Dnes
Teplota: 28.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 24. září 2007

I. Zastupitelstvo město p r o j e d n a l o

I. Zastupitelstvo město p r o j e d n a l o
a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Opatření obecné povahy č. 1/2007 - Změna č. 3 ÚPSÚ Náchod
c/ Opatření obecné povahy č. 2/2007 - Změna č. 2 ÚPSÚ Náchod
d/ Strategii prevence kriminality a sociálně patologických jevů Města Náchod na období let 2007 - 2010
e/ Rozbor hospodaření Města Náchoda za rok I. pololetí 2007
f/ Dodatek č. 4 ke zřizovací listině PO Kino Vesmír
g/ Souhlas s přijetím dotace na program Partnerství a SVI z MV ČR
h/ Bezúplatný převod Domova důchodců Náchod
ch/ Změnu ve zřizovací listině PO MěSSS Marie
i/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
j/ Výběrové řízení na střednědobý investiční úvěr
k/ Revolvingový úvěr
l/ Dodatek ke smlouvě - Farní charita
m/ Stížnost pana Ladislava Špeldy
n/ Úspory energie na objektech Města Náchoda

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2171A, 2520A, 2422A, 2682A, 2699A, 2704A

b/ Prodej bytových jednotek Jugoslávská 87/10, Němcové 656/1, č. 656/7, Nerudova 1339/15, 1339/14, Bílá 1959/5 , 1960/5, 1971/3, 1972/1, 1973/ 15, č. 1974/8, Pražská 1313/5, 1313/7, 1526/21, 1527/4, 1528/19, 1532/8, Kostelecká 1828/55, Běloveská č.1673/7, Havlíčkova č. 1111/1, Komenského č. 277/5, Příkopy 1185/2,1185/11, Raisova 803/7 nájemníkům dle zásad prodeje bytů

c/ Zrušení předkupního práva města Náchoda ke garáži č. jednotky 1506/15 Komenského ul. Náchod.

d/ Prodej prázdných bytových jednotek Pražská č.783/4, č.783/15, č.682/3, č.683/7, č.683/8, Raisova č. 676/13, Janáčkova 802/10, Komenského č. 610/8 dle výsledku výběrového řízení

e/ Strategii prevence kriminality a sociálně patologických jevů Města Náchod na období let 2007 - 2010

f/ Rozbor hospodaření Města Náchoda za I. pololetí r. 2007 bez připomínek

g/ Dodatek č. 4 ke zřizovací listině PO Kino Vesmír

h/ Nové znění zřizovací listiny MěSSS Marie v článku III. Vymezení účelu a předmětu činnosti, bod 3, odst. c) s platností od 1. 11. 2007

ch/ Rozpočtová opatření uskutečněná od 25. 6. 2007

i/ Přijetí úvěru na spolufinancování investiční akce Výstavba komunikace Českoskalická, schodiště a parkoviště pod Hygienou od České spořitelny,a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, do výše 18 mil. Kč, za pevnou úrokovou sazbu 3,73 % p.a. Úvěr bude dle podmínek nabídky ČS,a.s.ze dne 10.srpna 2007 čerpán od října 2007 do prosince 2007 a splácen od ledna 2008 do září 2011

j/ Přijetí revolvingového úvěru ve výši Kč 5.000.000,- za úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,1 % p.a. od Komerční banky, a.s. na období 2007/2008 se splatností do 30. 6. 2008

k/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. SMF/3/2007 - Farní charita Náchod

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 2133, 2701, 2702, 2716

IV. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ usnesení k č. 2171 ze dne 29. 6. 2004, usnesení k č. 2419 bod II.a/ ze dne 25.6.2007 až do vyřešení předkupního práva

b/ usnesení II. písm. e) ze dne 25.6.2007

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Opatření obecné povahy č. 1/2007 - Změna č. 3 ÚPSÚ Náchod
b/ Opatření obecné povahy č. 2/2007 - Změna č. 2 ÚPSÚ Náchod

VI. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ S přijetím dotace ve výši 220 000,- Kč uzamykatelné stojany na kola (neinvestiční náklady) a 287 000,- Kč kamerový bod 5. etapa (investiční náklady) v rámci Programu Partnerství a 271 000,- Kč (neinvestiční náklady) a 1 227 000,- Kč (investiční náklady) v rámci projektu Systém včasné intervence a s realizací uvedených projektů v roce 2007

b/ Se zahrnutím projektu "Úspory energie na objektech Města Náchoda" a vlastních finančních prostředků minimálně ve výši 10 196 900,- Kč dle navrhovaného podílu na nákladech projektu "Úspory energie na objektech Města Náchoda" do rozpočtu Města Náchoda na rok 2008

VII. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í

a/ S nabytím Domova důchodců Náchod do majetku Města Náchoda

VIII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Zprávu o stavu bytu pana Ladislava Špeldy, Pražská čp. 682, Náchod a pověřuje kontrolní výbor kontrolou bytu

IX. Zastupitelstvo města o d r o č u j e a/ Převody nemovitého majetku č. 2712

V Náchodě 25. září 2007

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta