Dnes
Teplota: 24.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 23. 2. 2009


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Rozpočet města Náchoda na rok 2009
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Prodej 100 % akcií Pivovar Náchod a.s.
d/ Výběrové řízení na půjčky na rozvoj bydlení
e/ Rozpočtová opatření
f/ Předložení žádosti do Integrovaného operačního programu - pracoviště CzechPOINT
g/ Poskytnutí půjčky společnosti Lesy města Náchoda spol. s r. o.
h/ Pověření na VH Beránek
ch/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
i/ Smlouvy o poskytnutí dotací
j/ Darovací smlouvu
k/ Vyřazení majetku
l/ Žádost o přehodnocení prodeje bytů zvláštního určení v ulici Krámská čp. 727
m/ Úložky dočasně disponibilních zdrojů

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ rozpočet města Náchoda na rok 2009 členěný dle paragrafů včetně příloh
b/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2662A+souhlas majitelky cesty, 2730A, 2879A, 2882A, 2897A, 2288A, 2791A, 2921A
č. 2406 - nabytí podílu o velikosti 2/50 pozemkové parcely č. 594/94 k.ú. Běloves do vlastnictví Města Náchod formou bezúplatného převodu od ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvou č. j. UZSVM/HNA/4704/2008- HNAM
č. 2888 - nabytí pozemkové parcely č. 1313 k.ú. Pavlišov do vlastnictví Města Náchod formou bezúplatného převodu od ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvou č. j. UZSVM/HNA/123/2009-HNAM
č. 2845 - nabytí podílu o velikosti 1/2 pozemkových parcel č.344 a č. 366 k.ú. Bražec od České republiky smlouvou o bezúplatném převodu podílů č. j. ZSVM/HNA/560/2009- HNAM
c/ uzavření dohody o zrušení předkupního práva Města Náchoda k bytové jednotce č. 87/16 Jugoslávská 87
d/ vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček na rozvoj bydlení v termínu od 2. března do 31. března 2009
e/ rozpočtová opatření uskutečněná od 22. 12. 2008 do 31. 12. 2008
f/ podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 "eGovernment v obcích - CzechPOINT"
g/ návrh Smlouvy o poskytnutí služeb eGON centra podle § 48 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a pověřuje starostu města podpisem všech smluv, které budou takto uzavírány
h/ poskytnutí půjčky č. SMF/1066/2009 společnosti Lesy města Náchoda, spol. s r.o. ve výši Kč 3.264.000,-
ch/ měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města: členům rady ve výši Kč 2 550,-? předsedům výborů zastupitelstva nebo komisí rady ve výši Kč 2 350,-? členům výborů zastupitelstva, komisí rady nebo zvláštního orgánu ve výši Kč 2 010,- a členům zastupitelstva ve výši Kč 870,- s účinností od 1. 3. 2009. V případě souběhu výkonu několika funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.
i/ smlouvy SMF/1/2009, SMF/2/2009, SMF/3/2009, SMF/4/2009 a SMF/5/2009
j/ darovací smlouvu č. SMF/1306/2009
k/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně nad 20.000,- Kč/kus dle návrhu

III. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ radu města ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádět rozpočtová opatření do výše 300.000,- Kč

IV. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a KÚ (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším Zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí

b/ s tím, že případný časový nesoulad mezi příjmy a výdaji bude řešen krátkodobými úvěry

c / s předloženým návrhem výsledku výběrového řízení "Prodej 100 % akcií Pivovaru Náchod a.s." zpracovaným komisí pro posouzení a hodnocení nabídek a ukládá starostovi města ing. Oldřichu Čtvrtečkovi uzavřít po upřesnění čl. IV smlouvy o úplatném převodu akcií tuto smlouvu s uchazečem, který jako jediný vyhověl zadání LIF, a.s., Jablonecká 7/22, 460 01 Liberec V, IČ 40232751, DIČ CZ40232751 za Kč 150 000 000,- (slovy jednostopadesátmilionůkorun).

V. Zastupitelstvo města r u š í

a/ č. 2730 - své rozhodnutí II. písm. b) týkající se této akce ze dne 25. 2. 2008 o společném prodeji uvedených nemovitostí za 4.000,- Kč/m2
b/ č. 2791 - původní usnesení k této akci ze dne 20. 10. 2008

VI. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í

a/ s převody nemovitého majetku obce č. : 2864, 2872, 2883 - výpůjčka
b/ s výjimkou ze zásad prodeje bytů a zamítá prodej bytové jednotky č. 252/6 Českoskalická s podílem o velikosti 3055/78615 na společných částech objektu a stavební parcele č. 484 k.ú. Staré Město nad Metují do podílového spoluvlastnictví pana Františka Mastíka a paní Jaroslavy Vodičkové

VII. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ ve smyslu ustanovení § 84 odstavce 2) písmene f) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších změn, zástupce města Náchoda starostu města ing. Oldřicha Čtvrtečku na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti, v níž má město Náchod majetkovou účast, konkrétně na mimořádnou valnou hromadu BERÁNEK Náchod a.s., se sídlem v Náchodě, Masarykovo náměstí 74, PSČ 547 01, Česká republika, IČO 64829472, která se bude konat v úterý 24. února 2009 od 8,00 hodin, ve vinárně hotelu U Beránka, Masarykovo náměstí 74, Náchod a pověřuje jej, aby hlasoval o : - Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
- Volbě orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, dle jeho uvážení
- Schválení návrhu smlouvy o nájmu části podniku mezi pronajímatelem obchodní společností BERÁNEK Náchod a.s. a nájemcem obchodní společností Hotel U Beránka s.r.o., se sídlem Náchod, Masarykovo náměstí 74, PSČ 547 01, identifikační číslo 275 53 574, ve znění tvořícím přílohu zápisu zastupitelstva města Náchoda
- Schválení návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi pronajímatelem obchodní společností BERÁNEK Náchod a.s. a nájemcem obchodní společností Hotel U Beránka s.r.o., se sídlem Náchod, Masarykovo náměstí 74, PSČ 547 01, identifikační číslo 275 53 574, ve znění tvořícím přílohu zápisu zastupitelstva města Náchoda
- Schválení návrhu smlouvy o prodeji části podniku mezi prodávajícím obchodní společností Pivovar Náchod a.s., se sídlem Náchod, Dobrošovská 130, PSČ 547 01, identifikační číslo 474 68 661 a kupujícím obchodní společností BERÁNEK Náchod a.s., ve znění tvořícím přílohu zápisu zastupitelstva města Náchoda

VIII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ informaci o čp. 727 Krámská ul.
b/ informaci o úložkách dočasně disponibilních zdrojů

IX. Zastupitelstvo města v o l í

a/ s účinností od 1. 3. 2009 členkou rady města Mgr. Věru Vlčkovou

X. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 2824, 2911

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta