Dnes
Teplota: 24.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 20. října 2008


I. Zastupitelstvo město p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Obecně závaznou vyhlášku 2/2008, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
c/ Změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Náchod
d/ Pořízení změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Náchod
e/ Rozpočtová opatření
f/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
g/ Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa, Dohodu o spolupráci partnerů
h/ Odkup části podniku a.s. Beránek Náchod
ch/ Úvěr
i/ Dotaci pro Beránek Náchod a.s.
j/ Schválení Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda "Rozvoj lázeňského města"
k/ Projekt "Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod"
l/ Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa, Dohodu o spolupráci partnerů
m/ Obchodní centrum Tepna
n/ Volbu přísedícího Okresního soudu v Náchodě

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2602A, 2319A, 2516A, 2791A, 2820A
b/ Prodej bytových jednotek Havlíčkova 1111/9, Bílá 1960/19 a 1959/2, Pražská 1550/12 a 1550/34, Němcové 929/1 nájemníkům dle zásad prodeje bytů
c/ Prodej bytových jednotek Kladská 345/2 a Českých Bratří 1079/6 dle výsledku výběrového řízení
d/ Záměr prodat 100 % akcií Pivovaru Náchod a. s. za podmínek, které schválí ZM
e/ Zadání změny č. 6 ÚPSÚ Náchod
f/ Pořízení změny č. 7 ÚPSÚ Náchod
g/ Rozpočtová opatření uskutečněná od 9. 9. 2008
h/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu
ch/ Dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 (dále jen Dohoda). Dohoda se vztahuje k projektu Cyklostezky v Kladském pomezí - II. Etapa
i/ Rozeslání výzvy na předložení nabídky na střednědobý investiční úvěr dle návrhu
j/ Investiční dotaci ve výši Kč 46.000.000,- pro Beránek Náchod a. s.
k/ Smlouvu o poskytnutí investiční dotace č. SMF/92/2008
l/ Prominutí dluhu společnosti Beránek Náchod a. s. spočívajícího v nesplaceném zůstatku ve výši 500.000,- Kč k 31. 12. 2008 z půjčky poskytnuté na základě smlouvy o půjčce č. 102/2003 uzavřené mezi Městem Náchodem a Beránkem Náchod a. s. dne 30. 6. 2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 2. 2005
m/ Integrovaný plán rozvoje města Náchoda "Rozvoj lázeňského města"
n/ Realizaci projektu "Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod" a zmocňuje starostu města Ing. Oldřicha Čtvrtečku k uzavření žádosti a podpisu čestných prohlášení souvisejících s podáním žádosti
o/ Dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 (dále jen Dohoda). Dohoda se vztahuje k projektu Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. Etapa

III. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení k č. 2516 ze dne 18. 9. 2006

IV. Zastupitelstvo město v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad - dle doplněné var. II.

V. Zastupitelstvo města p r o h l a š u j e,

a/ že město Náchod zabezpečí finanční prostředky na realizaci části projektu "Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa" (tj. na realizaci svého subprojektu a na úhradu podílu na společných nákladech projektu) uskutečněné na území města po celou dobu trvání projektu

b/ že město Náchod zabezpečí finanční prostředky na realizaci části projektu "Česko- polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa" (tj. na realizaci svého subprojektu a na úhradu podílu na společných nákladech projektu) uskutečněné na území města po celou dobu trvání projektu

VI. Zastupitelstvo město s o u h l a s í

a/ se spolufinancováním projektu "Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa" ve výši min. 10 % způsobilých výdajů své části projektu (svého subprojektu), tj. 7 995,84 Euro (179 906,40 Kč),
- s úhradou celkových nezpůsobilých výdajů, které vzniknou při realizaci v rámci svého subprojektu. Částky jsou přepočítány v kurzu CZK 22,500/EUR
- s navýšením rozpočtu z důvodu případného posílení české koruny (CZK).
b/ s vyčleněním částky 921 670,00 Kč z rozpočtu Města Náchoda na financování 10% podílu města pro realizaci projektu "Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod" v roce 2009
c/ se spolufinancováním projektu "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa" ve výši min. 10 % způsobilých výdajů své části projektu (svého subprojektu), tj. 58 462,17 Euro (1 315 398,83 Kč),
- s úhradou celkových nezpůsobilých výdajů, které vzniknou při realizaci v rámci svého subprojektu. Částky jsou přepočítány v kurzu CZK 22,500/EUR
- s navýšením rozpočtu z důvodu případného posílení české koruny (CZK)

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Smlouvu o prodeji části podniku Pivovar Náchod a. s. - Hotel U Beránka a pověřuje radu města naplněním této smlouvy
b/ Investiční záměr výstavby Obchodního centra v bývalém areálu Tepny v souladu se stanovisky komise výstavby ze 17. 9. 2008 a komise dopravní z 9. 9. 2008

VIII. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) a h) zákona o obcích, jako zástupce města Náchoda na mimořádnou valnou hromadu Beránek Náchod a. s. starostu města Ing. Oldřicha Čtvrtečku a zmocňuje jej hlasovat pro schválení smlouvy o odkupu části podniku Pivovar Náchod a. s. - Hotelu u Beránka

IX. Zastupitelstvo města v o l í

a/ pana Milana Samka přísedícím Okresního soudu v Náchodě

Ing. Jaroslav Rohulán
místostarosta
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta