Dnes
Teplota: 24.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 14. prosince 2009

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozpočtové provizorium
c/ Obecně závaznou vyhlášku (komunální odpad)
d/ Rozpočtová opatření
e/ Záměr - fotovoltaické elektrárny
f/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací
g/ Státní podnik v likvidaci - Bytový podnik
h/ Vyřazení nehmotného majetku
ch/ Statuty účelových fondů
i/ Návrh rozpočtu 2010
j/ Orientační předpoklad čerpání krátkodobého úvěru v roce 2010 na krytí dotačních žádostí
k/ Záměr - Střednědobý investiční úvěr na investice roku 2010
l/ KV ZM - kontroly provedené KV ZM ve II. pol. 2009
m/ Schválení pořízení změny č. 11 ÚPSÚ Náchod
n/ Tísňová péče - návrh smlouvy

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2406A, 3008A, 3014A
b/ prodej bytové jednotky Janáčkova 802/11, Komenského 1508/11, Kostelecká 1829/23 a Pražská 1528/3 dle zásad prodeje bytů
c/ rozpočtové provizorium od 1. 1. 2010 do doby schválení rozpočtu města Náchoda na rok 2010
d/ rozpočtová opatření uskutečněná od 19. 10. 2009 dle návrhu
e/ záměr výstavby fotovoltaické elektrárny s Ing. Mikšovským
f/ návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2009 do rozpočtu zřizovatele
g/ vyřazení nehmotného majetku dle návrhu
h/ statut sociálního fondu a statut fondu rezerv a rozvoje města Náchoda

III. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - příloha č. 1

IV. Zastupitelstvo města o d v o l á v á

a/ p. Zdeňka Nýče z funkce likvidátora s. p. Bytový podnik Náchod v likvidaci

V. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ radu města jednáním s Ing. Mikšovským a předložením smlouvy o spolupráci na realizaci fotovoltaické elektrárny na střechách ZŠ Plhov a ZŠ T.G. Masaryka
b/ radu města svoláním rozšířeného jednání rady k návrhu rozpočtu 2010
c/ radu města jednáním o otevření střednědobého investičního úvěru na částku 26.700.000,- Kč vypsáním výběrového řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a schvaluje text výzvy ke zpracování nabídky dle návrhu

VI. Zastupitelstvo města j m e n u j e

a/ p. Gustava Šourka, pracovníka odboru správy majetku a financování Města Náchoda, likvidátorem s. p. Bytový podnik Náchod v likvidaci

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ návrh rozpočtu na rok 2010
b/ zprávy z provedených kontrol KV ZM

VIII. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 2980, 2999, 3002
b/ pořízení změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Náchod
c/ smlouvu o vzájemné spolupráci obcí a právnické osoby při poskytování tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany (dále jen "Smlouva o spolupráci")

IX. Zastupitelstvo města p r o h l a š u j e

a/ že souhlasí s tím, aby v průběhu roku 2010 v případě schválení investičních akcí, na které bylo žádáno o dotace, byl řešen nedostatek potřebných zdrojů na profinancování dotačních titulů zvýšením krátkodobého úvěrového rámce

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta