Dnes
Teplota: 25.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 14. dubna 2008


I. Zastupitelstvo město p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Záměr přípravy území pro výstavbu rodinných domků
c/ Upravený návrh zadání změny č. 4 ÚPSÚ Náchod
d/ Půjčky z rozpočtu města Náchoda na rozvoj bydlení
e/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
f/ Návrh na rozdělení hospodářského výsledku PO
g/ Smlouvy o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč
h/ Dohodu o vlastnictví sborníku
ch/ Úvěr obci Vysokov - dodatek č. 2
i/ Vzdání se práva a prominutí / odpis/ a prodej pohledávky
j/ Vyřazení majetku
k/ Účelovou dotaci ZŠ Komenského na průkazy energetické náročnosti budovy
l/ Delegování zástupců města na valné hromady
m/ Plakátovací plochy
n/ Plán kontrol finančního výboru
o/ Rozdělení finančních prostředků sportovním klubům
p/ Obchodní centrum Tepna

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2329A, 2718A, 2776A, 2763A, 2797A

b/ Prodej bytových jednotek Příkopy 1105/2, Bílá 1958/4, Kostelecká 1828/28, Pražská 1528/21, Jugoslávská 86/12, 87/2, Nerudova 1388/4, 1474/4, dle zásad prodeje bytů.

c/ Prodej volné bytové jednotky 683/1 Pražská ul. dle výsledku výběrového řízení

d/ Koncepci přípravy výstavby 12 RD Nad Nemocnicí a souhlasí s tím, aby do plánu roku 2008 byla zařazena projekční příprava této akce

e/ Koncepci přípravy výstavby 13 RD Bražec- "Sluneční Stráň" a souhlasí s tím, aby do plánu roku 2009 byla zařazena projekční příprava městského podílu této akce

f/ Přidělení půjček z rozpočtu města Náchoda na rozvoj bydlení dle návrhu

g/ Uzavření smluv o poskytnutí půjčky dle schváleného vzoru smlouvy a pravidel města Náchoda č. 1/2007 za podmínky předložení nezbytných podkladů do 16. 7. 2008

h/ Rozpočtová opatření uskutečněná od počátku roku 2008

ch/ Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2007 do fondu odměn, rezervního fondu a odvod do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje) dle návrhu

i/ Smlouvy o dotacích z rozpočtu města Náchoda na rok 2008 - nad 50 tis. Kč včetně sportovních klubů dle návrhu

j/ Dohodu o narovnání sporných závazků a pohledávek uzavřenou mezi Městem Náchodem a Regionálním muzeem Náchod

k/ Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru obci Vysokov uzavřené dne 30. 4. 1999

l/ Smlouvu o prodeji pohledávky města Náchoda za odběratelem ŠARM Miroslava Hejnová, Lonkova 469, 530 09 Pardubice, IČO 41237137 v částce Kč 190.585,- z roku 1993 firmě Lesy města Náchoda, spol. s r.o. za 100.000,- Kč a odpis pohledávky ve výši 90.585,- Kč

m/ Vyřazení majetku dle návrhu

n/ Účelovou dotaci ve výši Kč 120.000,- na krytí nákladů Programu Efekt 2008 pro ZŠ Komenského za podmínky získání dotace na vypracování 2 průkazů energetické náročnosti budovy

o/ Plán kontrol finančního výboru na 2. čtvrtletí 2008
- účelnost vynakládaných peněžních zdrojů z městského rozpočtu na služby objednávané u Technických služeb Náchod s. r. o.
- efektivnost a hospodárnost prováděných prací pro město Náchod na základě jeho objednávek u Technických služeb Náchod s. r. o.

p/ Rozdělení finančních prostředků sportovním klubům v roce 2008

III. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) a h) zákona o obcích, jako zástupce města Náchoda na valnou hromadu :
- VAK Náchod a. s. pana Jana Birke s mandátem hlasovat dle programu valné hromady
- Beránek Náchod a. s. Ing. Oldřicha Čtvrtečku s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

IV. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Informativní zprávu o stavu výlepových ploch a současném stavu správy a provozování výlepových ploch na území města Náchoda

V. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ Návrh zadání změny č. 4 ÚPSÚ Náchod

VI. Zastupitelstvo města s i v y h r a z u j e

právo schválit stanovisko města Náchoda k územnímu řízení na výstavbu Obchodního centra Tepna a u k l á d á projednat záměr v komisích a návrh stanoviska předložit zastupitelstvu města ke schválení

V Náchodě 15. dubna 2008

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta