Dnes
Teplota: 27.3 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 22. února 2010


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o
a/ Rozpočet 2010
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Výběrové řízení na půjčky na rozvoj bydlení
d/ Schválení pořízení změny č. 12 ÚPSÚ Náchod
e/ Střednědobý úvěr na komunikace
f/ Dodatky ke smlouvám
g/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
h Fotovoltaické elektrárny
ch/ Zrušení příspěvků
i/ Návrh na odklad odvodu nedočerpaného příspěvku na provoz
j/ Plán kontrolní činnosti KV ZM na rok 2010
k/ Změnu v osadním výboru
l/ IPRM zóny - Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a/ rozpočet města Náchoda na rok 2010 členěný dle paragrafů včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán : 1. finančními prostředky z minulých let v objemu 90.205 tis.Kč 2. smluvně zabezpečenými úvěry v objemu 61.700 tis.Kč
b/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2949A, 2530A
c/ prodej bytových jednotek Bílá 1960/19, 1971/12, 1974/7, Běloveská 1675/10,
Havlíčkova 1115/5 a 1115/11, Janáčkova 802/12, Nerudova 1338/3, Pražská 1072/4, 1525/14, 1527/7, Zelená 1953/9
d/ prodej volných bytových jednotek Krámská 727/3 a Pražská 1550/15 dle výsledku výběrového řízení
e/ vyhlášení výběrového řízení na půjčky na rozvoj bydlení v termínu od 1. března do 31. března 2010
f/ pořízení změny č. 12 územního plánu sídelního útvaru Náchod
g/ výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu města ing. Oldřicha Čtvrtečku uzavřít smlouvu o úvěru na financování rekonstrukce komunikací v Náchodě s uchazečem na 1. pořadí, tj. s Českou spořitelnou a.s. pobočka Náchod, IČ: 45244782 na částku Kč 26.700.000,- za pevnou úrokovou sazbu 3,63 % p.a. + 300 Kč/měs. poplatek se splatností do konce roku 2013
h/ dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce č. SMF/1425/2009
ch/ dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování dotace z rozpočtu obce č. SMF/1/2009
i/ vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence města dle návrhu
j/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou nad 20.000,- Kč/kus
k/ zrušení členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a souhlasí s neuhrazením příspěvku za rok 2010 pro Partnerský výbor - Warrington

l/ odklad vrácení nedočerpaného příspěvku na provoz o tři měsíce, tj. do 30.4.2010 v částce Kč 50 078,55 pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Pavlišovská 55, 547 01 Náchod
m/ plán kontrolní činnosti KV ZM na rok 2010 dle návrhu rady města
n/ Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice za rok 2009

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 3004, 3029

IV. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení ze dne 14. 12. 2009 pod bodem II e) záměr výstavby FVE s ing. Mikšovským a doporučuje v projektu dále ze strany Města nepokračovat

V. Zastupitelstvo města o d v o l á v á

a/ pana Vladimíra Michelčíka z funkce předsedy osadního výboru SUN

VI. Zastupitelstvo města v o l í

a/ pana Ing. Borise Oláha předsedou osadního výboru SUN

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta