Dnes
Teplota: 27.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 13. září 2010

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2010
c/ Rozpočtová opatření
d/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010
e/ Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ZUŠ J. Falty, Náchod
f/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města
g/ Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce č. SMF/1425/2009
h/ Zprávu FV ZM z provedené kontroly

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2516A, 2744B-A, 3001A
b/ rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2010
c/ rozpočtová opatření od 13. 7. 2010
d/ dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZUŠ J. Falty, Náchod, Komenského 265
e/ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. SMF/71/2010
f/ smlouvu o poskytnutí dotace č. SMF/72/2010
g/ dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce č. SMF/1425/2009

III. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 1386, 2997

III. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

IV. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Zprávu finančního výboru o provedené kontrole

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta