Dnes
Teplota: 26.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 27. dubna 2009


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Schválení změny č. 6 ÚPSÚ Náchod formou Opatření obecné povahy č. 1/2009
c/ Půjčky z rozpočtu města Náchoda na rozvoj bydlení
d/ Rozpočtová opatření
e/ Rozdělení finančních prostředků sportovním klubům + smlouvy
f/ Smlouvy o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč
g/ Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti
na části území Královéhradeckého kraje
h/ Návrh na rozdělení hospodářského výsledku PO
ch/ Delegování zástupců města na valné hromady
i/ Použití prodejní ceny 100% akcií Pivovar Náchod a. s.
j/ Plán kontrol finančního výboru
k/ Zprávu KV ZM z provedených ZM odsouhlasených kontrol
l/ Informace o náchodské nemocnici


II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2725A, 2826A, 2877A, 2889A bez nájemného, 2893A, 2899A, 2930A
b/ č. 2914 - nabytí pozemkové parcely č. 1936/4 k.ú. Náchod do vlastnictví Města Náchod formou bezúplatného převodu od ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvou č. j. UZSVM/HNA/740/2009-HNAM
c/ prodej bytových jednotek Běloveská 1674/24, 1773/15, 1775/9 a 1775/11, Bílá 1958/11, Havlíčkova 1115/3, Janáčkova 802/2, Jugoslávská 1537/15, Nerudova 1338/1 a 1338/4, Němcové 929/8, Pražská 1535/5 dle zásad prodeje bytů
d/ prodej podílu stav. parcely č. 111/1 k.ú. Náchod k čp. 727 Krámská ul. Náchod
e/ prodej části půdy v domě čp. 727 Krámská ul. Náchod dle výsledku výběrového řízení formou smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena po vydání stav. povolení
f/ změnu č. 6 ÚPSÚ Náchod
g/ rozdělení půjček z rozpočtu města Náchoda na rozvoj bydlení
h/ uzavření smluv o poskytnutí půjčky dle schváleného vzoru smlouvy a pravidel města Náchoda č. 1/2007 za podmínky předložení nezbytných podkladů do 16. července 2009
ch/ rozpočtová opatření uskutečněná od počátku roku 2009 dle návrhu.
i/smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2009 č. SMF/51-53/2009
j/ rozdělení částky Kč 2.880.000,- a smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2009 č. SMF/54-74/2009
k/ smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda na rok 2009 č. SMF/6/2009- SMF/19/2009
l/ smlouvu o dotaci na prevenci kriminality č. SMF/49/2009 pro SVČ Déčko Náchod v objemu 80.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2009
m/ uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty při zajišťování MHD v Náchodě se spol.s r.o.OREDO Hradec Králové
n/ rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2008 do fondu odměn, rezervního fondu a odvod do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje)

III. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Opatření obecné povahy č. 1/2009 - změna č. 6 územního plánu sídelního útvaru Náchod

IV. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) a h) zákona o obcích, jako zástupce města Náchoda na valnou hromadu :
- společnosti VAK Náchod a. s. pana Jiřího Maršíka s mandátem hlasovat dle programu valné hromady
- společnosti Beránek Náchod a. s. Ing. Oldřicha Čtvrtečku s mandátem hlasovat dle programu valné hromady včetně volby členů statutárních orgánů :
do představenstva zvolit : Mgr. Libora Mojžíše, Františka Molíka a Irenu Kochovou do dozorčí rady zvolit : Ing. Alenu Sukovou, Hanu Kopeckou a Ing. Miroslava Zeleného

V. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ zprávu o použití prodejní ceny 100 % akcií Pivovar Náchod a. s.
b/ plán kontrol finančního výboru
c/ zprávu KV ZM z provedených ZM odsouhlasených kontrol
d/ informace ředitele Oblastní nemocnice Náchod

VI. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í

a/ s převody nemovitého majetku obce č. : 2877, 2931

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta