM přihlásit jenom do konce rozpravy. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout. Nemluví-li řečník k věci, nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.
9. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen ZM, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

Článek 8
Příprava usnesení ZM

1. Usnesením se přijímají rozhodnutí a schvalují úkony vyhrazené zastupitelstvu v oblasti samostatné působnosti obce, ukládají úkoly starostovi, jiným členům zastupitelstva, radě města, popřípadě dalším orgánům obce nebo berou na vědomí předložené zprávy.
2. Návrh textu usnesení připravuje a předkládá zastupitelstvu návrhová komise.Návrh na usnesení předkládaný ke schválení vychází z návrhů projednávaných na zasedání ZM a z rozpravy členů ZM a dalších přítomných osob na zasedání ZM.
3. Návrh textu usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, obsah usnesení musí být formulován stručně, srozumitelně a určitě, adresně, s termíny a případnou odpovědností za splnění ukládaných úkolů.

Článek 9
Hlasování

1. Hlasováním rozhoduje ZM o přijetí usnesení nebo o opatřeních upravujících průběh zasedání ZM, jakož i o ostatních věcech v rámci pravomocí ZM.
2. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách, a to v pořadí, že nejprve se bude hlasovat o posledním pozměňujícím návrhu postupně až k původnímu. Byl-li hlasováním přijat pozměňující návrh, považuje se původní návrh a všechny ostatní pozměňující návrhy za odmítnuté, a dále se o nich nehlasuje. Byl-li dán návrh na odročení, hlasuje se o tomto návrhu přednostně.
3. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené radou města. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za odmítnuté.
4. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby ZM hlasovalo jednotlivě o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví předsedající jejich pořadí pro hlasování. Zastupitel města může požádat, aby ZM rozhodlo, že projednávané téma je závažné. V případě jeho schválení bude výsledek hlasování v zápise uveden jmenovitě.
5. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o konkrétní formě rozhoduje ZM. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.1)
6. Nepřijme-li ZM navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, vypracuje návrhová komise nový návrh na usnesení, není-li ZM rozhodnuto, že se v této věci již nebude hlasovat.
7. Nezískal-li předložený návrh při hlasování potřebnou většinu hlasů, může se ZM usnést na dohadovacím řízení. V něm starosta vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a jednání ZM přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá zpravidla starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání ZM, přednese upravený návrh a nechá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu hlasů, prohlásí jej předsedající za odmítnutý.

Článek 10
Pracovní komise

1. Pro přípravu stanovisek a expertiz může ZM zřídit pracovní komise, do těchto pracovních komisí volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty. Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, k němuž byla vytvořena, nejpozději skončením zasedání ZM

Článek 11
Péče o nerušený průběh jednání

1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání ZM, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

Článek 12
Zápis ze zasedání ZM

1. O průběhu zasedání ZM se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá městský úřad, který vede také evidenci usnesení ZM z jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění. Zápis podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
2. Zápis zaznamenává průběh jednání ZM a obsahuje přijatá usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, písemné zprávy předložené členům ZM k projednání, návrhy a dotazy podané při jednání písemně.
3. V zápise se uvádí :
a) den a místo jednání
b) hodina zahájení a ukončení
c) doba přerušení
d) jména určených ověřovatelů zápisu
e) počet přítomných, jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva
f) schválený pořad jednání ZM
g) průběh rozpravy se jmény řečníků
h) podané návrhy
i) průběh a výsledek hlasování
j) podané dotazy a připomínky
k) přijatá usnesení
l) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů ZM měly stát součástí zápisu.

4. Zápis je nutné vyhotovit do 10 dnů po skončení zasedání ZM. Zápis, proti němuž nebyly na příštím zasedání ZM podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny námitky člena ZM proti zápisu, rozhodne o nich zastupitelstvo města po vyjádření ověřovatelů na nejbližším zasedání.
5. Zápis z jednání je uložen na sekretariátu starosty k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci. Zveřejnění usnesení ZM se provádí vyvěšením na úřední desce radnice a je uveřejňováno i na internetových stránkách městského úřadu na adrese www.mestonachod.cz.

Článek 13
Ukončení jednání ZM

1. Předsedající prohlásí jednání za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a žádný člen ZM se již nehlásí o slovo.
2. Předsedající může prohlásit zasedání ZM za ukončené před vyčerpáním programu jednání v případě, že se změnily vnější okolnosti natolik, že není možné zajistit nerušený průběh jednání. V tomto případě svolá starosta zasedání ZM znovu do 15 dnů ke zbývající části programu.

Článek 14
Plnění usnesení ZM a kontrola

1. Rada města projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení ZM. Návrh radě města předkládá tajemník městského úřadu.

2. Plnění usnesení ZM sleduje a kontroluje kontrolní výbor zastupitelstva města, který o výsledcích kontroly vyhotoví v souladu s ustanovením § 113 zákona zápis a předá jej zastupitelstvu na nejbližším zasedání.

3. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí rada města a informuje čtvrtletně zastupitelstvo města.


Tento jednací řád schválilo zastupitelstvo města Náchoda na svém zasedání dne 11. 12. 2006
Ing. Pavla Maršíková
místostarosta
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta1) například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.